Bendrosios naudojimosi sąlygos

1 Naudojimosi sąlygos

Šios naudojimosi sąlygos (toliau – Sąlygos) apibrėžia ir nustato santykį tarp Teikėjo (apibrėžta žemiau) ir kitų šalių, turinčių prieigą prie tinklalapio ar aplikacijos (apibrėžta žemiau) bei galinčių bet kokiu būdu pasinaudoti suteikiamomis funkcijomis ar turiniu (toliau – Lankytojai

Kartu Teikėjas ir Lankytojai yra vadinami Šalimis.

2 Bendrosios nuostatos

Bet kurių Teikėjo siūlomų Livescore.in tinklalapio ir mobilios aplikacijos (toliau – Aplikacija) funkcijų bei paslaugų naudojimas, įskaitant medžiagą ir vidines nuorodas, yra žemiau nurodytų Sąlygų subjektas. Jei raštiškas Teikėjo sutikimas nenurodo kitaip, Sąlygos apibrėžia visus su Aplikacijos ir jos funkcijų naudojimu susijusius santykius tarp Teikėjo ir Lankytojo.

Lankytojo pareiga atidžiai perskaityti ir suprasti Sąlygas, prieš pradedant naudotis Aplikacija. Lankytojas, bent kartą pasinaudojęs Aplikacija, yra laikomas susipažinusiu, supratusiu ir sutikusiu su Sąlygomis. Šiam sutikimui išreikšti nereikia jokio kito veiksmo.

Teikėjas savo ruožtu išlaiko teisę nutraukti, pridėti, užbaigti, pataisyti ir/ar papildyti šias Sąlygas, kuomet tam yra tinkamas laikas.

Teikėjas rekomenduoja Lankytojui reguliariai ir atidžiai perskaityti šių puslapių turinį.

Naudodamasis Aplikacija, Lankytojas sutinka, jog jam būtų taikomos Sąlygos – taip pat ir naujausi jų pakeitimai, nepriklausomai nuo to, ar Lankytojas žino apie juos.

Teikėjas nėra įpareigotas patvirtinti, kad visi Lankytojai naudojasi Aplikacija pagal naujausias Sąlygas. Esama Sąlygų versija yra ta, kuri yra pasiekiama per Aplikaciją.

Aplikaciją naudoti galima tik teisėtiems tikslams. Aplikacijos naudojimas bet kokios įstatymus pažeidžiančios informacijos perdavimui, sklaida, publikacijai ar saugojimui yra draudžiamas. Į tai įeina (be apribojimų) Aplikacijos panaudojimas informacijos perdavimui, sklaidai, publikacijai ar saugojimui, kuomet tai gali pažeisti autorines teises, prekės ženklą, verslo paslaptį ar kitą intelektinį turtą. Prieš tai paminėti veiksmai taip pat draudžiami, jei jie gali įžeisti mažumas, būti priežastimi priekabiavimui ir nelegaliems veiksmams, šmeižtui; jei tokie veiksmai pažeidžia bet kokius privatumo ar duomenų saugojimo įstatymus, yra apgavikiški ar pažeidžia lošimų įstatymus.

Aplikacijos netinkamo naudojimo atveju Teikėjas pasilieka teisę panaikinti arba blokuoti prieigą prie Aplikacijos bei panaikinti visas Lankytojo vardu esamas paskyras. Teikėjas išlaiko teisę savo nuožiūra imtis teisinių veiksmų prieš Lankytoją.

3 Paslaugos

Aplikacija suteikia interaktyvų internetinį ir mobilų turinį, tarp kurio yra tiesioginė sporto varžybų informacija, rezultatai realiu laiku, varžybų baigčių rezultatai, turnyrinės lentelės, komandų sudėtys ir sporto statistika. Rezultatai ir kita Aplikacijoje pateikta statistika atvaizduoja nepriklausomų šaltinių (trečiųjų šalių) pateiktą informaciją, Teikėjo surinktą informaciją arba informaciją iš įvairiausių oficialių Aplikacijų. Nors Teikėjas stengiasi nuolatos atnaujinti turinį, mačų rezultatus ir kitą Aplikacijoje reguliariai atvaizduojamą informaciją, patariame šią informaciją pasitikslinti ir kituose šaltiniuose. Teikėjas nėra atsakingas už tai, kaip Lankytojas panaudoja rezultatus ir kitą Aplikacijoje esančią informaciją.

4 Trečiųjų šalių tinklalapiai ir aplikacijos

Lankytojas supranta, kad bet koks trečiųjų šalių kontaktas (nesvarbu tyčinis ar netyčinis) ir jo rezultatas, pasinaudojus Aplikacija, yra visiškai nepriklausomas nuo Teikėjo ir Teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už jokius sutikimus ar tikslus ir iš to kylančias pasekmes, kurios įvyksta tiesiogiai ar netiesiogiai dėl įvykusio kontakto.

Bet kokios pretenzijos ar ginčai tarp Lankytojo ir trečiųjų šalių jokiu būdu negali įtraukti Teikėjo.

Trečiosios šalys, įskaitant bet kokias trečiąsias šalis, besireklamuojančias Aplikacijoje, neturi jokios prieigos prie Lankytojų asmeninių duomenų ir jokios kitos informacijos, kurią Lankytojas galėjo perduoti Teikėjui.

5 Audiovizualinis turinys

Teikėjas nėra atsakingas už išorinių aplikacijų turinį, kuris gali būti matomas Aplikacijoje. Visas Aplikacijoje randamas turinys nėra nei talpinamas Teikėjo serveriuose, nei sukurtas, nei įkeltas Teikėjo.

6 Neaktyvios paskyros

Jei Lankytojas Aplikacijoje susikūrė paskyrą, bet ja nesinaudojo 60 dienų, Teikėjas pasilieka teisę iškart panaikinti paskyrą be išankstinio pranešimo.

7 Intelektinė nuosavybė

Be išankstinio Teikėjo leidimo raštu Lankytojai nėra leidžiami kopijuoti, modifikuoti, klastoti, skleisti, perduoti, vaizduoti, atgaminti, perkelti, talpinti, siųstis ar kitaip panaudoti Aplikacijoje pasiekiamą turinį.

„Livescore“ yra „Livesport s.r.o.“ prekės ženklas. Prekės ženklo ir su juo susijusių ženklų naudojimas yra draudžiamas – visos teisės yra saugomos.

Bet koks šios sąlygos pažeidimas gali būti prilyginamas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisių ir kitų įstatymų pažeidimu. Teikėjas ir kitos įgaliotos šalys savo ruožtu pasilieka teisę iš tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidimą atlikusios šalies siekti pilno žalos atlyginimo kaip jį nurodo įstatymai.

8 Santykių tipas

Šiomis sąlygomis nesiekiama pradėti jokios partnerystės, agentūros ar bendros įmonės tarp Teikėjo ir Lankytojo.

9 Sąlygų pažeidimas

Lankytojui neįvykdžius numatytų Sąlygų arba Teikėjui įtarus, kad Lankytojas tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaiko numatytų Sąlygų, Teikėjas pasilieka teisę savo ruožtu visais būdais ginti savo teises – panaikinti ar užblokuoti Lankytoją nuo naudojimosi Aplikacija, panaikinti Lankytojo vardu sukurtas paskyras, išlaikyti teises savo sprendimu imtis teisinių veiksmų prieš Lankytoją.

10 Teisinis atitikimas

Lankytojams rekomenduojama laikytis nuolatinės gyvenamosios vietos ir/ar gyvenamosios vietos, ir/ar buvimo vietos jurisdikcijoje numatytų teisės aktų. Teikėjas neprisiima atsakomybės už valdžios veiksmus (prieš Lankytoją), susijusius su Aplikacijos naudojimu.

11 Įstatymo jurisdikcija ir bendruomenė

Šios Sąlygos vadovaujasi ir yra nustatytos pagal Maltos įstatymus. Šalys pripažįsta Maltos valstybės teismo jurisdikciją, jei kiltų ginčas, susijęs su nurodytomis Sąlygomis. Šios Sąlygos nesivadovauja Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo – šio nutarimo sąlygos yra aiškiai neįtraukiamos.

12 Antraštės

Antraštės yra skiriamos aiškumui ir pagalbai skaityti Sąlygas. Jos nėra skirtos paragrafe esančio turinio interpretacijai. Antraštės neturi niekaip įpareigoti Teikėjo.

13 Atsakomybė

Bet kokie Teikėjo atsakomybės atsisakymo dokumentai, Lankytojui pažeidus nuostatas, neturi būti laikomi atsisakymo dokumentais ateityje, įvykus tokiam pačiam ar kitiems Sąlygų pažeidimams.

14 Atsakomybės apribojimas

14.1 Garantijos ir atsakomybė

Šiuo būdu nurodoma, kad Teikėjas neatsako, neįsipareigoja ir negarantuoja (nei tiesiogiai, nei kitu būdu) Aplikacijos turinio tikslumo ir/ar tinkamumo konkrečiam tikslui, išskyrus garantijas, kurios negali būti išbrauktos pagal šias Sąlygas.

Aplikacijos naudojimas yra Lankytojo rizika. Tai ne žaidimų ir ne azartinių lošimų Aplikacija. Aplikacijos Teikėjas nesuteikia lošimų ir žaidimų paslaugų, todėl neturi asmens finansų kontrolės ir nėra susijęs su jokiomis žaidimų transakcijomis. Lažybų koeficientai, pateikti Aplikacijoje, yra dalis informacijos ir pačios Aplikacijos funkcijų.

Teikėjas negarantuoja, kad Aplikacijos suteiktos funkcijos yra leidžiamos, kad operacija pilnai patenkins Lankytoją, kad tai yra visiškai saugu ir negali pasitaikyti klaidų, kad tai reguliariai atnaujinama, kad bet kokie programinės įrangos gedimai yra reguliariai sutvarkomi, kad Aplikacija veiks be trikdžių, kad Aplikacijoje nėra virusų ar klaidų, kad veikimas bus nenutraukiamas, kad informacija ir funkcijos yra patikimos ar kad kita gauta informacija ir funkcijos Aplikacijoje yra tinkamos bei patikimos. Tie, kurie nusprendžia užeiti į tinklalapį, tai daro savo iniciatyva ir atsako vietos įstatymams, jei jie yra su tuo susiję.

Aplikacijoje gali būti nuorodų ir informacijos į trečiųjų šalių tinklalapius, aplikacijas, reklamas, turinį. Visi tie tinklalapiai, aplikacijos, reklamos ir turinys yra atskirų nuostatų ir sąlygų subjektas, įprastai priklausantis minėtuose šaltiniuose. Visa tai yra pateikiama Lankytojo naudai, o Teikėjas neatsako už informaciją kituose tinklalapiuose, aplikacijose, reklamose ar turinyje. Teikėjas nesuteikia jokios garantijos (nei išreikštos, nei numatomos), kad su įmonės domenu susijęs turinys, informacija, tekstai ar grafiniai elementai yra tikslūs bei prieinami. Teikėjas nėra išbandęs programinės įrangos kituose tinklalapiuose ar aplikacijose, tad neatsako už jų kokybę, saugumą, patikimumą ar tinkamumą.

14.2 Praradimas ar žala

Teikėjas nėra atsakingas už bet kokius tiesioginius praradimus ar žalą, kurią Lankytojas ar trečioji šalis gali patirti, naudojamas Aplikacija. Į tai įeina (bet neapsiriboja) komerciniai praradimai, pelno praradimai, numatomų pajamų praradimai, laimėjimai ar kitas pelnas, verslo sutrikdymai, komercinės informacijos praradimai ar kiti piniginiai bei nepiniginiai praradimai.

Teikėjas neatsako už laimėjimus ar pralaimėjimus, patirtus trečiųjų šalių tinklalapiuose ar aplikacijose, net jei tai nutiko dėl Aplikacijoje pavaizduotos informacijos.

Neapsiribojant ankstesniais dviem punktais, inter alia, nepriimama ir nepripažįstama atsakomybė už šiuos dalykus:

 1. klaidas, klaidingą informaciją, neteisingą supratimą, neteisingą išgirdimą, neteisingą perskaitymą, neteisingą vertimą, neteisingą rašybą, skaitymo klaidas, susitarimo klaidas, techninę riziką, registracijos klaidas, manifesto klaidas, Force Majeure ir/ar kitas panašias klaidas;
 2. Teikėjo taisyklių pažeidimą;
 3. nusikalstamus veiksmus;
 4. bet kokia forma Teikėjo duotus patarimus;
 5. teisinius veiksmus ir/ar kitas gynimo priemones;
 6. praradimus ar žalą, kurią galėjo patirti Lankytojas ar trečioji šalis dėl jų naudojimosi Aplikacija, jos turiniu ar nuorodomis, kurias siūlė Teikėjas;
 7. praradimus ar žalą, kurią galėjo patirti Lankytojas ar trečioji šalis dėl Aplikacijos pakeitimų, sustabdymo ar sutrikdyto veikimo;
 8. nusikalstamą Aplikacijos ar jos turinio naudojimą, defektą ar kitus faktorius, kurių Teikėjas nekontroliuoja;
 9. Aplikacijos panaudojimą dėl trečiosios šalies gebėjimo pasiekti privačias Aplikacijos dalis, reikalaujančias prisijungimo, naudojantis Lankytojo slapyvardžiu ir slaptažodžiu;
 10. paslaugų neatitikimo atveju, funkcijas ir kitas Aplikacijos suteikiamas galimybes, kurios gali būti paveiktos virusų ar klaidų, ir bet kokius neatitikimus, galinčius sukurti nuostolių, finansinių išlaidų, žalą, praradimus;
 11. bet kokius veiksmus ar klaidas dėl interneto ryšio tiekėjo arba trečiosios šalies, su kuria pagal susitarimą Lankytojas gavo prieigą prie Aplikacijos. Bylinėjimosi atveju tarp interneto paslaugų tiekėjų ir Lankytojų, Teikėjas negali būti ieškinio dalimi ir tai jokiu būdu negali paveikti Sąlygų; ir
 12. bet kokias pretenzijas, kylančias iš Lankytojo patirtos žalos dėl bet kokios medžiagos, kurią Aplikacijoje patalpina kitas Lankytojas ar Teikėjo neįgaliota trečioji šalis.

15 Privatumo politika

Livescore.in tinklalapis ir jo mobilios aplikacijos (čia ir toliau – Aplikacijos) gerbia visų šalių privatumą, kurios mato esamą turinį ir bet kokiu būdu naudoja Aplikaciją (toliau – Lankytojai) bei nori išlaikyti savo privatumą. Aplikacija gali rinkti ir naudoti asmeninę informaciją (apibrėžta toliau), susijusią su Lankytojais, siekiant teikti Aplikacijos paslaugas. Šis informacijos rinkimas gali būti tik toliau minimais tikslais.

Ši privatumo politika laikosi tarptautinės konvencijos ir Europos Sąjungos įstatymų, įskaitant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (2016/679), kuris perkeltas į Maltos įstatymų Duomenų apsaugos aktą (440-as Maltos įstatymų skyrius), Asmeninių duomenų (Elektroninių komunikacijų sektoriuje) naudojimo reglamentą (16-as teisinis pranešimas 2003 m., įskaitant kitas pataisas). Taip pat taikomas Duomenų apsaugos darbo grupės Rekomendacijos 2001/2 29-as straipsnis, priimtas 2001 metų gegužės 17 d. – tai nurodo minimalius reikalavimus, renkant asmeninę informaciją internetinėje erdvėje ir vykdantis kitas galiojančias taisykles bei praktikas.

Aplikacijoje surinktų Lankytojų duomenų Valdytojas yra „Livesport s.r.o.“, adresas: Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Čekija. „Livesport s.r.o.“ atsako už šią Aplikaciją.

Su duomenų Valdytojas susisiekti galite el.pašto adresu: gdpr@livesport.eu.

Su Teikėju susisekti galite el.pašto adresu: gdpr@livesportmedia.eu.

16 Šio pareiškimo tikslas

Šio pareiškimo tikslas yra:

 • paskelbti, kokio tipo informaciją Valdytojas rinks iš Jūsų ir kaip panaudosime šią asmeninę informaciją;
 • nustatyti pagrindą, kaip apdorosime asmeninius duomenis;
 • informuoti Jus, kaip Valdytojas tvarkys Jūsų asmeninius duomenis;
 • paaiškinti Valdytojo įsipareigojimus laikytis duomenų apsaugos reglamentavimo ir užtikrinti duomenų tvarkymo legalumą ir atsakingą; ir
 • informuoti apie Jūsų duomenų saugumo teises.

Jūsų asmeninius duomenis naudojame tinkamu ir teisėtu būdu, apibrėžtu pagal taikomą duomenų apsaugos reglamentą ir ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“), kuris pradeda galioti nuo 2018 metų gegužės 25-os dienos.

17 Asmeninių duomenų rinkimas

Asmeniniai duomenys yra renkami konkrečiai šioje privatumo politikoje nurodytose vietose. Aplikacija nerenka asmeninių duomenų, kuomet Lankytojai tiesiog naršo. Vis dėlto Aplikacija reikalauja Lankytojų papildomos asmeninės informacijos, kuomet yra naudojamos papildomos paslaugos, suteikiamos užsiregistravus. Tai padarius, Aplikacija paprašys Lankytojų jų sutikimo, prieš pradedant rinkti Lankytojų asmeninius duomenis. Po registracijos ar kitu laiku Aplikacija gali paprašyti Lankytojų suvesti savo prisijungimo vardą (dažniausiai, el.pašto adresą) ir slaptažodį. Lankytojai nėra įpareigoti suteikti savo asmeninių duomenų ar leisti juos rinkti Aplikacijai. Vis dėlto, nedavus sutikimo rinkti reikiamus asmeninius duomenis, ne visas Aplikacijos funkcionalumas gali būti pasiekiamas.

Nors Lankytojai sutiko su Aplikacijos duomenų rinkimu, jie išlaiko galimybę dėl bet kokios priežasties panaikinti leidimą, susisiekdami el.paštu gdpr@livesport.eu. Tokiu atveju, papildomos paslaugos, kurias Aplikacija suteikia po registracijos, daugiau nebebus pasiekiamos.

18 Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

18.1.1 Pasiekiamumo teisė

Lankytojai turi teisę pateikti savo duomenų gavimo prašymą. Tokiu atveju duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas) rašytine forma suteikia informaciją apie surinktus ir/ar panaudotus asmeninius duomenis. Prašymas Valdytojui gali būti pateiktas rašytine forma.

Aplikacija įsipareigoja imtis visų priimtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog surinkta informacija yra atnaujinama. Vis dėlto Lankytojai yra kviečiami informuoti apie Aplikacijoje saugomų asmeninių duomenų pakitimus.

18.1.2 Duomenų koregavimas, blokavimas ir pašalinimas

Lankytojai, kurie mano, kad tam tikri jų duomenys yra neteisingai, raštu gali paprašyti Valdytojo pakoreguoti juos pakoreguoti. Taip pat Lankytojai turi teisę paprašyti Valdytojo blokuoti ar pašalinti asmeninius duomenis, jei jie buvo panaudoti ne pagal įstatymą.

18.1.3 Teisė prieštarauti

Bet kuriuo metu su mumis galite susisiekti el.paštu gdpr@livesport.eu ir paprašyti nenaudoti Jūsų asmeninių duomenų marketingo tikslais. Tuomet nebegautumėte informacijos apie būsimus įvykius, negautumėte naujienlaiškių bei publikacijų ir Jūsų informacija nebebūtų naudojama šiems tikslams.

18.1.4 Teisė atsisakyti sutikimo

Turite teisę atsisakyti sutikimo su šiuo tekstu ir praktikomis aprašytomis jame. Tai galite padaryti bet kuriuo metu nusiuntę elektroninį laišką adresu gdpr@livesport.eu. Toks Jūsų veiksmas nepanaikintų ankstesnių duomenų naudojimo teisėtumo, kadangi jis pasikeičia tik gavus prašymą. Sutikimo atsisakymas reiškia, jog nedelsdami turime sustabdyti Jums teikiamas paslaugas.

18.1.5 Teisė ištaisyti informaciją

Turite teisę ištaisyti bet kokią netikslią asmeninę informaciją, kurią esame panaudoję, atnaujinti informaciją bei ją baigti pildyti, jei informacija nebuvo suteikta iki galo. Tai galioja ir papildomai informacijai.

18.1.6 Teisė ištrinti informaciją

Turite teisę ištrinti asmeninius duomenis, kurie yra nereikalingi, kuomet:

 • atsisakote sutikimo leisti mums naudoti Jūsų asmeninius duomenis;
 • Jūsų asmeninių duomenų daugiau nebereikia naudoti; arba
 • Jūsų asmeniniai duomenys buvo naudojami ne pagal įstatymą.

18.1.7 Teisė apriboti naudojimą

Turite teisę apriboti duomenų naudojimą, kuomet:

 • abejojate asmeninių duomenų tikslumu, leisdami mums per nustatytą laikotarpį patvirtinti jų tikslumą;
 • duomenų naudojimą laikote neteisėtu ir prieštaraujate duomenų pašalinimui, tad renkatės apribojimą;
 • dėl čia nurodytų priežasčių mums Jūsų asmeniniai duomenys yra nebereikalingi, bet norite juos turėti teisiniais tikslais; ar
 • prieštaravote duomenų panaudojimui, laukdami patvirtinimo, kad mūsų teisėtas duomenų naudojimas nepaisė poveikio, susijusio su Jumis.

18.1.8 Teisė į duomenų perkėlimą

Nuo 2018 m. gegužės 25 d.turite teisę gauti savo asmeninius duomenis struktūrizuotai, technologiškai perskaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam Valdytojui (kaip tai apibrėžta BDAR).

19 Asmeninių duomenų rinkimo ir panaudojimo tikslai

Aplikacijos renkami asmeniai duomenys turi būti panaudojame pagal Duomenų apsaugos aktą (440-as Maltos įstatymų skyrius) ir papildomus teisės aktus. Duomenys gali būti naudojami tik:

 1. komunikacijai su Lankytojais;
 2. siųsti Lankytojams naują slaptažodį jų paskyrai;
 3. teikti papildomas paslaugas, kurios leidžia iki tam tikros ribos konfigūruoti Aplikaciją;
 4. tobulinti Aplikacijoje siūlomą turinį;
 5. suteikti Lankytojams personalizuotą Aplikacijos turinį ir/ar išdėstymą.

20 Duomenų naudojimo teisėtumas

Naudoti Jūsų asmeninius duomenis galime, tik gavę Jūsų sutikimą, arba tuomet, kai tai yra privaloma, norint suteikti Jums siūlomą paslaugą. Taip pat duomenys gali būti naudojami dėl priežasčių išvardintų šiame tekste.

Mes galime naudoti Jūsų asmeninius duomenis, jei tam yra teisinis interesas ir tai yra būtina, norint įgyvendinti įsipareigojimus įstatymams. Tai gali būti gynyba prieš teisinius reikalavimus arba bendradarbiavimas su bet kokiu teismu, tribunolu ar kitomis institucijomis.

21 Marketingas

Iš mūsų sulauksite marketingo komunikacijos, jei jos paprašėte, Aplikacijoje suteikdami savo duomenis ir pasirinkote gauti tokią informaciją.

Su jokia trečiąja šalimi marketingo tikslais nesidalinsime Jūsų asmeniais duomenimis, negavę Jūsų kokio nors sutikimo.

22 Asmeninių duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Teikėjas trečiosioms šalims neparduoda, nesimaino, neskolina ir niekaip kitaip neatskleidžia asmeninių duomenų, susijusių su Lankytojais, prieš tai negavęs sutikimo tam. Vis dėlto asmeniniai duomenys taptų prieinami trečiosioms šalims Aplikacijos pardavimo atveju.

Pirmiau išdėstyta nuostata nepažeidžia jokių teisinių įpareigojimų, susijusių su Aplikacija, atskleisti lankytojų asmeninius duomenis trečiosioms šalims.

Tai taip pat nepažeidžia teisinių įsipareigojimų, jei duomenų atskleidimas yra būtinas vienam ar keliems asmeninių duomenų rinkimo ir naudojimo tikslams. Tokiu atveju, Aplikacija iš anksto turi siekti Lankytojų sutikimo.

Teikėjas pasilieka teisę trečiosioms šalims suteikti statistiką apie Lankytojus, pardavimus, srautą ir kitą statistinę informaciją, susijusią su Aplikacija. Vis dėlto tokiu atveju neturi būti identifikuojamas joks konkretus Lankytojas.

23 Žurnalo failai

Siekiant geriau administruoti Aplikaciją ir surinkti plačią Lankytojų demografinę informaciją bendram naudojimui, Aplikacija automatiškai įrašo visų Lankytojų IP adresus ir puslapius, kuriuos kiekvienas lankytojas peržiūri.

24 Slapukų atsakomybės išsižadėjimas

Slapukas tai yra informacija, saugoma Lankytojo kompiuteryje arba internetiniame serveryje ir naudojama suasmeninti internetinę paslaugą. Aplikacija naudoja slapukus saugoti informaciją apie Lankytojų veiksmus, kuriuos ateityje galima atlikti funkcija. Lankytojai gali išjungti slapukus savo naršyklės nustatymuose. Mes naudojame slapukus tam, kad suasmenintume turinį ir reklamas, suteiktume socialinių tinklų funkcijas ir analizuotume srautą. Taip pat informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų tinklalapiu dalinamės su Aplikacijos analitiniais partneriais, kai kuriais reklamos partneriais ir socialiniais tinklais (kuomet prisijungiate per jų paskyras). Daugiau informacijos.

Ši informacija turėtų būti skaitoma kartu su mūsų slapukų politika ir kitais Privatumo pranešimais, kuriuos galime pateikti tam tikrais atvejais, kuomet renkame ar naudojame duomenis apie Jus. Tokiu atveju puikiai žinosite, kaip ir kodėl mes naudojame Jūsų asmeninius duomenis. Set privacy

25 Asmeninių duomenų perkėlimas į trečiąsias šalis

Valdytojas neperkelia jokių asmeninių duomenų už Europos Ekonominės Erdvės (EEE). Jei reikėtų tai padaryti, Valdytojas pirmiausia užtikrintų esamų saugumo priemonių buvimą, kad Jūsų asmeniniais duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

26 Saugumas

Aplikacija ir Valdytojas pritaikė įvairiausius būdus, tiek techninius, tiek organizacinius, kad apsaugotų komunikaciją nuo sunaikinimo, praradimo, netinkamo naudojamo ir surinktų bei panaudotų asmeninių duomenų pakeitimų. Užtikrinama, kad visi duomenų perkėlimai yra apsaugoti, o visas techninis procesas vyksta saugiu būdu tarp Lankytojo prietaiso ir Teikėjo serverio su „HTTPS“ protokolu. Be to, visi slaptažodžiai yra saugomi naudojantis „BCrypt“ standartu. Nepaisant šių pastangų, Teikėjas negali garantuoti, kad anksčiau minėtų pažeidimų nenutiks.

27 Asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis

Asmeniai duomenys saugomi tam laiko periodui, kuris buvo reikiamas, renkant duomenis. Vartojo paskyros neaktyvumui pasiekus vienerius (1) metus, visa surinkta informacija bus ištrinta.

28 Trečiųjų šalių tinklalapiai/aplikacijos

Trečiųjų šalių tinklalapiai ir aplikacijos nėra aptartos šioje privatumo politikoje. Aplikacija dėl vartotojų patogumo suteikia nuorodas į kitus tinklalapius. Aplikacija nėra atsakinga už trečiųjų šalių tinklalapiuose/aplikacijose pavaizduotą turinį ir veiksmus, kurių trečiosios šalys imasi apsaugoti Jūsų saugumą. Kiti tinklalapiai ar aplikacijos, kuriuos Lankytojai pasiekia per Aplikaciją, gali neturėti tinkamos privatumo politikos.

29 Sutikimas su privatumo politika

Lankytojų sutikimas Aplikacijai ir Valdytojui rinkti ir naudoti asmeninius duomenis yra prieš tai aptartos privatumo politikos subjektas. Lankytojams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti privatumo politiką ir susipažinti su terminais ir sąlygomis joje bei pakeitimas, kuriuos Aplikacija gali priimti.

30 Nemokamas tiesioginių rezultatų turinys

LIVESCORE.in tinklalapių savininkams suteikia galimybę papildyti savo turinį su nuotoliniu rezultatų tiesiogiai sprendimu. Šios paslaugos naudojimas trečiosioms šalims yra limituotas pagal Nemokamų tiesioginių rezultatų sprendimų sąlygas.

31 Teikėjas

Teikėjas yra „Livesport Media Ltd“ įmonė, 2011 metų lapkričio 22 dieną registruota Maltoje (registracijos numeris C 54555) ir esanti šiuo adresu: CMS House, I-as aukštas, St. Peter's gatvė, San Gvanas, SGN 2310, Malta. Norėdami susisiekti su mumis, rašykite elektroninį laišką adresu info@livesportmedia.eu.

32 Sąlygų versija ir data

Šio teksto antra versija paskutinį kartą buvo atnaujinta 2018-05-25 (FS.COM-ToU-20180525-2).

Tai yra taisyklių ir sąlygų leidžiamasis vertimas iš Anglų kalbos. Esant prieštaravimams arba neatitikimams tarp Anglų kalbos versijos ir bet kurios kitos kalbos versijos, galioja Anglų kalbos versijos viršenybė.

NEMOKAMI LIVESCORE:

NEMOKAMI REZULTATAI
TAVO SVETAINEI

Nario zona:

Kalba: