Bendrosios naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos (toliau sutrumpintai NS) sudaromos ir valdomos ryšiu tarp „Tiekėjo“ (paaiškinta žemiau) ir visų šalių, kurios naudojasi svetaine (aprašyta apačioje) ir naudojasi jos savybėmis ir turiniu bet kokiu įmanomu būdu (toliau vadinama „Lankytojai“).

Kolektyviai Tiekėjas ir Lankytojai turi būti vadinami kaip „Šalys“.

Bendrosios nuostatos

Naudojimasis bet kokiomis ar visomis savybėmis ir paslaugomis, kurios siūlomos Tiekėjo internetinėje svetainėje Livescore.in ir mobiliosiose aplikacijose (toliau vadinama „Svetainė“) ir informacija, medžiaga bei ten esančiomis nuorodomis apibrėžiamas žemiau aprašytose NS. Iki tol kol Tiekėjas rašytine forma nenutars kitaip, NS nustato visą santykį tarp Tiekėjo ir Lankytojo naudojimusi šia svetaine, įskaitant ir bet kokias funkcijas siūlomas svetainės.

Lankytojas turi pareigą atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti NS prieš naudodamasis šia svetaine. Lankytojas, kuris naršė internetinėje svetainėje yra laikomas perskaitęs, išsiaiškinęs ir sutikęs būti saistomas su NS, be jokio tolimesnio papildomo patvirtinimo akto.

Tiekėjas tokiu būdu pasilieka teisę laikas nuo laiko sustabdyti, pridėti, pabaigti, keisti ir/ar papildyti šias NS kai tik tam bus būtinybė.

Tiekėjas rekomenduoja, kad lankytojas skaitytų šio puslapio turinį reguliariai. Naudodamasis svetaine lankytojas sutinka būti saistomas su NS, taip pat kaip ir su naujausiais pakeitimais jose, nepriklausomai nuo to ar lankytojas žino apie tokius pakeitimus.

Tiekėjas nėra įpareigotas patikrinti, kad visi lankytojai naudojasi svetaine remdamiesi paskutiniosiomis atnaujintomis NS. Galiojanti NS versija yra ta, kuri yra paskelbta svetainėje.

Svetainė gali būti naudojama tik teisėtiems tikslams. Svetainės naudojimas perdavimui, platinimui, skelbimui ar saugojimui bet kokios medžiagos svetainėje arba per svetainę, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus ir reguliavimus arba bet kokias trečiųjų šalių teises yra griežtai draudžiamas. Tai apima (be apribojimų) naudojimasi svetaine arba perdavimą, platinimą, publikavimą ar kaupimą bet kokios medžiagos svetainėje arba per svetainę esant klausimui ar pažeidimui dėl autoriaus teisių, prekės ženklų, komercinių paslapčių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, dėl nepadorumo ar žalos nepilnamečiams arba dėl neteisėtos veikos ar priekabiavimo, dėl šmeižikiškumo ar įžeidžiamumo, privatumo pažeidimo arba duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimo, apgaulės arba pažeidimų bet kokiose keitimo kontrolėse ar lošimų įstatymuose.

Esant svetainės netinkamam naudojimui ir/arba piktnaudžiavimui, Tiekėjas pasilieka teisę išvaryti arba blokuoti Lankytoją iš svetainės ir uždaryti bet kokią sąskaitą registruotą lankytojo vardu. Tiekėjas pasilieka teisę iškelti ieškinį lankytojui savo nuožiūra.

Paslaugos

Svetainė pateikia interaktyvią internetinę ir mobiliąją aplikaciją, kuri apima tiesioginę sporto informaciją sporto įvykiuose, sporto rezultatus realiu laiku, galutinius rezultatus, tvarkaraščius, sudėtis ir sporto statistiką. Rezultatai ir kita statistinė informacija skelbiama svetainėje atspindi informaciją teikiamą iš kitų nepriklausomų šaltinių (iš trečiųjų šalių) arba vietinių šaltinių arba įvairių kitų oficialių svetainių. Kol visos pastangos iš tiekėjo yra skiriamos atnaujinimui turinio ir mačo rezultatų ar kitai reguliariai svetainėje pateikiamai informacijai, mes siūlome du kart patikrinti surinktą informaciją svetainėje taip pat iš kitų šaltinių. Tiekėjas neatsako už jokius rezultatų ar kitos informacijos vartotojo panaudojimus.

Trečiųjų šalių svetainės

Lankytojas sutinka, kad bet koks ryšys sudarytas su trečiosiomis šalimis po svetainės peržiūros, lauktas ar nelauktas ir bet kokią pasekmę lemiantis yra visiškai nepriklausomas nuo tiekėjo ir tiekėjas jokiu būdu nėra atsakingas už bet kokią sutartį ar tikimybę ir kitas pasekmes, kurias lemia tiesioginis ar netiesioginis santykis su šiuo ryšiu. Bet kokios pretenzijos ar ginčai, kurie gali kilti tarp Lankytojo ir tokių trečiųjų šalių jokiu būdu neturi įtraukti Tiekėjo.

Trečiosios šalys, įskaitant bet kokias trečiąsias šalis besireklamuojančias svetainėje neturi priėjimo prie Lankytojo Asmeninių Duomenų ir jokių kitų duomenų, kuriuos lankytojas galimai davė tiekėjui.

A/V Turinys

Tiekėjas neatsako už jokią medžiagą iš kitų tinklalapių parodyta puslapyje. Jokia video medžiaga nėra laikoma tiekėjo ir nėra įkelta iš jokių tiekėjų puslapių.

Neaktyvios sąskaitos

Jei Lankytojas susikūrė sąskaitą svetainėje, tačiau neprisijungė prie jos 60 dienų laikotarpyje, Tiekėjas pasilieka teisę uždaryti sąskaitą su nedelsiamu įsigaliojimu ir be išankstinio perspėjimo.

Intelektinė nuosavybė

Be išankstinio leidimo rašytine forma iš Tiekėjo, Lankytojams neleidžiama kopijuoti, keisti, gadinti, platinti, siųsti, rodyti, atgaminti, perduoti, įkelti, parsisiųsti ar kitaip naudoti arba pakeisti bet ką iš šios svetainės turinio.

Bet kurio iš minėtų punktų pažeidimas gali būti prilyginamas kaip intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos ir kituose galiojančiuose įstatymuose. Tiekėjas ir bet kuri kita šalis įgaliota jo vardu pasilieka teisę reikalauti žalos atlyginimo, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, iš bet kurios šalies tiesiogiai ar netiesiogiai įvykdžiusios šį pažeidimą.

Santykių tipas

Šiomis NS nesiekiama sukurti jokios partnerystės, agentūros ar bendros įmonės tarp Tiekėjo ir Lankytojo.

Sutarties pažeidimas

Jei Lankytojas nesilaiko bet kurios nuostatos iš NS arba jei Tiekėįas pagrįstai įtaria, kad Lankytojas tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaiko bet kurios sąlygos iš NS, Tiekėjas pasilieka teisę ir disponuodamas visomis teisės gynimo priemonėmis, ir savo nuožiūra gali uždaryti arba užblokuoti Lankytoją iš Svetainės ir uždaryti bet kokias sąskaitas registruotas Lankytojo vardu ar su juo susijusias, taip pat pasilieka teisę iškelti ieškinį Lankytojui savo nuožiūra.

Teisinis atitikimas

Lankytojams yra patariama laikytis taikytinų teisės aktų jurisdikcijoje, kurioje yra jų gyvenamoji vieta ir/arba kurioje gyvena. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už jokius veiksmus padarytus bet kokios valdžios prieš bet kurį Lankytoją, susijusius su jų naudojimusi svetaine.

Įstatymas ir Forumas ir/arba bendruomenė

Ši sutartis turėtų būti taikoma ir aiškinama pagal Maltos šalies įstatymus, nesukeliant konflikto tarp teisės principų. Šalys pateikia vienintelę jurisdikciją Maltos šalies teismui, kad išspręstų bet kokius ginčus kylančius dėl šios sutarties. Ši sutartis nebus reglamentuojama Jungtinių Tautų konvencijos ryšiams dėl Tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo, kurio taikymas yra aiškiai neįtraukiamas.

Antraštės

Antraštės yra skirtos dėl aiškumo ir palengvinimo skaityti šias NS. Jos nėra skirtos kaip reikšmės kiekvienos pastraipos turinio interpretavimui, kurią seka kiekviena antraštė. Antraštės neskirtos įpareigoti Tiekėjo bet kokiu būdu.

Atsisakymas

Bet koks Tiekėjo susilaikymas bet kuriai Lankytojo pažeistai NS nuostatai neturi būti laikomas nuostatos atlaidumu esant vėlesniam pažeidimui tai pačiai ar bet kokiai kitai nuostatai iš šių NS.

Sąlygų nesilaikymas

Garantijos ir nusiskundimai

Šiuo dokumentu buvo nurodyta, kad Tiekėjas nepateikia jokių pareiškimų, įsipareigojimų ar garantijų (tiesioginių ar netiesioginių) kad svetainės turinys yra tikslus ir/arba tinkamas kiekvienai konkrečiai paskirčiai, išskyrus tuos atvejus, kurie negali būti atmesti pagal galiojančias NS taisykles.

Svetainės naudojimas yra išimtinai tik Lankytojo rizika. Internetinė svetainė nėra žaidimų ar azartinių lošimų svetainė. Svetainės tiekėjas netiekia žaidimų ar azartinių lošimų paslaugų, todėl nelaiko ir nekontroliuoja žaidėjo lėšų ir nėra įtrauktas į jokius lošimo sandorius. Lažybų koeficientai, kurie vaizduojami svetainėje yra svetainės informacijos ir funkcijų dalis.

Tiekėjas negarantuoja, kad bet kuri svetainės siūloma funkcija yra sankcionuota ir kad operacija visiškai patenkins Lankytoją, kad ji yra visiškai saugi ir apsaugota nuo klaidų, kad yra reguliariai atnaujinta, kad bet koks programinės įrangos defektas yra reguliariai taisomas, kad ji yra nenutrūkstama, kad svetainė yra apsaugota nuo virusų ar klaidų ar kad jie nuolat veikia, kad ji yra pakankama, kad informacijos ir funkcijų prieinamumas yra patikimas ar kad visa kita informacija yra gauta ir svetainėje naudojamos funkcijos yra pakankamos ir saugios. Tie, kurie pasirenka prisijungti prie svetainės daro tai tik savo iniciatyva ir yra atsakingi už savo vietinių įstatymų laikymasį, jei tie vietiniai įstatymai yra įtakojami.

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetainės reklamas/turinį. Tai yra numatyta kliento patogumui ir interesams, tai netraukia atsakomybės arba patvirtinimo iš Tiekėjo už skelbiamą informaciją šiose svetainės reklamose/turinyje. Tiekėjas neduoda nei išreikštos, nei numanomos garantijos, dėl turinio, informacijos, teksto ar grafikos tikslumo ir prieinamumo, kuri nepriklauso Tiekėjo domenui. Tiekėjas netikrino jokios programinės įrangos, esančios kitose svetainėse ir nedaro jokių pareiškimų dėl tokios programinės įrangos kokybės, saugumo, patikimumo, tinkamumo.

Nuostoliai arba žala

Tiekėjas nėra atsakingas už jokius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai, kurią Lankytojas arba trečioji šalis gali patirti lankydamasi svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant kilusia žala komercinių nuostolių, žala dėl siekiamos naudos, žala dėl numanomų pajamų, laimėjimų ar kito pelno, verslo nutraukimo, komercinės informacijos žala, ar bet kokia kita turtine ar nuoseklia žala.

Tiekėjas nėra atsakingas už pasiektus laimėjimus ar patirtus nuostolius trečiųjų šalių svetainėse, kuriuos įtakojo informacija pateikiama svetainėje.

Neapsiribojant ankstesniais bendraisiais dviem punktais, jokia atsakomybė nėra pripažįstama ar prisiimama už pateiktus veiksnius žemiau:
 1. Klaidą (s), spaudos klaidą (s), netikslią interpretaciją (s), neišgirdimą, neperskaitymą, blogą vertimą, rašybos klaidą (s), klaidą (s) skaityme, sandorio klaidą (s), techninį pavojų (s), registracijos klaidą (s), akivaizdžią klaidą (s), nenugalimos jėgos aplinkybes ir/arba bet kokią kitą panašią klaidą (s);
 2. Tiekėjo taisyklių pažeidimą;
 3. Kriminalinius nusikaltimus;
 4. Tiekėjo patarimus bet kokia forma;
 5. Teisinius veiksmus ir/arba kitas priemones;
 6. Nuostolius arba žalą, kuriuos Lankytojas arba trečiosios šalys gali patirti naudodamiesi svetaine, jos turiniu arba bet kokia tiekėjo pasiūlyta nuoroda;
 7. Nuostolius arba žalą, kuriuos Lankytojas arba trečiosios šalys gali patirti esant svetainės pakeitimams, sustabdymui arba veiklos nutraukimui;
 8. Bet kokio asmens svetainės arba jos turinio naudojimą kriminaliniais tikslais, už defektą, praleidimą arba bet kokį kitą mūsų nekontroliuojamą faktorių;
 9. Bet kokį trečiųjų šalių svetainės naudojimą, prisijungiant į privačias paskyras reikalaujančias prisijungimo duomenų, naudojantis Lankytojo prisijungimo vardu bei slaptažodžiu;
 10. Esamą paslaugų, funkcijų ar kitų svetainės siūlomų savybių neatitikimą, įtakojamą virusų ar klaidų kaip tai bebūtų susiję su visais parametrais veikiančiais svetainę, bet kokią žalą, išlaidas, kainas, nuostolius arba pretenzijas keliamas apie tariamus neatitikimus;
 11. Bet kokį interneto tiekėjo veiksmą ar veiksmo neatlikimą arba už bet kokį kitą trečiųjų šalių su kuriomis Lankytojas gali būti susijęs, kad turėtų priėjimą prie Svetainės. Kilus ginčui tarp interneto tiekėjo ir Lankytojo, Tiekėjas negali būti proceso dalimi ir toks procesas jokiu būdu negali įtakoti šių NS;

  Ir

 12. Bet kokios pretenzijos kylančios dėl Lankytojo patirtų nuostolių, esančių dėl bet kokio turinio, medžiagos viešinimo iš kito Lankytojo ar trečiųjų šalių, kurios neįgaliotos internetinėje svetainėje Tiekėjo.

Privatumo Politika

Livescore.in internetinė svetainė ir jos mobiliosios aplikacijos (toliau vadinama „Svetainė“) gerbia visų šalių stebinčių ar kitaip besinaudojančių Svetaine privatumą (jie toliau bus vadinami „Lankytojais“) ir yra įsipareigojusi apsaugoti jų privatumą. Laikas nuo laiko ir tik gavus išankstinį sutikimą, Svetainė surenka ir naudoja „Asmeninius duomenis“ (aprašyta žemiau), susijusius su jų Lankytojais, siekiant suteikti jiems Svetainės paslaugas ir tik vienai iš paskirčių, kuri yra aiškiai nurodoma žemiau.

Ši privatumo politika atitinka tarptautines konvencijas ir ES direktyvas, kaip nustatyta Maltos duomenų apsaugos teisės aktuose (440 Maltos teisės aktų skyrius), asmens duomenų apiforminimas (elektroninių ryšių sektorius) Statutas (Teisinis pranešimas 16 iš 2003 įtraukta su vėlesniais pakitimais) tai apima rekomendacijas 2/2001 iš 29-ojo duomenų apsaugos darbo grupės straipsnio priimto 2001 metų gegužės 17-ąją dieną, dėl tam tikrų minimalių reikalavimų asmeninių duomenų surinkimui ir realizavimui internetu, o taip pat vykdo visas kitas taikytinas taisykles ir praktikas.

Asmeninių duomenų surinkimas

Svetainė nerenka jokių duomenų kuomet Lankytojas tiesiog naršo internetinėje svetainėje. Tačiau Svetainė reikalauja, kad Lankytojas pateiktų tam tikrus asmeninius duomenis kuomet naudojamos papildomos arba išplėstinės svetainės siūlomos paslaugos po registracijos. Šiais atvejais Svetainė pagarbiai paprašys sutikimo išankstiniam asmeninių duomenų surinkimui ir naudojimui. Registruojantis arba kitu metu svetainė gali paprašyti Lankytojų pateikti savo prisijungimo elektroninio pašto adresą bei slaptažodį.

Lankytojai nėra įpareigoti pateikti savo asmeninius duomenis arba duoti leidimą Svetainei rinkti jų asmeninius duomenis. Tačiau Svetainė gali neturėti galimybės pateikti visas siūlomas paslaugas Lankytojams, kurie nepateikia savo asmeninių duomenų.

Net jei Lankytojai sutiko leisti Svetainei naudoti atitinkamus asmeninius duomenis, jie turi visišką teisę vėliau atšaukti atitinkamą sutikimą, pateikdami Svetainei įtikinamas teisėtas to priežastis.

Prisijungimo teisė

Lankytojai turi pilną teisę prašyti, kad Kontrolierius (paaiškinta žemiau) suteiktų jiems rašytinę informaciją, kuriuos jų atitinkamus asmeninius duomenis surinko ir/arba panaudojo. Prašymas gali būti atliktas pateikiant rašytinį prašymą kontrolieriui (paaiškinta žemiau). Svetainė įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas išlaikyti surinktus asmeninius duomenis atnaujintus. Tačiau Lankytojai yra kviečiami informuoti Svetainę apie bet kokius atliktus savo asmeninių duomenų pakeitimus, kurie yra saugomi Svetainės.

Lankytojai, kurie mano, kad bet kurie iš atitinkamų jų asmeninių duomenų yra netikslūs, gali rašytine forma prašyti kontrolieriaus duomenis patikslinti. Lankytojai taip pat turi teisę prašyti Kontrolieriaus užblokuoti ar ištrinti atitinkamus jų duomenis, jeigu jie buvo tvarkomi neteisėtai.

Asmeninių duomenų rinkimo ir naudojimo tikslai

Svetainės surinkti asmeniniai duomenys turi būti tvarkomi laikantis Duomenų Apsaugos Įstatymų (440 straipsnis iš Maltos įstatymų) ir papildomų čia priimtų taisyklių esant šiems tikslams:
 1. Susisiekimams su Lankytojais;
 2. Siunčiant Lankytojams užmirštą slaptažodį į atitinkamą jų asmeninę sąskaitą;
 3. Siunčiant informaciją, kuri Svetainės nuomone jiems bus naudinga, įskaitant produktų informaciją, paslaugų informaciją ir svetainės arba trečiųjų šalių (su kuriomis svetainė bendradarbiauja) siūlomą skelbimų/reklaminę medžiagą;
 4. Teikiant visas pažangias paslaugas, kurias tam tikru mastu yra įmanoma sukonfigūruoti svetainėje;
 5. Tobulinant svetainės turinį;
 6. Teikiant Lankytojams asmeninį Svetainės turinį ir/arba planus.

Asmeninių duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Svetainė be atitinkamo išankstinio sutikimo jokioms trečiosioms šalims neparduoda, neprekiauja, neišnuomoja ar kitaip neatskleidžia asmeninių duomenų priklausančių Lankytojams. Tačiau asmeniniai duomenys galėtų būti atskleisti trečiosioms šalims esant svetainės pardavimo atvejui.

Viršuje aprašytos asmeninių duomenų atskleidimo trečiosioms šalims nuostatos nepažeidžia jokių teisinių įsipareigojimų.

Viršuje aprašytos nuostatos neprieštarauja atskleidimui, kaip dalis iš vieno ar iš daugiau asmeninių duomenų rinkimo ir naudojimo tikslų. Šiuo atveju Svetainė stengiasi iš anksto skubiai pasirūpinti Lankytojų sutikimu.

Svetainė pasilieka teisę teikti statistiką apie Lankytojus, pardavimus, srautus ir apie kitą statistinę informaciją, kuri reikalinga internetinei svetainei ar trečiosioms šalims, tačiau neidentifikuojant konkretaus Lankytojo.

Prisijungimo failai

Kai apsilankote mūsų svetainėje, mes automatiškai įrašome jūsų IP adresą į failą ir puslapius, kuriuose jūs apsilankote. Tai mums padeda apsisaugoti nuo atakų ir tinkamai prižiūrėti tinklalapį, naudojantis demografine informacija, kuri yra mums naudinga.

„Sausainėlių“ atsisakymas

„Sausainėliai“ – tai informacija, kuri yra saugoma jūsų kompiuteryje ir dažniausiai padeda tinklalapio veikimui. Svetainė naudoja „sausainėlius“, kad galėtų nuspėti veiksmus, kuriuos jūs atliksite ir vėliau jums nereikėtų jų atlikinėti iš naujo. Tačiau jūs galite nepriimti „sausainėlių“ iš mūsų svetainės tai padarydami per savo naršyklės nustatymus. Tačiau tada puslapio ypatybės neveiks visiškai sklandžiai.
Mes naudojame sausainėlius, kad nustatytume reklamų turinį, pateiktume socialinių tinklų galimybes ir analizuotume savo puslapio užkrautumą. Tai pat mes dalinamės statistika apie jūsų naudojimą - socialiniuose tinkluose, reklamose ir su savo partneriais. Žiūrėti daugiau.

Saugumas

Svetainė ir Kontrolierius patvirtino įvairias priemones, technines ir organizacines, padedančias apsisaugoti nuo surinktų ir naudojamų asmeninių duomenų sunaikinimo, praradimo, piktnaudžiavimo ir pakeitimo. Nepaisant šių pastangų, Svetainė negali garantuoti, kad kažkuris iš šių įvykių nenutiks.

Laikotarpis, kuriam asmeniniai duomenys yra saugomi

Asmeniniai duomenys yra saugomi tik tai tam laikotarpiui, kad įgyvendintų tikslus, kuriems jie buvo surinkti. Tuo atveju, jeigu vartotojo sąskaita yra neaktyvi 3 metus, visi vartotojo surinkti asmeniniai duomenys bus ištrinami.

Trečiųjų šalių svetainės

Trečiųjų šalių svetainėms nėra taikoma ši Privatumo Politika. Svetainė Lankytojų patogumui teikia nuorodas į kitas svetaines. Svetainė nėra atsakinga už rodomą turinį trečiųjų šalių svetainėse ir priimtas priemones apsaugoti jūsų privatumą. Bet kokia kita Svetainė į kuria lankytojas patenka iš šios Svetainės gali neturėti adekvačios Privatumo Politikos.

Privatumo politikos priėmimas

Lankytojų sutikimui Svetainės ir Kontrolieriaus atitinkamų jų asmeninių duomenų surinkimui ir naudojimui yra taikoma ši Privatumo Politika aprašyta viršuje. Lankytojams rekomenduojama reguliariai peržvelgti šią Privatumo Politiką, kad susipažintų su esamomis sąlygomis ir su visais pakeitimais, kurie laikas nuo laiko gali būti Svetainės įgyvendinami.

Nemokamas Livescore Turinys

LIVESCORE.in suteikia svetainių savininkams galimybę išplėsti savo turinį su livescore sprendimais. Šios paslaugos naudojimas trečiosioms šalims yra ribotas remiantis Namokamų livescore sprendimų sąlygomis.

Tiekėjas

Livescore.in paslaugų tiekėjas yra Livesport Media Ltd, CMS House, Pirmas aukštas, St. Peter’s gatvė, San Gwann, SGN 2310, Malta. Kompanijos ID: C 54555.

Duomenų Kontrolieriaus, surenkančio ir naudojančio informaciją iš Svetainės Lankytojų, adresas yra Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Čekijos Respublika.

Tai yra taisyklių ir sąlygų leidžiamasis vertimas iš Anglų kalbos. Esant prieštaravimams arba neatitikimams tarp Anglų kalbos versijos ir bet kurios kitos kalbos versijos, galioja Anglų kalbos versijos viršenybė.

NEMOKAMI LIVESCORE:

NEMOKAMI REZULTATAI
TAVO SVETAINEI

Nario zona:

Kalba: