Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Αυτοί οι όροι χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται σαν ‘Ο.Χ.’) αποτελούν και διέπουν τη σχέση μεταξύ του ‘Πάροχου’ (όπως ορίζεται παρακάτω) και όλων των μερών που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (όπως ορίζεται από εδώ και κάτω) και κάνουν χρήση των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου τις με οποιοδήποτε τρόπο (εφεξής θα αναφέρονται σαν ‘Επισκέπτες’).

Συλλογικά ο Πάροχος και οι Επισκέπτες θα αναφέρονται ως ‘Τα μέρη’.

Γενικά

Η χρήση οποιουδήποτε ή όλων των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Πάροχο στον ιστότοπο Livescore.in και τις εφαρμογές του για φορητές συσκευές (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα») οι πληροφορίες, το υλικό και οι σύνδεσμοι που περιέχονται σε αυτό, υπόκειται στους Ο.Χ. όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω. Εκτός εάν αλλιώς συμφωνηθεί από τον Πάροχο εγγράφως, οι Ο.Χ. αποτελούν το σύνολο της σχέσης μεταξύ του πάροχου και των επισκεπτών κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιαδήποτε ή όλων των λειτουργιών που προσφέρει η ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους Ο.Χ. πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Ένας επισκέπτης που έχει δει την ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους Ο.Χ., χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Ο Προμηθευτής δια τούτου διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να προσθέσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσει αυτούς τους Ο.Χ. ανά διαστήματα, εάν κριθεί σκόπιμο.

Ο Πάροχος συνιστά ο επισκέπτης να διαβάζει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτών των σελίδων τακτικά. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Επισκέπτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους Ο.Χ., καθώς και από τις τελευταίες τροποποιήσεις σε αυτούς, ανεξάρτητα από το αν ο Επισκέπτης γνωρίζει αυτές τις τροποποιήσεις.

Ο Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει ότι όλοι οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ο.Χ. Η έκδοση των Όρων Χρήσης που είναι σε ισχύ είναι αυτή που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς. Χρήση της ιστοσελίδας για τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού στην ή μέσω της Ιστοσελίδας που αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού ή δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου, απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού στην ή μέσω της Ιστοσελίδας για ένα θέμα ή για σκοπό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι άσεμνο ή επιβλαβή για τους ανηλίκους ή συνιστά παράνομη πράξη ή παρενόχληση, είναι δυσφημιστικό ή συκοφαντικό, παραβιάζει οποιαδήποτε ιδιωτική ζωή ή νόμους προστασίας δεδομένων, είναι δόλια ή παραβιάζει οποιοδήποτε έλεγχο συναλλαγής ή νόμου για τυχερά παιχνίδια.

Σε περίπτωση κακής χρήσης ή/και κατάχρησης της ιστοσελίδας, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να μπλοκάρει τον επισκέπτη από την ιστοσελίδα και να κλείσει οποιοδήποτε λογαριασμό που καταχωρείται στο όνομά του επισκέπτη. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα παρέχει μια διαδραστική εφαρμογή/υπηρεσίες για το διαδίκτυο και τις φορητές συσκευές που περιέχει ζωντανές πληροφορίες για σπορ από αθλητικές εκδηλώσεις, αθλητικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, τελικά αποτελέσματα, πρόγραμμα, συνθέσεις και αθλητικά στατιστικά. Τα αποτελέσματα και άλλες στατιστικές πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αντανακλούν πληροφορίες που παρέχονται από άλλες ανεξάρτητες πηγές (από τρίτους) ή μέσω προσπάθειας που γίνεται εντός εταιρείας ή από διάφορες άλλες επίσημες ιστοσελίδες. Παρόλο που γίνεται κάθε προσπάθεια από τον Πάροχο για να ενημερωθεί το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των αγώνων ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα τακτικά, σας συμβουλεύουμε να διασταυρώσετε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την ιστοσελίδα και από άλλες πηγές. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τη χρήση του επισκέπτη σχετικά με τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Ο Επισκέπτης αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε επαφή με τρίτα μέρη αφότου δει την ιστοσελίδα, είτε εκούσια είτε ακούσια, και κάθε αποτέλεσμα που προκύπτει, είναι απολύτως ανεξάρτητα από τον Πάροχο και αυτός δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος για οποιαδήποτε συμφωνία ή προσδοκία ή για άλλες συνέπειες οι οποίες ακολουθούν ή προκύπτουν ως άμεση ή έμμεση αιτία αυτής της επαφής.

Οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη και ενός τέτοιου τρίτου μέρους, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει ή αφορά τον Πάροχο.

Τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα, δεν έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Επισκέπτης μπορεί να έχει δώσει στον Πάροχο.

A/V Περιεχόμενο

Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εξωτερικών διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται από την Ιστοσελίδα. Όλο το περιεχόμενο σε βίντεο που συναντάται στην Ιστοσελίδα δεν φιλοξενείται στους διακομιστές του Παρόχου ούτε και δημιουργείται ή αναρτάται στον διακομιστή φιλοξενίας τους (host server) από τον Πάροχο.

Ανενεργοί λογαριασμοί

Εάν ένας επισκέπτης έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα αλλά αποτυγχάνει να έχει πρόσβαση σε αυτόν για 60 ημέρες, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό με άμεση ισχύ και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Χωρίς προηγούμενη άδεια εγγράφως από τον Πάροχο, οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, τροποποιήσουν, επέμβουν, διανείμουν, μεταδώσουν, απεικονίσουν, αναπαραγάγουν, μεταφέρουν, αποστείλουν, κάνουν λήψη ή άλλη χρήση ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Κάθε παράβαση της προαναφερθείσας ρήτρας μπορεί να ισοδυναμεί με παραβίαση των εφαρμόσιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ισχύοντες νόμους. Ο Πάροχος και κάθε άλλο πρόσωπο κατ 'εντολή του διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσεις στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εναντίον οποιουδήποτε δράστη που άμεσα ή έμμεσα διαπράττει αυτή την παραβίαση.

Τύπος σχέσης

Αυτοί οι Ο.Χ. δεν προορίζονται για να δημιουργήσουν οποιαδήποτε εταιρική σχέση, αντιπροσωπεία ή κοινοπραξία μεταξύ του Παρόχου και του Επισκέπτη.

Παραβίαση της συμφωνίας

Αν ο Επισκέπτης αποτύχει να τηρήσει οποιαδήποτε ρήτρα των Ο.Χ. ή εάν ο Πάροχος ευλόγως υποπτεύεται ότι ένας επισκέπτης είτε άμεσα είτε έμμεσα, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ρήτρα των Ο.Χ., διατηρεί το δικαίωμα, και όλα τα ένδικα μέσα στη διάθεσή του, καθώς και στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να κλείσει ή να εμποδίσει τον Επισκέπτη από το να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και να τερματίσει οποιοδήποτε λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο όνομά του Επισκέπτη και/ή που σχετίζεται με αυτόν, αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του Επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Νομική συμμόρφωση

Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν την κατοικία τους και/ή διαμένουν και/ή βρίσκονται. Ο Πάροχος δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται από οποιαδήποτε αρχή κατά οποιουδήποτε εκ των επισκεπτών σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Νόμος & Φόρουμ ή/και κοινότητα

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας της Μάλτας χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του νόμου. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της χώρας της Μάλτας για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία δεν διέπεται από τη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή της οποίας εξαιρείται ρητώς.

Οι τίτλοι

Οι τίτλοι έχουν σκοπό τη σαφήνεια και την διευκόλυνση της ανάγνωσης των Όρων Χρήσης. Δεν προορίζονται ως μέσο ερμηνείας για το περιεχόμενο της παραγράφου που ακολουθεί κάθε τίτλο. Οι τίτλοι δεν έχουν ως σκοπό να δεσμεύσουν τον Πάροχο με οποιονδήποτε τρόπο.

Παραίτηση

Κάθε παραίτηση από τον Πάροχο για τυχόν παραβίαση από οποιονδήποτε επισκέπτη, οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων δεν θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση του ίδιου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των Ο.Χ.

Αποποίηση ευθύνης

Εγγυήσεις και Αντιπροσωπεύσεις

Στο παρόν έγγραφο διευκρινίζεται ότι ο Πάροχος δεν δίνει καμία αντιπροσώπευση, δέσμευση ή εγγύηση (ρητή ή υπονοούμενη) ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ακριβές ή/και κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τις εγγυήσεις αυτές οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν ρητώς βάσει του νόμου που διέπει αυτούς τους Ο.Χ.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη των επισκεπτών. Η ιστοσελίδα δεν είναι μια ιστοσελίδα τζόγου ή παιχνιδιού. Ο Πάροχος της ιστοσελίδας δεν παρέχει υπηρεσίες παιχνιδιών ή τυχερών παιχνιδιών, ως εκ τούτου, δεν κατέχει ούτε ελέγχει τα χρήματα των παικτών και δεν συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές παιχνιδιών. Αποδόσεις στοιχηματισμού που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μέρος των πληροφοριών και των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι εξουσιοδοτημένη, και ότι η λειτουργία της θα ικανοποιήσει πλήρως τον επισκέπτη, ότι είναι απολύτως ασφαλή και απαλλαγμένη από λάθος, ότι επικαιροποιείται τακτικά, ότι τυχόν ελαττώματα του λογισμικού διορθώνονται τακτικά, ότι λειτουργεί χωρίς διακοπή, ότι η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή από ελαττώματα ή ότι είναι συνεχώς λειτουργική, ότι είναι επαρκής, ότι οι πληροφορίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες επ 'αυτού είναι αξιόπιστες ή ότι όλες οι άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται και οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι επαρκείς και αξιόπιστες. Εκείνοι που επιλέγουν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες/διαφημίσεις/περιεχόμενο τρίτων. Αυτά παρέχονται για την ευκολία και το ενδιαφέρον των επισκεπτών και δεν συνεπάγονται ευθύνη ούτε έγκριση των πληροφοριών που περιέχονται σε αγγελίες/περιεχόμενο των ιστοσελίδων από τον Πάροχο. Ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου ή των πληροφοριών, κείμενου ή γραφικών που δεν είναι υπό την διεύθυνση διαδικτύου του. Ο Πάροχος δεν έχει δοκιμάσει κανένα λογισμικό που βρίσκεται σε άλλες ιστοσελίδες και δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση/εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του εν λόγω λογισμικού.

Απώλεια ή βλάβη

Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, άμεση ή έμμεση, που ο Επισκέπτης ή ένας τρίτος μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, ζημιών που προκλήθηκαν από εμπορική απώλεια, απώλεια προνομίων, απώλεια σε αναμενόμενες απολαβές, οφέλη ή άλλα κέρδη, διακοπή εργασίας, απώλειας εμπορικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλης χρηματικής ή διαδοχικής απώλειας.

Ο Πάροχος δεν έχει ευθύνη για κέρδη ή ζημίες που προέκυψαν σε/μέσω ιστοσελίδες τρίτων ως αποτέλεσμα χρήσης των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας και της ευρείας έννοιας των δύο προηγούμενων ρητρών, καμία ευθύνη δεν αναγνωρίζεται ούτε γίνεται αποδεκτή, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:
 1. λάθος (η), τυπογραφικό λάθος (η), παρερμηνεία (ες), παρανόηση (εις), εσφαλμένη ερμηνεία (ες), λανθασμένη μετάφραση (εις), ορθογραφικό λάθος (η), βλάβη (ες) στην ανάγνωση, λάθος συναλλαγής (ες), τεχνικός κίνδυνος (οι), σφάλμα (τα) εγγραφής, πρόδηλο σφάλμα (τα), Ανωτέρα Βία ή/και οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σφάλμα (τα) / λάθος (η).
 2. παραβίαση των κανόνων του Παρόχου.
 3. εγκληματικές ενέργειες.
 4. συμβουλές, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχονται από τον Πάροχο.
 5. νομικές ενέργειες και/ή άλλα ένδικα μέσα.
 6. απώλεια ή ζημιά επισκεπτών ή τρίτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της ή οποιουδήποτε συνδέσμου προτείνεται από τον Πάροχο.
 7. απώλεια ή ζημιά επισκεπτών ή τρίτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τροποποίησης, αναστολής ή διακοπής της Ιστοσελίδας.
 8. εγκληματική χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της από οποιοδήποτε πρόσωπο, μιας παρενέργειας ή παράλειψης ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που βρίσκεται πέρα από τον έλεγχό μας.
 9. οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας που οφείλεται σε πρόσβαση τρίτων στις ιδιωτικές περιοχές που απαιτούν σύνδεση με κωδικό πρόσβασης με τη χρήση του ονόματος χρήστη και τον κωδικό του επισκέπτη
 10. σε περίπτωση ασυμφωνίας στον τομέα υπηρεσιών, λειτουργιών και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που προσφέρεται από την ιστοσελίδα οφειλόμενο σε ιούς ή σφάλματα που σχετίζεται με όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν την ιστοσελίδα, οποιαδήποτε ζημία, έξοδα, δαπάνες, ζημίες ή απαιτήσεις που επέφεραν οι εν λόγω διαφορές.
 11. οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενός παρόχου διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, με το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να έχουν συμφωνήσει, ώστε να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ του παρόχου διαδικτύου και των επισκεπτών, ο Πάροχος (της ιστοσελίδας) δεν μπορεί να πάρει μέρος σε μια τέτοια μήνυση και σε καμία περίπτωση αυτή δεν επηρεάζει αυτούς τους Ο.Χ.

  και

 12. οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν σε κάποιον επισκέπτη, λόγω του περιεχομένου οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε από άλλον επισκέπτη ή άλλο τρίτο μέρος και δεν είχε/έχει εγκριθεί από τον Πάροχο της Ιστοσελίδας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Ιστοσελίδα Livescore.in και οι εφαρμογές της (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα») σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των πλευρών που παρακολουθούν και/ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, εφεξής θα αναφέρονται ως «επισκέπτες», και δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητας τους. Ανά διαστήματα και μόνο με τη συγκατάθεσή τους, η ιστοσελίδα συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί «Προσωπικά Δεδομένα» (όπως ορίζονται παρακάτω) σχετικά με τους επισκέπτες της, προκειμένου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και μόνο για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που έχει ρητά δηλώσει παρακάτω.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες της ΕΕ, όπως έχουν διατυπωθεί στην νομοθεσία της Μάλτας, στο Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (Κεφάλαιο 440 της νομοθεσίας της Μάλτας), Κανονισμοί (Αναγγελία νόμου 16 του 2003 συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων) επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), που υιοθετεί την οδηγία 2/2001 περί της ομάδας εργασίας προστασίας δεδομένων του άρθρου 29, που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2001, σχετικά με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει επίσης τυχόν άλλους ισχύοντες κανόνες και πρακτικές.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν Επισκέπτες απλά περιηγηθούν σε αυτήν. Ωστόσο, η ιστοσελίδα απαιτεί από τους επισκέπτες να παρέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση πρόσθετων ή προηγμένων υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα μετά από την εγγραφή τους σε αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ιστοσελίδα θα ζητήσει από τους επισκέπτες τη αντίστοιχη συγκατάθεσή τους πριν από τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων. Κατά την εγγραφή τους ή σε άλλες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να υποβάλουν την ηλεκτρονική διεύθυνση (e -mail) σύνδεσής τους και τον κωδικό πρόσβασης.
Οι επισκέπτες δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να επιτρέπουν τα προσωπικά τους δεδομένα να συλλέγονται από την ιστοσελίδα. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχει στους επισκέπτες που δεν συμφωνούν με τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα.
Παρόλο που οι επισκέπτες μπορεί να έχουν συναινέσει στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη συγκατάθεση τους προς την Ιστοσελίδα, επικαλούμενοι επιτακτικούς νόμιμους λόγους.

Δικαίωμα πρόσβασης

Οι επισκέπτες δικαιούνται να ζητήσουν όπως ο Διαχειριστής (που ορίζεται παρακάτω), τους παρέχει γραπτές πληροφορίες για τα αντίστοιχα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέχθηκαν ή/και χρησιμοποιήθηκαν. Το αίτημα μπορεί να γίνει με την υποβολή αίτησης γραπτώς στον Διαχειριστή (όπως ορίζεται παρακάτω).
Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενημερωμένα. Ωστόσο, οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνουν την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους δεδομένα που έχει στην κατοχή της η ιστοσελίδα.

Οι επισκέπτες που θεωρούν ότι οποιαδήποτε από τα προσωπικά τους δεδομένα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον Διαχειριστή να τα διορθώσει. Οι επισκέπτες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή να εμποδίσει ή να διαγράψει τα αντίστοιχα προσωπικά τους δεδομένα, εάν αυτά έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

Σκοποί για τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των δεδομένων (Κεφάλαιο 440 της Νομοθεσίας της Μάλτας) και της θυγατρικής της νομοθεσίας που θεσπίστηκε εκεί μετά από επεξεργασία και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
 1. Επικοινωνία με τους επισκέπτες.
 2. Αποστολή στους επισκέπτες του ξεχασμένο κωδικού πρόσβασης τους ώστε να ανακτήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό.
 3. Αποστολή στους Επισκέπτες πληροφοριών τις οποίες ο Πάροχος θεωρεί ότι θα βρουν χρήσιμες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και εμπορικό/διαφημιστικό υλικό που προσφέρεται από την ιστοσελίδα/διαφημιστικό υλικό που προσφέρεται από τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται η ιστοσελίδα.
 4. Παροχή προηγμένων υπηρεσιών που δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμιστεί η ιστοσελίδα σε κάποιο βαθμό.
 5. Βελτίωση του περιεχομένου που προσφέρεται από την ιστοσελίδα.
 6. Παροχή στους επισκέπτες εξατομικευμένου περιεχομένου ή/και σχεδίου της ιστοσελίδας.

Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Ο Πάροχος δεν πωλεί, εμπορεύεται ή μισθώνει ή με άλλο τρόπο αποκαλύπτει τα Προσωπικά Δεδομένα που ανήκουν σε επισκέπτες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς προηγουμένως να πάρει την αντίστοιχη συγκατάθεση τους. Ωστόσο, Προσωπικά Δεδομένα θα αποκαλύπτονται σε τρίτους στο ενδεχόμενο πώλησης της ιστοσελίδας.
Το παραπάνω δεν προκαταλαμβάνει καμία νομική υποχρέωση που βαρύνει την ιστοσελίδα αν αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών σε τρίτους.
Το παραπάνω δεν προκαταλαμβάνει επίσης τις γνωστοποιήσεις που είναι απολύτως αναγκαίες, ως μέρος ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς για τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση η ιστοσελίδα θα πρέπει να ζητήσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων επισκεπτών.
Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες, τις πωλήσεις, την επισκεψιμότητα και άλλες πληροφορίες στατιστικών που αφορούν την ιστοσελίδα σε τρίτους, ωστόσο, χωρίς να προσδιορίζει κανένα συγκεκριμένο επισκέπτη.

Αρχεία καταγραφής

Για την καλύτερη διαχείριση της ιστοσελίδας και για να συλλέγουν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες των επισκεπτών για συνολική χρήση, η ιστοσελίδα καταγράφει αυτόματα τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών και τις σελίδες που βλέπει ο κάθε επισκέπτης αντίστοιχα.

Αποποίηση Cookie

Ένα "cookie" είναι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή του επισκέπτη από ένα web server και χρησιμοποιείται για να προσαρμόσει την υπηρεσία διαδικτύου του με κάποιο τρόπο. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών, που μπορεί να χρειαστούν αργότερα ώστε να εκτελεστεί μια λειτουργία. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να μην δεχθούν τα cookies. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε άλλο κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να προσωποποιήσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, ώστε να παρέχουμε κάποια χαρακτηριστικά στα κοινωνικά δίκτυα και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα μας. Επίσης, μοιραζόμαστε πληροφορίες για την χρήση σας στην ιστοσελίδα μας με τα κοινωνικά μας δίκτυα και τους συνεργάτες μας που ασχολούνται με διαφήμιση και ανάλυση δεδομένων. Δείτε λεπτομέρειες.

Ασφάλεια

Η Ιστοσελίδα και ο Διαχειριστής έχουν υιοθετήσει διάφορα μέτρα, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο για να βοηθήσουν στην προστασία από την καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί. Παρά τις προσπάθειες αυτές, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Η περίοδος κατά την οποία διατηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση που κάποιος λογαριασμός χρήστη είναι αδρανής για 3 χρόνια, όλα τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν.

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Ιστοσελίδες τρίτων μερών δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα που προβάλλονται σε ιστοσελίδες τρίτων και για τα μέτρα που παίρνουν για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες από την ιστοσελίδα μας μπορεί να μην έχει επαρκή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συγκατάθεση των επισκεπτών για τη συλλογή και τη χρήση των αντίστοιχων προσωπικών τους δεδομένων από την ιστοσελίδα και τον Διαχειριστή υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ορίζεται ανωτέρω. Συνιστάται στους επισκέπτες να διαβάζουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτική βάση, προκειμένου να εξοικειωθούν με τους όρους και τις ρήτρες της αλλά και με τις τροποποιήσεις που κατά καιρούς μπορεί να εφαρμοστούν από την ιστοσελίδα.

Δωρεάν περιεχόμενο Livescore

ΤΟ LIVESCORE.in παρέχει στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων την δυνατότητα να ενισχύσουν το περιεχόμενο της σελίδας τους, με μια πρόσθετη υπηρεσία ζωντανών αποτελεσμάτων (Livescore). Η χρήση αυτής της υπηρεσίας για 3α μέρη είναι περιορισμένη σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της δωρεάν υπηρεσίας ζωντανών αποτελεσμάτων.

Προμηθευτής

Η εταιρεία Livesport Media Ltd δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας στις 22 Νοεμβρίου 2011, με αριθμό μητρώου C 54555, και έχοντας την καταγεγραμμένη έδρα της στη διεύθυνση: CMS House, 1ος όροφος, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Μάλτα.

Ο Διαχειριστής των δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Livesport sro, Bucharova 2928/14a, 158 00 Πράγα, Τσεχία.

Το κείμενο αυτό είναι μια μετάφραση από τα Αγγλικά των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης έκδοσης σε άλλη γλώσσα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.

ΔΩΡΕΆΝ LIVESCORE:

ΔΩΡΕΑΝ LIVESCORE
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ

Περιοχή Μελών:

Γλώσσα: