Όροι και προϋποθέσεις

Της LiveSport Media Ltd, έδρα στην San Gwann, Malta - CMS House, First Floor, St. Peter's Street, SNG 2310, Company ID: C 54555.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιορίζουν την χρήση της on-line υπηρεσίας live αποτελεσμάτων Livescore.in προς τρίτους.

 1. Εισαγωγικές διατάξεις
  1. Αυτοί οι όροι και οι όροι των συναλλαγών (εφεξής "’Οροι και Προϋποθέσεις") τις LiveSport Media Ltd (εφεξής "Πάροχος"), σύμφωνα με το αρθ. 273 (1) του Νόμου αρ. 513/1991, Εμπορικός Κώδικας, ρυθμίζει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που προκύπτουν από συμβάσεις που αφορούν τη χρήση της on-line υπηρεσίας live αποτελεσμάτων Livescore.in συναφθεί μεταξύ του παρόχου και των φυσικών και νομικών προσώπων ως πελάτες (στο εξής αναφέρεται ως "Πελάτης" και «σύμβαση» ή «Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας"). Η σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας ρυθμίζει την παροχή της υπηρεσίας live αποτελεσμάτων Livescore.in σε μια ιστοσελίδα που διαχειρίζεται τον πελάτη, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω (εφεξής η "Υπηρεσία").
  2. Οι διατάξεις των Όρων και των Προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας.
  3. Το περιεχόμενο των Όρων και των προϋποθέσεων, μπορεί να τροποποιηθεί από τον πάροχο ανά πάσα στιγμή. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, οι οποίες απορρέουν από την έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων που στο παρελθόν ήταν εν ισχύ, δεν επηρεάζονται από αυτή.
 2. Σύναψη της σύμβασης σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας
  1. Η διασύνδεση του Internet από τον πάροχο που λειτουργεί από την ιστοσελίδα www.livescore.in (εφεξής "διασύνδεση στο Internet") περιέχει την προσφορά του παρέχοντος την προσφορά της να συνάπτει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας. Η προσφορά να συνάπτει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εμφανίζεται στη διασύνδεση του Internet.
  2. Για να δεχθεί την προσφορά του πάροχου και να συνάψει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα εγγραφής στη διασύνδεση internet και να παρέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (στο εξής "E-mail "). Για να στείλει την αποδοχή στον πάροχο, ο πελάτης πρέπει να τσεκάρει το check-box κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συμφωνώ με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις". Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη κατά την αποδοχή θεωρείται σωστή από τον πάροχο.
  3. Η συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου και του πελάτη τίθεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παράδοσης της αποδοχής του παρόχου.
 3. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο που εμφανίζεται
  1. Η υπηρεσία επιτρέπει στον πελάτη την απεικόνιση της on-line υπηρεσίας live αποτελεσμάτων Livescore.in του πάροχου (εφεξής "υπηρεσία live αποτελεσμάτων ") στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται από τον πελάτη χωρίς χρέωση. Διαφήμιση προώθησης των υπηρεσιών του παρόχου ή τρίτων (εφεξής "διαφήμιση") πρέπει να εκτίθεται στο δικτυακό τόπο του πελάτη ταυτόχρονα με την υπηρεσία Live αποτελεσμάτων. Η υπηρεσία Live αποτελεσμάτων και η διαφήμιση εφεξής θα αναφέρονται ως "Παρεχόμενο περιεχόμενο".
  2. Μετά τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας, η διασύνδεση Internet επιτρέπει στον πελάτη να δημιουργήσει ένα κώδικα HTML, ο οποίος επιτρέπει στον πελάτη την απεικόνιση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα του. Συνεχής on-line επικοινωνία μεταξύ του website του πελάτη και του διακομιστή του ο παρόχου της υπηρεσίας είναι αναγκαία, προκειμένου να εμφανιστεί ενημερωμένο το περιεχόμενο που προβλέπεται στην ιστοσελίδα του πελάτη.
  3. Όταν δημιουργεί έναν HTML κώδικα σύμφωνα με το άρθ. 3.2, ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τις βασικές λειτουργίες του χρήστη που απεικονίζονται στο παρεχόμενο περιεχόμενο (το σχεδιασμό, τη ζώνη ώρας και τη γλώσσα).
  4. Ο πάροχος δίνει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή για την παροχή των πληροφοριών μέσω της υπηρεσίας Live αποτελεσμάτων. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, εξαρτάται από τις περιστάσεις, άμεσα ή έμμεσα πέραν του ελέγχου του παρόχου. Πρέπει επίσης να ενταχθεί σε αυτό, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Live αποτελεσμάτων είναι πιθανό να μην είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις. Ο Πελάτης αναγνωρίζει αυτό το γεγονός.
  5. Ο Πελάτης αναγνωρίζει την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο περιέχει διαφήμιση. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση των λοταριών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων. Η προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να μην είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία για ορισμένες δικαιοδοσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί με την εμφάνιση της διαφήμισης που οδηγούν στην προώθηση των λοταριών και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων στο δικτυακό του τόπο. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η εμφάνιση των διαφημίσεων αυτών είναι σύμφωνα με το νόμο σε όλες τις χώρες όπου λειτουργεί ο δικτυακός τόπος ή προσιτά. Η ευθύνη για την εμφάνιση της διαφήμισης που οδηγούν στην προώθηση των λοταριών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων στον δικτυακό τόπο του πελάτη, βαρύνουν τον πελάτη.
  6. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αποφύγει, να καταργήσει ή να παρεμποδίσει τον μηχανισμό για την προστασία των δικαιωμάτων του παρόχου. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να άρει διαφήμισης από το εμφανιζόμενο περιεχόμενο ή άλλως να παρενοχλήσει τον κώδικα HTML που δημιουργούνται από τον πάροχο. Αυτό δεν επηρεάζει το άρθ. 3.3.
  7. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για να γίνει σωστή χρήση της υπηρεσίας, μπορεί να είναι αναγκαία η χρήση του λογισμικού τρίτων. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η χρήση αυτού του λογισμικού διέπεται από ειδικές συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων σε αυτό το λογισμικό.
  8. Ο πάροχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας.
  9. Η Υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία εάν υπάρχει κόλλημα λόγω προβλημάτων από την πλευρά του πελάτη ή τρίτων. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία εάν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατανομή των στοιχείων του δικτύου ή άλλες διαταραχές που προκαλούνται από τρίτα πρόσωπα ή λόγω ανωτέρας βίας.
 4. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων πλευρών
  1. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στην ιστοσελίδα του ένα σύνδεσμο υπερκειμένου (hypertext link) ή μια άλλη μορφή διαφήμισης για την προώθηση της διασύνδεσης στο Διαδίκτυο ή μια διαφορετική ιστοσελίδα του παρόχου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και στο βαθμό που αυτό καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας σύνδεσης ή άλλη μορφή διαφήμισης μπορεί να αλλάξει από τον πάροχο, ενώ η σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας είναι σε ισχύ.
  2. Ο πάροχος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία ή ένα άλλο όνομα του πελάτη για εμπορικούς σκοπούς με τη μορφή μιας αναφοράς σε όλους τους τύπους του υλικού προώθησης (ανεξάρτητα από τη μορφή της προώθησης αυτών των υλικών ή τη μορφή με την οποία γνωστοποιούνται).
  3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο πάροχος φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα της υπηρεσίας που προκαλείται από παρέμβαση στον δικτυακού τόπου του πάροχου από τρίτους.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιβαρύνθεί με δυνητικές ζημιές από τον πάροχο που θεωρείται υπεύθυνος σύμφωνα με τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν, όσον αφορά τους όρους του παρόντος (η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν), ορίζεται ότι η συνολική αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη ο πελάτης πρέπει να περιορίζεται σε CZK 100 (εκατό τσεχικές κορώνες) συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν, όσον αφορά όλες τις περιστάσεις της σύναψης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας, ότι η προβλεπόμενη συνολική ζημία που θα μπορεί να προκύψει για τον πελάτη από τον πάροχο που θα φέρει την ευθύνη (βάσει σύμβασης) θα πρέπει να περιορίζεται στις CZK 100 (εκατό τσεχικές κορώνες).
 5. Προστασία των προσωπικών στοιχείων και συναίνεση με την αποστολή υλικού προώθησης
  1. Ένας πελάτης, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών του στοιχείων: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο εξής "Προσωπικά στοιχεία").
  2. Ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων από τον πάροχο, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας και με σκοπό την αποστολή πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού από τον πάροχο.
  3. Ο πάροχος δεν αποκαλύπτει Προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη.
  4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι υποχρεωμένος να παρέχει λεπτομερή προσωπικά του στοιχεία με σωστό και ειλικρινή τρόπο και ότι είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον πάροχο για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα προσωπικά στοιχεία θα κρατούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή με ένα μη αυτοματοποιημένο τρόπο. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση ότι η παροχή προσωπικών στοιχείων είναι προαιρετική και η συναίνεση με την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων μπορεί να ανακληθεί από τον πάροχο, με ενημέρωσή του μέσω γραπτής κοινοποίησης στην διεύθυνση του. Σε περίπτωση που ο πελάτης αισθάνεται ότι ο πάροχος ή ο επεξεργαστής διαχειρίζετε τα προσωπικά στοιχεία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής του ζωής ή κατά παράβαση του νόμου, ιδίως αν τα προσωπικά του στοιχεία είναι ανακριβή, σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας , Μπορεί να:
   1. ζητήσει από τον πάροχο του επεξεργαστή να δώσει εξηγήσεις, ή
   2. να ζητήσει από τον πάροχο του επεξεργαστή να διορθώσει την κατάσταση.
  5. Αν ο πελάτης έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων από τον πάροχο, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον πελάτη τις πληροφορίες αυτές.
  6. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο πάροχος μπορεί να στείλει πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις υπηρεσίες του πάροχου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης ότι ο πάροχος ή τρίτα πρόσωπα μπορούν να στείλουν διαφημιστικό υλικό στο e-mail του.
 6. Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας
  1. Η σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη σύναψή της.
  2. Η σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις έχει επιδοθεί στο άλλο μέρος.
  3. Η σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας μπορεί επίσης να λυθεί με μονομερή έκφραση της βούλησης του πάροχου που αποτελείται από την περάτωση της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη.
 7. Κοινοποίηση - νομικές πράξεις
  1. Αν δεν συμφωνηθεί αλλιώς, όλη η αλληλογραφία και οτιδήποτε σχετικό με τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να επιδοθεί στον άλλο μέρος μέσω e-mail. Ο πελάτης εξυπηρετείται μέσω e-mail.
  2. Ένα μήνυμα έχει παραδοθεί εφόσον φτάσει στον διακομιστή των εισερχομένων.
 8. Επίλυση διαφορών
  1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας ή σε σχέση με αυτή πρέπει να ακούγονται και αποφασίζονται από τη διαιτησία, πριν ένας διαιτητής τα καταχωρήσει στο μητρώο των διαιτητών του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Πράγα και διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού των βουλευτών, των τελών χρέωσης και άλλων κανόνων των διαιτητών που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο των διαιτητών του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως δημοσιεύτηκε στο www.rozhodcisoud.net. Τα μέρη θα εξοικειωθούν με αυτούς τους κανόνες πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. Τα μέρη ρητά συμφωνούν με αυτούς τους κανόνες, ως ενεργά κατά τη στιγμή της έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας, που χρησιμοποιείται στη διαδικασία σύμφωνα με το s. 19 (1) του Νόμου αριθ. 216/1994 Sb., Περί διαιτησίας και την εκτέλεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, όπως τροποποιήθηκε. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το θέμα πρέπει να αποφασιστεί χωρίς ακρόαση, εφόσον το θέμα μπορεί να αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία.
 9. Τελικές διατάξεις
  1. Εάν η σχέση που βασίζεται στη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας περιλαμβάνει διεθνή (ξένα) στοιχεία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση πρέπει να διέπεται από την τσεχική νομοθεσία, ιδίως ο Εμπορικός Κώδικας.
  2. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πάροχου.
  3. Σε περίπτωση που μια διάταξη του παρόντος είναι αναποτελεσματική ή άκυρη ή θα καθίσταται άκυρη ή αναποτελεσματική στο μέλλον θα αντικατασταθούν από την έννοια των διατάξεων που πλέον μοιάζουν με την έννοια των άκυρων διατάξεων. Μια έγκυρη ή αναποτελεσματική διάταξη αυτή δεν θίγεται από την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

ΔΩΡΕΆΝ LIVESCORE:

ΔΩΡΕΑΝ LIVESCORE
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ

Περιοχή Μελών:

Γλώσσα: