Terma Penggunaan Umum

1 Terma Penggunaan

Terma penggunaan ini (selepas ini dirujuk sebagai 'TP') membentuk dan mentadbir hubungan di antara 'Pembekal' (ditakrifkan di bawah) dan semua parti yang mengakses Laman Web dan/atau App (seperti yang ditakrifkan di bawah ini) serta menggunakan fungsi dan kandungannya dalam apa jua cara (selepas ini dirujuk sebagai 'Pelawat').

Secara kolektif, Pembekal dan Pelawat akan dirujuk sebagai 'Parti'.

2 Umum

Penggunaan mana-mana atau semua fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pembekal di laman web Livescore.in dan aplikasi mudah alih (selepas ini dirujuk sebagai 'App') dan butiran, bahan-bahan serta pautan yang terkandung di dalamnya, adalah tertakluk kepada TP seperti yang dinyatakan di bawah. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Pembekal secara bertulis, TP membentuk semua hubungan di antara Pembekal dan Pelawat dalam penggunaan App tersebut termasuk mana-mana atau semua fungsi yang ditawarkan oleh App tersebut.

Pelawat mempunyai kewajiban untuk membaca dengan teliti dan memahami TP sebelum menggunakan App tersebut. Pelawat yang sudah melihat App tersebut dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk diikat oleh TP, tanpa memerlukan apa-apa tindakan lanjut.

Pembekal dengan ini mempunyai hak untuk menggantung, menambah, menamatkan, meminda dan/atau menambah TP ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang diperlukan.

Pembekal mengesyorkan bahawa Pelawat membaca dengan teliti kandungan halaman-halaman ini dengan kerap. Dengan menggunakan App tersebut, Pembekal bersetuju untuk diikat oleh TP, dan juga pengubahsuaian terkini dalamnya, sama ada Pelawat menyedari pengubahsuaian tersebut atau tidak.

Pembekal tidak ada kewajipan untuk mengesahkan bahawa semua Pelawat menggunakan App tersebut mengikut kemaskini TP terbaru. Versi berkesan TP adalah seperti yang tertera dalam App tersebut.

App tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Penggunaan App untuk penghantaran, pengedaran, penerbitan atau penyimpanan apa-apa bahan dalam atau melalui App yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan atau mana-mana hak pihak ketiga adalah dilarang sama sekali. Ini termasuk (tanpa batasan) penggunaan App atau penghantaran, pengedaran, penerbitan atau penyimpanan apa-apa bahan dalam atau melalui App dalam sesuatu perkara atau untuk tujuan yang melanggar hak cipta, tanda dagangan, rahsia perdagangan atau hak harta intelek lain, adalah lucah atau membahayakan kanak-kanak di bawah umur atau merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang atau gangguan, adalah fitnah, melanggar apa-apa undang-undang privasi atau perlindungan data, adalah penipuan atau pelanggaran undang-undang pengawalan atau perjudian.

Sekiranya berlaku penyalahgunaan App, Pembekal berhak untuk menutup atau menyekat Pelawat dari App dan menutup sebarang akaun yang didaftarkan menggunakan nama Pelawat. Pembekal mengekalkan hak untuk membawa tuntutan terhadap Pelawat dan mengikut budi bicara mutlaknya.

3 Perkhidmatan

App tersebut membekalkan aplikasi/fungsi-fungsi web dan mudah alih interaktif yang mengandungi maklumat sukan secara langsung dalam acara sukan, skor sukan dalam masa nyata, keputusan akhir, perlawanan, barisan pemain dan statistik sukan. Keputusan, dan maklumat statistik lain yang terkandung di dalam App, mencerminkan maklumat yang disediakan oleh sumber bebas lain (dari pihak ketiga) atau oleh usaha sendiri atau oleh berbagai App rasmi lain. Walaupun setiap usaha dibuat oleh Pembekal untuk mengemas kini kandungan dan keputusan perlawanan atau maklumat lain yang dipaparkan di App secara teratur, kami menasihatkan untuk menyemak semula maklumat yang dikumpulkan di App dari sumber lain juga. Pembekal tidak bertanggungjawab ke atas pengunaan keputusan serta maklumat lain yang terkandung dalam App tersebut oleh Pelawat.

4 Laman Web dan App pihak ketiga

Pelawat akur bahawa sebarang perhubungan yang dibuat dengan pihak ketiga selepas melihat App tersebut, sama ada dengan tujuan atau tidak, dan sebarang keputusan yang terhasil selepas itu, adalah sama sekali bebas daripada Pembekal dan Pembekal tidak bertanggungjawab dengan sepenuhnya untuk sebarang perjanjian atau jangkaan dan akibat lain yang berlaku secara langsung atau tidak langsung hasil daripada perhubungan ini.

Sebarang tuntutan atau pertikaian yang mungkin timbul antara Pelawat dan pihak ketiga sedemikian tidak akan melibatkan Pembekal.

Pihak ketiga, termasuk sebarang pihak ketiga yang membuat pengiklanan dalam App tersebut tidak mempunyai akses ke Data Peribadi Pelawat dan semua data lain yang diberikan oleh Pelawat kepada Pembekal.

5 Kandungan A/V

Pembekal tidak bertanggungjawab untuk kandungan App luaran yang mungkin dilihat dari App tersebut. Semua kandungan video yang dijumpai dalam App tidak dihos di pelayan Pembekal dan bukan dicipta atau dimuatnaik ke pelayan hos oleh Pembekal.

6 Akaun yang tidak Aktif

Sekiranya Pelawat telah mencipta akaun di App tersebut tetapi gagal untuk mengaksesnya dalam 60 hari, pihak Pembekal mempunyai hak untuk menutup akaun berkenaan dengan segera dan tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

7 Harta Intelek

Tanpa kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Pembekal, Pelawat tidak dibenarkan untuk menyalin, mengubah suai, mengganggu, mengedar, menghantar, memaparkan, mencipta semula, memindahkan, memuat naik, memuat turun atau menggunakan atau mengubah mana-mana kandungan App tersebut.

Livescore adalah tanda dagangan Livesport s.r.o.. Penggunaan cap dagangan dan tanda yang berkaitan adalah dilarang dan semua hak adalah terpelihara.

Sebarang pelanggaran fasal ini mungkin sama seperti pelanggaran hak harta intelek yang terpakai dalam Kesatuan Eropah dan undang-undang lain yang terpakai. Pembekal dan mana-mana pihak lain yang diberi kuasa bagi pihaknya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melakukan secara langsung atau tidak langsung pelanggaran ini.

8 Jenis Hubungan

TP ini bukan bertujuan untuk membuat apa-apa perkongsian, agensi atau usahasama di antara Pembekal dan Pelawat.

9 Pelanggaran TP

Sekiranya Pelawat gagal untuk mematuhi mana-mana fasal di dalam TP atau sekiranya Pembekal dengan munasabahnya mengesyaki bahawa Pelawat sama ada secara langsung atau tidak langsung gagal untuk mematuhi sebarang fasal dalam TP, Pembekal berhak dan mempunyai semua remedi pada pelupusannya, dan mengikut budi bicaranya, untuk menutup atau menyekat Pelawat dari App tersebut dan menutup sebarang akaun yang didaftarkan menggunakan nama Pelawat dan berkaitan dengannya dan mengekalkan hak untuk membawa tuntutan terhadap Pelawat atas budi bicara mutlaknya.

10 Pematuhan Undang-undang

Pelawat dinasihatkan supaya mematuhi undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa di mana mereka berdomisil dan/atau bermastautin dan/atau hadir. Pembekal tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak berkuasa terhadap mana-mana Pelawat berkaitan dengan penggunaan App oleh mereka.

11 Undang-undang & Forum dan/atau komuniti

TP ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara Malta tanpa memberi kesan kepada konflik prinsip undang-undang. Kedua-dua Parti menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah negara Malta untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau mengenai TP ini. TP ini tidak akan ditadbir oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa, yang permohonannya dikecualikan secara nyata.

12 Tajuk

Tajuk adalah bertujuan untuk kejelasan dan memudahkan bacaan TP ini. Mereka tidak bertujuan sebagai sarana tafsiran untuk isi perenggan yang mengikuti setiap tajuk. Tajuk tidak bertujuan untuk mengikat Pembekal dalam apa jua cara.

13 Pengecualian

Sebarang pengecualian oleh Pembekal untuk sebarang pelanggaran oleh mana-mana Pelawat buat mana-mana peruntukan TP ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian untuk pelanggaran berikutnya yang sama atau mana-mana peruntukan lain TP ini.

14 Penafian

14.1 Waranti dan Perwakilan

Dengan ini dinyatakan bahawa Pembekal tidak membuat perwakilan, ikrar atau jaminan (sama ada secara jelas atau tersirat) bahawa kandungan App adalah tepat dan/atau sesuai untuk tujuan tertentu selain daripada jaminan yang tidak dapat dikecualikan secara nyata di bawah undang-undang yang mentadbir TP ini.

Risiko penggunaan App tersebut adalah pada Pelawat. App ini bukan satu App permainan atau perjudian. Pembekal App tidak membekalkan perkhidmatan permainan atau perjudian; oleh itu ia tidak memegang atau mengawal dana pemain dan ia tidak terlibat dalam sebarang transaksi permainan. Kemungkinan perjudian yang dipaparkan dalam App adalah sebahagian daripada maklumat dan fungi App tersebut.

Pembekal tidak menjamin bahawa:- sebarang fungsi yang dibekalkan oleh App tersebut adalah berwenang, bahawa operasi tersebut akan memenuhi kehendak Pelawat sepenuhnya, bahawa ia adalah sepenuhnya selamat dan dikecualikan daripada kesilapan, bahawa apa-apa kecacatan perisian sentiasa diperbetulkan, bahawa ia tidak akan terganggu, bahawa App tersebut adalah bebas dari sebarang virus dan pepijat, bahawa ia akan beroperasi tanpa sebarang gangguan, bahawa ia adalah mencukupi, bahawa maklumat dan fungsi yang ada boleh dipercayai, atau bahawa semua maklumat lain yang diperoleh dan fungsi yang digunakan dalam App adalah memadai dan boleh dipercayai. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang tempatan terpakai.

App tersebut mungkin mengandungi pautan dan rujukan kepada laman web/aplikasi/iklan/kandungan pihak ketiga. Laman web/aplikasi/iklan/kandungan yang lain akan tertakluk kepada terma dan syarat yang berasingan, biasanya terdapat dalam laman web/aplikasi/iklan/kandungan tersebut. Ini disediakan untuk kemudahan dan minat Pelawat dan tidak menimbulkan tanggungjawab untuk, atau kelulusan, maklumat yang terkandung dalam laman web/aplikasi/iklan/kandungan ini oleh Pembekal. Pembekal tidak memberi jaminan, sama ada dinyatakan atau tersirat, mengenai ketepatan, ketersediaan kandungan atau maklumat, teks atau grafik yang tidak berada di bawah domainnya. Pembekal tidak menguji apa-apa perisian yang terletak di laman web/aplikasi lain dan tidak membuat apa-apa perwakilan tentang kualiti, keselamatan, kebolehpercayaan atau kesesuaian perisian tersebut.

14.2 Kerugian atau Kerosakan

Pembekal tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, yang Pelawat atau pihak ketiga mungkin alami akibat penggunaan App, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh kerugian komersial, kehilangan manfaat, kerugian atas pendapatan yang dijangkakan, kemenangan atau keuntungan lain, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat komersil, atau apa-apa kerugian kewangan atau kerugian berturut-turut.

Pembekal tidak bertanggungjawab ke atas kemenangan atau kerugian yang dialami di laman web/aplikasi pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang dipaparkan dalam App.

Tanpa batasan kepada keluasan dua klausa terdahulu, tiada tanggungjawab yang diakui atau diterima di sini untuk, antara lain, perkara-perkara berikut:

 1. kesilapan, salah cetak, salah tafsir, salah dengar, salah baca, penterjamahan salah, kesilapan ejaan, kesilapan dalam pembacaan, kesilapan transaksi, kesilapan teknikal, kesilapan pendaftaran, kesilapan nyata, kesilapan yang tidak dapat dielakkan dan/atau sebarang kesilapan/kesalahan lain yang serupa;
 2. pelanggaran peraturan Pembekal;
 3. tindakan jenayah;
 4. nasihat, dalam mana-mana bentuk, yang disediakan oleh Pembekal;
 5. tindakan undang-undang dan/atau remedi lain;
 6. kehilangan atau kerosakan yang Pelawat atau pihak ketiga mungkin alami akibat daripada penggunaan App, kandungannya atau mana-mana pautan yang dicadangkan oleh Pembekal;
 7. kehilangan atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Pelawat atau pihak ketiga disebabkan oleh sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau masalah App;
 8. penggunaan App untuk jenayah atau kandungannya oleh mana-mana orang, kecacatan, atau peninggalan atau apa-apa faktor lain di luar kawalan Pembekal;
 9. apa-apa penggunaan yang dibuat oleh App kerana pihak ketiga mengakses kawasan swasta yang memerlukan login dan kata laluan dengan menggunakan Nama Pengguna dan Kata Laluan Pelawat;
 10. sekiranya terdapat percanggahan dalam perkhidmatan, fungsi dan apa-apa ciri lain yang ditawarkan oleh App disebabkan virus atau pepijat kerana ia berkaitan dengan semua parameter yang membentuk App tersebut, apa-apa kerosakan, kos, perbelanjaan, kerugian, atau tuntutan yang dibawa oleh percanggahan tersebut;
 11. sebarang perbuatan atau peninggalan oleh pembekal internet atau mana-mana pihak ketiga yang mungkin telah dikontrak oleh Pelawat untuk mendapatkan akses kepada App. Dalam hal litigasi antara pembekal internet dan Pelawat, Pembekal tidak dapat menjadi pihak kepada tuntutan itu, dan tuntutan tersebut tidak akan mempengaruhi TP ini; dan
 12. sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kerosakan yang dilakukan oleh Pelawat kerana kandungan sebarang bahan yang disiarkan oleh Pelawat lain atau pihak ketiga lain yang tidak dibenarkan oleh Pembekal dalam App tersebut.

15 Dasar Privasi

Laman web Livescore.in dan aplikasi mudah alihnya (dirujuk di sini sebagai 'App') menghormati privasi semua pihak yang melihat dan sebaliknya menggunakan App tersebut, (dirujuk di sini sebagai 'Pelawat'), dan komited untuk melindungi privasi mereka. App tersebut mungkin mengumpul dan menggunakan 'Data Peribadi' (yang ditakrifkan di bawah ini) yang berkaitan dengan Pelawatnya untuk membekalkan mereka dengan perkhidmatan yang disediakan oleh App dan hanya untuk sebarang tujuan yang dinyatakan secara nyata di bawah ini.

Polisi privasi ini mematuhi Konvensyen antarabangsa, dan undang-undang EU termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (Peraturan (EU) 2016/679), seperti yang diubah ke dalam undang-undang Malta dalam Akta Perlindungan Data (Bab 440 undang-undang Malta), Peraturan (Perisytiharan Undang-undang 16 daripada 2003 termasuk pindaan kemudian), Pemprosesan Data Peribadi (Sektor Komunikasi Elektronik), ia menggunakan Saranan 2/2001 Perkara 29 Parti Bekerja Perlindungan Data, yang digunapakai pada 17 Mei 2001, mengikut syarat minimum tertentu untuk mengumpul data peribadi dalam talian dan melaksanakan juga peraturan dan amalan lain yang berkenaan.

Pengawal data yang dikumpulkan dan digunakan oleh Pelawat App adalah Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Republik Czech dan bertanggungjawab untuk App ini.

Pengawal Data boleh dihubungi di gdpr@livesport.eu.

Pembekal boleh dihubungi di gdpr@livesportmedia.eu.

16 Tujuan Penyataan ini

Tujuan Penyataan ini adalah untuk:

 • menetapkan jenis data peribadi yang Pengawal akan pungut daripada anda dan bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi anda;
 • asas di mana data peribadi diproses oleh Pengawal;
 • pastikan anda tahu bagaimana Pengawal akan mengendalikan data peribadi anda;
 • menjelaskan kewajipan Pengawal di bawah peraturan perlindungan data berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda secara sah dan bertanggungjawab; dan
 • memaklumkan kepada anda tentang hak perlindungan data anda.

Kami memproses data peribadi anda dengan cara yang sesuai dan sah, selaras dengan peraturan perlindungan data yang berkenaan dan Peraturan Perlindungan Data Am EU 2016/679 ("GDPR") yang berkuatkuasa pada 25 Mei 2018.

17 Pengumpulan Data Peribadi

Simpan di mana dinyatakan secara khusus dalam Dasar Privasi ini, App tersebut tidak mengumpul sebarang Data Peribadi apabila Pelawat hanya melayari App berkenaan. Walau bagaimanapun, App tersebut memerlukan Pelawat untuk membekalkan beberapa Data Peribadi apabila menggunakan perkhidmatan tambahan atau lanjutan yang disediakan di dalam App selepas pendaftaran. Dalam keadaan sedemikian, App tersebut akan meminta kebenaran Pelawat sebelum mengumpul dan menggunakan Data Peribadi Pelawat. Selepas pendaftaran atau pada bila-bila masa sahaja, App tersebut mungkin meminta Pelawat untuk menghantar nama login (biasanya alamat e-mel) dan kata laluan mereka.

Pelawat tidak wajib untuk memberikan Data Peribadi mereka atau membenarkan Data Peribadi mereka dikumpulkan oleh App tersebut. Namun demikian, App tersebut mungkin tidak dapat memberikan Pelawat yang tidak bersetuju dengan pengumpulan Data Peribadi mereka dengan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh App.

Walaupun Pelawat mungkin telah bersetuju dengan App tersebut untuk menggunakan Data Peribadi mereka, mereka berhak untuk membatalkan persetujuan tersebut atas apa-apa alasan dengan menghubungi gdpr@livesport.eu. Sekiranya persetujuan ini dibatalkan, perkhidmatan tambahan dan lanjutan yang disediakan oleh App tersebut selepas pendaftaran tidak boleh dipakai lagi.

18 Hak Anda sebagai Subjek Data

18.1.1 Hak Akses

Pelawat berhak meminta Pengawal (yang ditakrifkan selepas ini) memberikan mereka maklumat bertulis mengenai Data Peribadi mereka yang telah dikumpulkan dan/atau digunakan. Satu permintaan boleh dihantar dengan menulis kepada Pengawal (yang ditakrifkan selepas ini).

App tersebut berjanji untuk membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi yang dikumpul dikemas kinikan. Namun demikian, Pelawat digalakkan untuk memaklumkan kepada App sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada Data Peribadi mereka yang dipegang oleh App tersebut.

18.1.2 Pembetulan Penyekatan atau Pemadaman Data

Pelawat yang menganggap bahawa mana-mana Data Peribadi mereka adalah tidak tepat, boleh meminta Pengawal untuk membetulkan data tersebut secara bertulis. Pelawat juga mempunyai hak untuk meminta Pengawal untuk menyekat atau memadamkan DataPeribadi mereka sekiranya ia telah diproses secara tidak sah.

18.1.3 Hak untuk membantah

Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa di gdpr@livesport.eu untuk meminta kami supaya tidak memproses Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran contohnya menerima butiran daripada kami mengenai acara yang bakal datang, surat berita serta penerbitan dan anda data anda tidak akan lagi diproses untuk tujuan tersebut.

18.1.4 Hak untuk menarik balik persetujuan

Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap kenyataan ini, dan amalan pemprosesan yang diterangkan di sini, bila-bila masa dengan menghantar emel kepada gdpr@livesport.eu. Ini tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan yang kami lakukan berdasarkan persetujuan tersebut sebelum penarikannya. Kami terpaksa menamatkan perkhidmatan kami sejurus selepas penarikan balik persetujuan tersebut.

18.1.5 Hak pembetulan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan pembetulan mana-mana Data Peribadi mengenai anda yang tidak tepat yang telah kami proses, mengemaskini sebarang data yang lama dan hak untuk menyiapkan Data Peribadi yang belum lengkap, termasuk dengan pernyataan tambahan.

18.1.6 Hak untuk memadamkan

Anda berhak untuk meminta pemadaman Data Peribadi anda yang kami ada mengenai anda apabila data peribadi anda tidak lagi diperlukan di mana:

 • anda menarik balik persetujuan anda kepada kami untuk memproses Data Peribadi anda;
 • Data Peribadi anda tidak lagi perlu diproses; atau
 • Data Peribadi anda telah diproses secara tidak sah.

18.1.7 Hak kepada Sekatan Pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk menyekat aktiviti pemprosesan kami di mana:

 • anda tidak bersetuju dengan ketepatan Data Peribadi ini, untuk sesuatu tempoh bagi membenarkan kami untuk mengesahkan ketepatan Data Peribadi yang sama;
 • pemprosesan kami dianggap menyalahi undang-undang, dan anda tidak bersetuju dengan pemadaman Data Peribadi anda dan sebaliknya meminta sekatan ke atas penggunaannya;
 • kami tidak lagi memerlukan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di sini, tetapi anda memerlukannya untuk penubuhan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau
 • anda telah membantah pemprosesan kami sementara menunggu pengesahan sama ada aktiviti pemprosesan kami mempunyai alasan sah untuk mengatasi semua yang berkaitan dengan anda.

18.1.8 Hak Kemudahalihan Data

Mulai daripada 25 May 2018, anda akan mempunyai hak untuk menerima Data Peribadi anda dalam format berstruktur serta mudah dibaca mesin dan menghantar data ini kepada Pengawal lain (seperti yang ditakrifkan dalam GDPR).

19 Tujuan untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi

Data Peribadi yang dikumpul oleh App tersebut hendaklah diproses mengikut peruntukan Akta Perlindungan Data (Bab 440 Undang-Undang Malta) dan undang-undang subsidiari yang digubal di bawahnya dan semata-mata diproses untuk tujuan:

 1. Berkomunikasi dengan Pelawat;
 2. Menghantar Pelawat kata laluan baru ke akaun peribadi mereka;
 3. Membekalkan sebarang perkhidmatan canggih yang mungkin sedikit sebanyak dapat mentatarajah App;
 4. Meningkatkan mutu kandungan yang ditawarkan oleh App tersebut;
 5. Membekalkan Pelawat dengan kandungan dan/atau susun atur App yang diperibadikan.

20 Asas undang-undang untuk diproses

Kami hanya akan memproses Data Peribadi anda di mana anda telah memberikan persetujuan anda atau setakat itu kerana ia adalah perlu bagi kami untuk menyediakan perkhidmatan yang kami tawarkan dan/atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan ini.

Kami juga mungkin memproses Data Peribadi anda berdasarkan sebarang kepentingan sah atau untuk mematuhi sebarang undang-undang yang wajib. Ini mungkin termasuk pelaksanaan pembelaan tuntutan undang-undang atau untuk mematuhi perintah mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa.

21 Pemasaran

Anda akan menerima komunikasi pemasaran daripada kami sekiranya anda telah meminta maklumat pemasaran sedemikian daripada kami dengan membekalkan kami butiran anda melalu App ini dan telah memilih untuk menerima maklumat tersebut.

Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan anda.

22 Pendedahan Data Peribadi kepada pihak ketiga

Pembekal tidak menjual, saling bertukar atau menyewa atau sebaliknya mendedahkan Data Peribadi milik Pelawat kepada sebarang pihak ketiga tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Namun demikian, Data Peribadi akan didedahkan kepada pihak ketiga sekiranya App ini dijual.

Perkara di atas tidak prejudis terhadap sebarang kewajipan undang-undang yang wujud pada App untuk mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada pihak ketiga.

Pembekal mempunyai hak untuk membekalkan statistic mengenai Pelawat, penjualan, trafik, dan maklumat statistic lain yang mengaitkan App tersebut ke pihak ketiga, namun demikian, tanpa mengenalpasti mana-mana Pelawat tertentu.

23 Fail Log

Untuk mentadbir App dengan lebih baik dan untuk mengumpul maklumat demografi Pelawat yang luas bagi kegunaan agregat, App tersebut akan secara automatik log alamat IP semua Pelawat dan halaman yang dilihat oleh setiap Pelawat.

24 Penafian Cookie

"Cookie" adalah maklumat yang disimpan di dalam komputer Pelawat oleh pelayan web dan digunakan untuk menyesuaikan perkhidmatan web mereka. App tersebut menggunakan cookie untuk menyimpan maklumat mengenai interaksi Pelawat yang mungkin diperlukan kemudian untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Pelawat boleh memilih untuk mematikan cookie dalan tetapan pelayar. Kami menggunakan cookie untuk memperibadikan kandungan dan iklan, untuk membekalkan fungsi media sosial dan menganalisis trafik kami. Kami juga berkongsi maklumat tentang penggunaan laman kami oleh anda dengan rakan analisis App kami, beberapa rakan pengiklanan (programatik) dan media social (hanya jika anda log masuk menggunakan akaun sosial anda). Tengok butiran lanjut di sini.

Kenyataan ini harus dibaca bersama dengan Dasar Cookie kami dan mana-mana Notis Privasi lain yang kami mungkin berikan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses Data Peribadi tentang anda supaya anda menyedari sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan Data Peribadi anda. Tetap privasi

25 Pemindahan Data Peribadi ke Negara-negara Ketiga

Pengawal tidak memindahkan mana-mana Data Peribadi ke luar Kawasan Ekonomi Eropah dan, jika diperlukan, ia akan memastikan bahawa terdapat perlindungan yang wajar untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi secukupnya.

26 Sekuriti

App dan Pengawal telah mengguna pakai pelbagai langkah, kedua-dua teknikal dan organisasi, untuk membantu melindungi komunikasi daripada kemusnahan, hilang, penyalahgunaan dan pengubahan Data Peribadi yang telah dikumpul dan digunakan (termasuk memastikan sebarang pemindahan data dijamin selamat) melalui komunikasi bersekuriti antara peranti Pelawat dan pelayan "HTTPS" Pembekal. Di samping itu, semua kata laluan yang anda sediakan akan disimpan menggunakan standard BCrypt. Walau apa pun usaha ini, Pembekal tidak dapat menjamin bahawa kejadian sedemikian tidak akan berlaku

27 Tempoh di mana Data Peribadi disimpan

Data Peribadi disimpan hanya untuk tempoh masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan. Sekiranya akaun pengguna tidak aktif untuk satu (1) tahun, semua Data Peribadi pengguna yang dikumpulkan akan dihapuskan.

28 Laman web/app pihak ketiga

Laman web/app pihak ketiga tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. App tersebut menyediakan pautan ke laman web lain untuk kemudahan Pelawat. App tersebut tidak bertanggungjawab untuk semua kandungan yang dipaparkan di laman web/app pihak ketiga dan langkah yang mereka pakai untuk melindungi privasi anda. Mana-mana laman web/app yang Pelawat akses dari App tersebut mungkin tidak mempunyai Dasar Privasi yang mencukupi.

29 Penerimaan Dasar Privasi

Persetujuan Pelawat untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi mereka oleh App dan Pengawal adalah tertakluk kepada Dasar Privasi yang dinyatakan di atas. Pelawat dinasihatkan untuk membaca Dasar Privasi dengan lebih kerap untuk menjadi biasa dengan terma dan fasal di dalamnya dan dengan apa-apa pindaan yang mungkin dilaksanakan oleh App dari semasa ke semasa.

30 Kandungan keputusan secara langsung percuma

LIVESCORE.in menawarkan pemilik laman web dengan kemungkinan untuk meningkatkan isi kandungan mereka dengan keputusan secara langsung yang dihoskan. Penggunaan perkhidmatan ini untuk pihak ke-3 adalah terhad mengikut Terma keputusan secara langsung percuma.

31 Pembekal

Pembekal adalah Livesport Media Ltd, satu syarikat yang didaftarkan sewajarnya di bawah undang-undang Malta pada 22 November 2011 dengan nombor pendaftaran C 54555, dan mempunyai alamat berdaftar tersendiri di CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Untuk menghubungi kami, sila emel kami di info@livesportmedia.eu.

32 Versi dan Tarikh TP

Kenyataan ini dalam versi 2 dikemaskinikan pada 25.5.2018 (FS.COM.MY-TP-20180525-2)

Ini adalah terjemahan Ihsan Terma dan Syarat Bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku percanggahan atau perselisihan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa lain dalam Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

KEPUTUSAN SECARA LANGSUNG PERCUMA:

KEPUTUSAN SECARA LANGSUNG PERCUMA
UNTUK LAMAN WEB ANDA

Ruang Ahli:

Bahasa: