Personal data

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
PERSETUJUAN DENGAN PEMPROSESAN DATA DAN BUTIRAN PERIBADI ANDA PADA PEMPROSESAN DATA PERIBADI
RUMUSAN RINGKAS
Anda memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda kepada syarikat Livesport Media Ltd bagi tujuan untuk berkomunikasi dengan anda seperti yang diminta anda. Butiran peribadi anda tidak boleh digunakan untuk tujuan pemasaran. Anda boleh menarik balik persetujuan ini pada bila-bila masa sahaja dan pemprosesan data peribadi anda akan dihentikan. Anda boleh menjumpai butiran lanjut berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda di bawah.
IDENTITI PENGAWAL DAN BUTIRAN PERHUBUNGAN
Pengawal data peribadi anda ialah syarikat Livesport Media Ltd, dengan pejabat yang didaftarkan di CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, nombor syarikat C 54555 (‘Pengawal’).
Butiran perhubungan Pengawal adalah seperti berikut: alamat untuk perkhidmatan Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, alamat emel gdpr@livesportmedia.eu.
Pengawal belum lagi menetapkan pegawai perlindungan data.
UNDANG-UNDANG ASAS PEMPROSESAN DATA PERIBADI
Undang-undang asas pemprosesan data peribadi anda adalah persetujuan anda yang diberikan kepada Pengawal seperti tertakluk dalam artikel 6(1)(a) bagi Peraturan (EU) 2016/679 bagi Parlimen Eropah dan bagi Majlis 27 April 2016 mengenai Perlindungan untuk Orang Sebenarnya berhubung dengan Pemprosesan Data dan mengenai Gerakan Bebas Data Sedemikian, dan Arahan Ulangan 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Secara Amnya) (‘Peraturan’).
TUJUAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI
Tujuan pemprosesan data peribadi anda adalah komunikasi di antara anda dengan Pengawal atas permintaan anda.
Pengawal tidak membuat keputusan individu automatik seperti tertakluk dalam Peraturan artikel 22.
TEMPOH PENYIMPANAN DATA PERIBADI
Pengawal akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh dua (2) tahun bermula dari masa anda memberikan persetujuan dengan pemprosesan untuk tujuan ini, tetapi tidak melebihi selepas anda menarik balik persetujuan anda dengan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemprosesan.
PENERIMA LAIN DATA PERIBADI
Orang yang terlibat dalam aktiviti teknikal, organisasi atau perdagangan yang berkaitan dengan operasi laman web atau aplikasi Pengawal selaras dengan arahan Pengawal (pemproses data peribadi) mungkin menjadi penerima data peribadi anda yang lain.
Pengawal tidak bertujuan untuk membekalkan data peribadi anda kepada negara ketiga (kepada negara di luar EU) atau ke organisasi antarabangsa.
HAK-HAK SUBJEK DATA
Di bawah syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan, anda berhak meminta Pengawal menyediakan akses kepada data peribadi anda, hak pembetulan atau penghapusan data peribadi anda atau membataskan pemprosesannya, dan seterusnya hak untuk pemindahan data peribadi anda .
Anda mempunyai hak untuk menarik balik pada bila-bila masa persetujuan anda dengan pemprosesan data peribadi anda yang diberikan kepada Pengawal. Ini tidak akan memberi kesan kepada undang-undang pemprosesan data peribadi anda sebelum penolakan persetujuan tersebut. Anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan pemprosesan data peribadi: gdpr@livesportmedia.eu.
Sekiranya anda mengesyaki bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar atau sedang melanggar Peraturan, anda mempunyai hak, antara lain, untuk mengadu kepada badan pengawalseliaan.
Anda tidak semestinya perlu memberikan data peribadi. Penyediaan data peribadi anda bukan merupakan keperluan berkanun atau kontrak dan bukan merupakan keperluan yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak.
Iklan
Iklan