Opšti uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu "UK") predstavljaju i upravljaju odnos između "Provajdera" (definisano ispod) i sve strane koje pristupaju vebsajtu (definisano u daljem tekstu) i koristie sve karakteristike i sadržaj na bilo koji način (u daljem tekstu: "Posetioci") 

Zajedno Provajder i Posetioci će se odnositi kao „Partije

Opšte

Upotreba bilo koje ili svih funkcija i usluga koje nudi provajderaž na sajtu Scoreboard.com i njenih mobilnih aplikacija (u daljem tekstu "sajt") i informacija, materijala i linkova koji se nalaze u njoj, podleže UK kako je navedeno u nastavku. Osim ako nije drugačije dogovoreno od strane Provajdera u pisanoj formi, UK čine celokupan odnos između Provajdera i Posetioca u njegovom korišćenju sajta, uključujući neke ili sve njegove funkcije u ponudi od strane sajta.

Posetilac ima dužnost da pažljivo pročita i razume UK pre korišćenja sajta. Posetilac koji je pregledao Sajt smatra se da je pročitao, razumeo i pristao da bude obavezan UK, bez potrebe za novim aktom.

Provajder ovim zadržava pravo da obustavi, doda, završi, izmenii i/ili dopuni ove UK s vremena na vreme jer to smatra potrebnim.

Provajder preporučuje da redovno Posetilac pažljivo čita sadržaj ovih stranica. Korišćenjem sajta Posetilac je saglasan da bude vezan za UK, kao i najnovije modifikacije njih, bez obzira na to da li u stvari Posetilac je svestan takvih izmena.

Provajder je u obavezi da proveri da svi posetioci koriste sajt prema poslednjem ažuriranom UK. Efikasna verzija UK je ono što je postavljen na sajtu.

Sajt se može koristiti samo u zakonite svrhe. Korišćenje sajta za prenos, distribuciju, objavljivanje ili skladištenje bilo kog materijala na ili preko sajta koji je u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili uredbom ili prava bilo koje treće strane je strogo zabranjeno. Ovo uključuje (bez ograničenja) korišćenje sajta ili prenos, distribuciju, objavljivanje ili skladištenje bilo kog materijala na ili preko sajta u pitanju, ili za svrhe koje krše autorska prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, nepristojan je ili štetan za maloletnike ili predstavlja nezakonite akte ili uznemiravanje, pogrdan je ili klevetnički, krši zakone o privatnosti ili zaštite podataka, lažan je ili krši bilo koju deviznu kontrolu ili zakon o kockanju.

U slučaju zloupotrebe i/ili zloupotrebe sajta, Provajder zadržava pravo da zatvori ili blokira Posetioca sa Vebsajta i zatvori bilo račun registrovan u ime Posetioca. Provajder zadržava pravo da podnese tužbu protiv Posetioca i po sopstvenom nahođenju.

Usluge

Sajt pruža interaktivnu veb i mobilnu aplikaciju/karakteristeke koja sadrži uživo sportske informacije u sportskim događajima, sportske rezultate u realnom vremenu, konačne rezultate, raspored utakmica, startne postave i sportske statistike. Rezultati i druge statističke informacije sadržane na sajtu odražavaju informacije od drugih nezavisnih izvora (od trećih lica) ili u sopstvenih saznanja od strane raznih drugih zvaničnih sajtova. Iako je svako saznanje napravljeno od strane provajdera za ažuriranje sadržaja i rezultata meča ili druge informacije prikazane na Veb sajtu redovno, savetujemo da proverite informacije prikupljene na sajtu i iz drugih izvora. Provajder nije odgovoran za korištenje rezultata i drugih informacija koje se nalaze na sajtu.

Sajtovi trećeg lica

Posetilac prihvata da je svaki kontakt napravljen sa trećim licima nakon što su pogledali sajt, namerno ili nenamerno, a svaki ishod koji proizilazi, je apsolutno nezavisn od Provajdera i Provajder nije ni na koji način odgovoran za bilo kakav sporazum ili očekivanje i druge posledice koji nastaje kao direktan ili indirektan uzrok ovog kontakta.

Svaki zahtev ili spor koji može nastati između posetilaca i takve treće strane ni na koji način uključiti Provajdera.

Treća licia, uključujući i treća lica koja se oglašavaju na sajtu nemaju pristup ličnim podacima Posetioca i bilo kojim drugim podatcima koji Posetilac možda može dati Provajderu.

A/V sadržaj

Provajder nije odgovoran za sadržaj sa drugih veb sajtova koji se mogu pogledati na sajtu. Sav video materijal pronađen na veb sajtu nije hostovan na Provajderovom serveru i nije aploudovan ili kreniran na serveru Provajdera.

Neaktivni računi

Ako je Posetilac otvorio nalog na sajtu, ali ne uspeva da mu pristupi za 60 dana, Provajder zadržava pravo da zatvori nalog sa trenutnim dejstvom i bez prethodne najave.

Intelektualna svojina

Bez prethodnog odobrenja pisanim putem od Provajdera, posetioci nisu ovlašćeni da kopiraju, modifikuju, falsifikuju, distribuiraju, prenose, prikazuju, reprodukuju, transferuju, otpremaju, preuzimaju ili na drugi način koriste ili menjaju bilo koji od sadržaja sajta. Svako kršenje pomenute klauzule može se podvesti na kršenje važeće intelektualne svojine u Evropskoj uniji i drugim važećim zakonima. Provajder i bilo koja druga stranka ovlašćena na svoje ime zadržava pravo da traži naknadu štete u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom protiv bilo koje strane koja vrši direktno ili indirektno ovaj prekršaj.

Vrsta veze

Ovi UK nisu namenjeni da kreiraju bilo koje partnerstvo, agenciju ili zajedničko ulaganje između Provajdera i Posetioca.

Kršenje sporazuma

Ako se Posetilac ne pridržava bilo koje klauzule u UK, ili ako Provajder razumno sumnja da Posetilac da li direktno ili indirektno ne poštuje bilo koju klauzulu u UK, Provajder zadržava pravo, kao i sve pravne lekove u svom rasporedu, a po sopstvenom nahođenju, da zatvori ili blokira Posetioca sa vebsajta i zatvori bilo koji račun registrovan u ime posetioca i u vezi sa tim i zadržava pravo da podnese tužbu protiv Posetioca i po sopstvenom nahođenju.

Pravna Usklađenost

Posetiocima se savetuje da se pridržavaju važećih zakona u nadležnosti gde im je prebivalište i/ili rezidencija i/ili gde se sada nalaze. Provajder ne prihvata odgovornost za bilo koje radnje preduzete od strane jednog organa protiv svakog posetioca u vezi sa njihovim korišćenjem sajta.

Zakon i forum i / ili zajednica

Ovaj Ugovor će biti sačinjen u skladu sa zakonima zemlje Malte bez uticaja na principe sukoba zakona. Partija podleže isključivoj nadležnosti suda zemlje Malte za rešavanje bilo kakvih sporova koji proističu iz ovog sporazuma. Ovaj Sporazum neće biti regulisan Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija primena je izričito isključena.

Naslovi

Naslovi su namenjeni za jasnoću i da olakša čitanje ovih UK. Oni nisu namenjeni kao sredstvo za tumačenje sadržaja stava koji sledi. Naslovi nisu namenjeni da vezuju Provajdera na bilo koji način.

Odricanje

Svako odricanje Provajdera od bilo kog kršenja od strane svakog posetioca i bilo koje odredbe ovih UK ne smatra se kao odricanje od bilo koje naknadne za povrede istog ili bilo koje druge odredbe ovih UK.

Ograničenje odgovornosti

Garancije i Predstavništva

Ovim se specificira da Provajder ne daje izjave, zaloge ili garancije (eksplicitno ili implicitno) da je sadržaj sajta tačan i/ili pogodan za bilo koju određenu svrhu osim onih garancija koje ne mogu da se izričito isključe iz vladajućeg zakona ovih UK.

Korišćenje sajta je u potpunosti na rizik posetioca. Sajt nije za igranje ili kockanje. Provajder za sajt ne pruža usluge igranja ili kockanja, dakle ne drži ili kontroliše sredstva igrača i nije uključen u bilo kakve kockarske transakcije. Kvote koje su prikazane na sajtu su deo informacija i funkcija na sajtu.

Provajder ne garantuje da bilo koja od funkcija koje pruža sajt ovlašćena, i da će u potpunosti zadovoljiti posetioca, da je potpuno bezbedan i izuzet od greške, da se redovno ažurira, da je greška softvera redovno ispravljena, da je neprekidan, da je Sajt bez virusa ili bagova, ili da je stalno u funkciji, da su adekvatne informacije i funkcije dostupne na njemu pouzdane, ili da sve druge informacije i funkcije korištene na sajtu adekvatne i pouzdane. Oni koji odluče da pristupe sajtu čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za poštovanje lokalnih zakona i u meri u kojoj lokalni zakoni se primenjuju.

Sajt može sadržati linkove i reference do sajtova / reklama / sadržaja trećeg lica. Oni su obezbeđeni za praktičnost i interes Posetioca i ne podrazumeva odgovornost za, niti odobrenje, informacije sadržane na ovim sajtovima, reklamama / sadržajima od strane Provajdera. Provajder ne daje garanciju, eksplicitno ili implicitno, za tačnost, dostupnost sadržaja ili informacija, teksta i slike koje nisu pod njegovim domenom. Provajder nije testirao bilo koji softver koji se nalazi na drugim sajtovima i ne pravi nikakvu zastupljenost u pogledu kvaliteta, bezbednosti, pouzdanosti i pogodnosti takvog softvera.

Gubitak ili šteta

Provajder nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, direktnu ili indirektnu, koje bi Posetilac ili treće lice pretrpelo kao rezultat korišćenja sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na štete od komercijalnog uspeha, gubitak prednosti, gubitak kod očekivanih zarada, dobitaka ili druge dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovne informacije, ili bilo koje druge materijalnog i novčanog gubitka.

Provajder ne odgovara za dobitke ili gubitke napravljene na sajtovima trećih lica koji proizilaze iz upotrebe informacija prikazanih na sajtu.

Bez ograničavanja na opštosti prethodne dve klauzule, bez odgovornosti se priznaje ili prihvata i za između ostalog, na sledeća pitanja:
 1. greška (e), štamparska greška (e), pogrešno, pogrešnog tumačenja, prevoda, spelling grešaka, greška u čitanju, greška transakcije, greška proizvodnje, manifest greška, sile, i/ili bilo koji druge slične greške;
 2. kršenje pravila provajdera;
 3. kriminalnih radnji;
 4. savet, u kojem god obliku, dobijenog od provajdera;
 5. pravne radnje i/ili drugih lekova;
 6. gubitak ili oštećenje koje su posetioci ili treća lica možda pretrpeli kao rezultat korišćenja sajta, njegovg sadržaja ili bilo kog linka predloženog od Provajdera;
 7. gubitak ili oštećenje koje su posetioci ili treća lica možda pretrpeli kao rezultat bilo koje modifikacije, suspenzije ili prekid vebsajta;
 8. krivično korišćenje sajta ili njegovog sadržaja od strane bilo kog lica, ili od kvara, ili propusta ili bilo kog drugog faktora van naše kontrole;
 9. bilo kojom upotrebom ovog sajta zbog trećeg lica pristupanja privatnim oblastima koje zahtevaju korisničko ime i lozinku pomoću posetioca korisničko ime i lozinku;
 10. u slučaju odstupanja usluga, funkcija i bilo koje druge funkcije koje nudi sajt zbog virusa ili bagova koji se odnosi na sve parametre koji čine sajt, bilo šteta, troškovi, gubici ili štete izazvane neslaganjima;
 11. svaki čin ili propust od strane internet provajdera ili od bilo koje treće strane sa kojima posetioci mogu da ostavre ugovor da bi imali pristup sajtu. U slučaju spora između internet provajdera i posetilaca, Provajder ne može biti stranka u parnici, a takav čin ni na koji način ne može uticati na ove UK;
 12. i svaki zahtev koji proizilazi kao posledica štete Posetioca zbog sadržaja bilo kog materijala postavljenog od strane drugog Posetioca ili neke treće strane nisu ovlašćena od strane Provajdera na sajtu.

Politika privatnosti

(ime sajta na primer: Flashscore.com) Veb sajt i njegove mobilne aplikacije (u daljem tekstu:"Sajt") poštuje privatnost svih strana i drugih koji koriste stranica, u daljem tekstu „Posetioci“, i posvećen je zaštiti njihove privatnosti. S vremena na vreme, i samo uz njihovu prethodnu saglasnost, Sajt sakuplja i koristi "lične podatke" (u daljem tekstu definisano) svojih posetioca kako bi im se obezbedila usluga sajta i samo za svrhu koja je izričita u nastavku.

Ova politika privatnosti u skladu je sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU, kao transponovana u Malteški zakon o zaštiti podataka (Poglavlje 440, zakona Malte),obrada ličnih podataka (sektor elektronskih komunikacija) propisa (Pravno obaveštenje 16 od 2003 koje uključuju kasniji amandmani), ona donosi Preporuku 2/2001 od člana 29. Zaštita podataka Radne partije, usvojen 17. maja 2001., na određenim minimalnim uslovima za prikupljanje ličnih podataka on-line i implementuje i druge važeća pravila i prakse.

Prikupljanje podataka o ličnosti

Sajt ne prikuplja lične podatke kad posetioci jednostavno pregledaju sajt. Međutim, Sajt ne zahteva da posetioci obezbede neke lične podatke kada koristite dodatne ili napredne usluge pružene na sajtu nakon registracije. U tim prilikama, Sajt će pitati posetioca za njihovihu saglasnost pre prikupljanja i korišćenja ličnih podataka gostiju. Nakon registracije ili u drugim prilikama, Sajt može pitati Posetioca da potvrde svoju prijavu preko e-mail adrese i lozinke.

Posetioci su u obavezi da obezbede svoje lične podatke ili da dozvoli da se njihovi lični podaci prikupljaju od strane sajta. Međutim, Vebsajt možda neće biti u stanju da obezbedi Posetiocima da ne pristaju na prikupljanje ličnih podataka sa svim uslugama koje nudi sajt.

Iako se posetioci možda pristali da sajt koristi odgovarajuće lične podatke, oni imaju pravo da naknadno opozovu svoj pristanak sa ubedljivim opravdanim razlozima.

Pravo pristupa

Posetioci imaju pravo da traže da im kontroler (u daljem tekstu definisano) pruža pisane informacije o tome koji od njihovih ličnih podataka je prikupljeni i/ili se koriste. Zahtev može da se potvrdi podnošenjem zahteva u pisanoj formi kontroleru (definisan u nastavku).

Sajt se obavezuje da sve razumne napore da održi prikupljene lične podatke ažuriranim. Međutim Posetioci su pozvani da obaveste sajt o svim promenama njihovih ličnih podataka koji se održavaju od strane sajta.

Posetioci koji smatraju da je bilo koji od njihovih ličnih podataka je netačnn, mogu da zatraže od kontrolera u pisanoj formi da ispravi podatke. Posetioci imaju pravo da zahtevaju da kontroler blokira ili izbriše njihove odgovarajuće lične podatke ako su nezakonito obrađeni.

Svrha za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni od strane sajta biće obrađeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka (Glava 440 u zakonu Malte) i podzakonskih akata donetih na osnovu togai isključivo se obrađuju za potrebe:
 1. I. Komunikacija sa posetiocima;
 2. Slanje zaboravljene lozinke Posetiocu na njegov lični račun;
 3. Slanje informacije Posetiocu koje Sajt misli da će naći korisne, uključujući i informacije o proizvodima, servisnim informacijama, i komercijalno i reklamnog materijala o ponudi od strane Sajta / reklamnog materijala u ponudi od strane trećih lica sa kojima Sajt sarađuje;
 4. Pružanje napredne usluge koje su mogućnost da konfigurišete sajt u izvesnoj meri;
 5. Unapređenje sadržaja koje nudi sajt;
 6. Pružanje Posetiocu da personalizuje veb sadržaj i/ili izgled.

Obelodanjivanje ličnih podataka trećim licima

Provajder ne prodaje, trguje ili izdaje, ili na drugi način ne otkriva Lične podatke koji pripadaju Posetiocu trećim licima bez njihovog prethodnog pristanka. Međutim, Lični podaci će biti saopšteni trećim licima ukoliko bi eventualno došlo do prodaje sajta.
Ovo iznad je bez obzira na zakonsku obavezu aktuelnu na sajtu o otkrivanju ličnih podataka Posetioca trećim licima.
Iznad je takođe bez obzira na obelodanjivanja koja su apsolutno neophodne kao deo jedne ili više svrha za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. U ovom slučaju, Sajt će tražiti prethodnu izričitu saglasnost Posetioca. Provajder zadržava pravo da obezbedi statističke podatke o posetiocima, prodaji, saobraćaju i druge statističke podatke koji se odnose na sajt prema trećim licima, međutim, bez identifikacije nekog posebnog Posetioca.

Log datoteke

Da bi se bolje upravljao sajt i da prikupe demografske informacije,Sajt automatski loguje IP adrese svih posetilaca i pregledanih stranica od svakog Posetioca respektivno.

Kolačić Odricanje

"Kolačić" je informacija uskladištena na računaru posetioca od strane veb servera i koristi se da prilagodi veb servis na svoj način. Sajt koristi kolačiće za skladištenje informacija o interakcijama Posetioca koje mogu biti potrebne kasnije da bi se izvršila funkcija. Posetioci mogu da izaberu da ne prihvate kolačiće. Kada jednom to uradite, molimo Vas da više ne koristite ni jedan od servisa koje omogućava naš sajt. Mi koristimo kolačiće za persolizovanje sadržaja i reklama, omogućimo funkcije društvenih mreža i da analiziramo saobraćaj na sajtu. Takođe, dijelimo informacije o vašem korišćenju našeg sajta sa našim društvenim mrežama, reklamnim i analitičkim partnerima. Pogledajte detalje.

Bezbednost

Sajt i kontroler su usvojili različite mjere, kako tehničke tako i organizacione, da pomažu u zaštiti od uništenja, gubitka, zloupotrebe i izmene ličnih podataka koji su prikupljeni i koji se koriste. Uprkos ovim naporima, Provajder ne može da garantuje da takav događaj neće desiti.

Period za koji se lični podaci čuvaju

Lični podaci se čuvaju samo za vremenski period koji je potreban da se ispune svrhe za koju su prikupljeni. U slučaju da je korisnik računa neaktivan 3 godine lični podaci koji su prikupljeni će biti izbrisani.

Sajtovi trećeg lica

Sajtovi trećeg lica nisu obuhvaćeni ovom politikom privatnosti. Sajt sadrži veze ka drugim sajtovima za praktičnost posetilaca. Sajt nije odgovoran za sadržaj prikazan na sajtovima trećih lica i merama koje usvoje da zaštitite svoju privatnost. Bilo koji drugi sajt kojem su posetioci pristupili sa sajta možda nemaju adekvatnu politiku privatnosti.

Prihvatanje privatnosti

Saglasnost Posetioca za prikupljanje i korišćenje njihovih ličnih podataka od strane sajta i kontrolera je napravljen kao predmet privatnosti koja je gore. Posetiocima se savetuje da imaju uvid privatnosti na redovnoj osnovi kako bi se upoznali sa uslovima i klauzulama u njima i sa svim izmenama i dopunama koje s vremena na vreme mogu da se sprovodu na sajtu.

Provajder

Livesport Media d.o.o. je kompanija registrovana po zakonima Malte, 22. Novembra 2011. sa registarskim brojem C 54555 i ima svoje sedište u CMS HOUSE, prvi sprat, St. Peter’s ulica, San Gwann, sgn 2310, Malta.

Kontrolor podataka prikupljenih i korišćenih od Posetioca portala je Livesport sro, Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Češka Republika.

Ovo je prevod Uslova korišćenja sa engleske verzije Uslova korišćenja. U slučaju nesaglasnosti ili neslaganja između verzije na engleskom jeziku i bilo kom drugom jeziku verzije ovih Uslova korišćenja, verzija na engleskom jeziku će prevladati.

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO:

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO
ZA VAŠ WEB SAJT

Deo za članove:

Jezik: