Opšti uslovi korištenja

1 Uslovi korištenja

Ovi uslovi korištenja (u daljem tekstu: "UK") predstavljaju i upravljaju odnosom između "Provajdera" (definisanog ispod) i svih strana koje pristupaju veb lokaciji i / ili App-u (definisanim u daljem tekstu) i koriste njegove karakteristike i sadržaje na bilo koji način (u daljem tekstu: "Posetioci" ).

Kolektivno, Provajder i posetioci će se nazvati "Strane".

2 Opšte

Korišćenje bilo kojih ili svih funkcija i usluga koje nudi Provajder na vebsajtu Livescore.in i njegovim mobilnim aplikacijama (u daljem tekstu: 'App') i informacija, materijala i linkova sadržanih u njemu, podležu UK kako je izloženo ispod. Ukoliko se drugačije ne dogovori i nije u pisanom obliku od strane Provajdera, UK predstavljau celokupan odnos između Provajdera i posetilaca prilikom korišćenja aplikacije, uključujući bilo koju ili sve svoje funkcije koje nudi App.

Posetilac je dužan da pažljivo pročita i razume UK prije korištenja aplikacije. Smatra se da je posetilac koji je gledao aplikaciju pročitao, shvatio i složio se da ga obavezuje UK, bez potrebe za daljim postupanjem.
Provajder zadržava pravo da obustavi, dopuni, završi, izmeni i / ili dopuni ove UK s vremena na vreme kako smatra odgovarajućim.

Provajder preporučuje da posetilac pažljivo čita sadržaje ovih stranica redovno. Korišćenjem aplikacije, posetilac se slaže da bude obavezan od strane UK, kao i najnovijim izmenama za njih, bez obzira da li je posetioc svestan takvih izmena.
Dobavljač nema obavezu da potvrdi da svi posjetioci koriste aplikaciju prema poslednje ažuriranim UK. Delotvorna verzija UK je ona koja je objavljena na App.

Aplikacija se može koristiti samo u zakonite svrhe. Korišćenje aplikacije za prenos, distribuciju, objavljivanje ili čuvanje bilo kog materijala na ili preko aplikacije koji je u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili propisom ili bilo kojim pravima treće strane je strogo zabranjeno. Ovo uključuje (bez ograničenja) korištenje aplikacije ili prenošenje, distribuciju, objavljivanje ili čuvanje bilo kog materijala na ili preko aplikacije u svrhu koja narušava autorsko pravo, zaštitni znak, trgovačku tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili je štetan za maloljetnike ili predstavlja nezakonito djelo ili uznemiravanje, pogrdan ili klevetnički, krši bilo koji zakon o zaštiti privatnosti ili podacima o zaštiti podataka, ili je lažan ili krši bilo koji zakon o razmjeni ili zakonima o kockanju.
U slučaju zloupotrebe i / ili zloupotrebe aplikacije, Provajder zadržava pravo da zatvori ili blokira posetitelja iz aplikacije i zatvori bilo koji račun koji je registrovan u ime posetioca. Provajder zadržava pravo da podnese tužbu protiv posetioca i po sopstvenom nahođenju.

3 Servisi

Aplikacija pruža interaktivnu veb i mobilnu aplikaciju / funkcije koje sadrže informacije, sportske informacije uživo o sportu, sportske rezultate u realnom vremenu, konačne rezultate, rasporede i statistiku sporta. Rezultati i druge statističke informacije sadržane u aplikaciji odražavaju se informacijama koje pružaju drugi nezavisni izvori (od trećih strana) ili internim naporima ili raznim drugim službenim aplikacijama. Iako je svaki Provajder učinio sve napore da ažurira sadržaj i rezultate utakmice ili druge informacije koje se prikazuju na aplikaciji redovno, savetujemo da duplo proverite informacije prikupljene u aplikaciji i iz drugih izvora. Provajder nije odgovoran za posetiteljevu upotrebu rezultata i drugih informacija sadržanih u aplikaciji.

4 Sajtovi i aplikacije trećih lica

Posetilac priznaje da je svaki kontakt koji je napravljen sa trećim licima nakon gledanja aplikacije, bilo namerno ili nenamerno, i bilo koji ishod koji nastupa, apsolutno nezavisan od Provajdera i Provajder na bilo koji način nije odgovoran za bilo koji sporazum ili očekivanje i druge posledice koji se pojavljuju kao direktan ili posredan uzrok ovog kontakta.
Bilo koje tužbe ili sporove koji mogu nastati između posetilaca i treće strane neće ni na koji način uključiti Provajdera.
Treća lica, uključujući bilo koje treće strane koje reklamiraju aplikaciju, nemaju pristup ličnim podacima posetilaca i bilo kojim drugim podacima koje je posetilac mogao da pruži Provajderu.

5 Audio i video sadržaj

Provajder nije odgovoran za sadržaj spoljnih aplikacija koje se mogu videti iz aplikacije. Svi video sadržaji koji se nalaze na aplikaciji nisu hostovani na serverima Provajdera, niti su ga stvorili ili otpremili na server hosta od strane Provajdera.

6 Neaktivni nalozi

Ako je posetilac napravio račun na App, ali nije pristupio 60 dana, Provajder zadržava pravo da odmah zaključi račun i bez prethodne najave.

7 Intelektualna svojina

Bez prethodnog pismenog odobrenja od provajdera, posetioci nisu ovlašćeni da kopiraju, menjaju, menjaju, distribuiraju, prenose, prikazuju, reprodukuju, prenose, prenose, preuzmu ili na drugi način koriste ili menjaju bilo koji od sadržaja aplikacije.
Livescore je zaštitni znak kompanije Livesport s.r.o. Upotreba zaštitnog znaka i srodnih oznaka je zabranjena i sva prava su rezervisana.
Svako kršenje ove klauzule može biti jednako kršenju važećih prava intelektualne svojine unutar Evropske unije i drugim važećim zakonima. Provajder i svaka druga strana ovlašćena u svoje ime zadržava pravo da u najvećoj mjeri dozvoljenom zakonom traži štetu protiv bilo koje strane koja direktno ili indirektno vrši ovu povredu.

8 Vrsta veze

Ovi UK nisu namijenjeni za stvaranje bilo kakvog partnerstva, agencije ili zajedničkog ulaganja između Provajdera i Posjetitelja.

9 Kršenje UK

Ako se posetioc ne pridržava bilo kakve klauzule u UK ili ako Provajder opravdano sumnja da posetilac, direktno ili indirektno, ne ispunjava bilo koju odredbu u UK, Provajder zadržava pravo i sve pravne lijekove na svom raspolaganju i na svom isključivo diskrecionom pravu, da zatvori ili blokira posetitelja iz aplikacije i zatvori bilo koji račun koji je registrovan na ime posetioca i koji se odnosi na njega i zadržava pravo da podnese tužbu protiv posetioca po sopstvenom nahođenju.

10 Sklad sa pravnim propisima

Posetiocima se preporučuje da se pridržavaju važećeg zakonodavstva u nadležnosti države u kojoj imaju sedište i / ili prebivalište i / ili prisustvo. Provajder ne prihvata odgovornost za bilo koju radnju koju bilo koji autoritet preduzima protiv bilo kog posetioca u vezi sa njihovom upotrebom aplikacije.

11 Zakon i forum i / ili zajednica

Ovi izveštaji će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima zemlje Malte bez primene principa sukoba prava. Strane podnose na isključivu nadležnost suda zemlje Malte za rješavanje bilo kakvih sporova koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim UK. Ovi dokumenti neće biti regulisani Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju roba, čija primena je izričito isključena.

12 Naslovi

Naslovi su namenjeni jasnosti i olakšavaju čitanje ovih UK. Oni nisu predviđeni kao sredstvo tumačenja već za sadržaj stavke koji prati svaki naslov. Naslovi nisu namijenjeni da na bilo koji način vezuju Provajdera.

13 Odricanje

Svako odricanje od strane Provajdera bilo kakve povrede od strane bilo kojeg posetioca bilo koje odredbe ovog uputstva neće se smatrati kao odricanje od bilo kakvog kasnijeg kršenja iste ili bilo koje druge odredbe ovog dokumenta.

14 Odricanje od odgovornosti

14.1 Garancije i predstavljanja

Ovim se precizira da Provajder ne zastupa ili jamči (bilo eksplicitno ili implicitno) da je sadržaj App tačan i / ili pogodan za bilo koju posebnu svrhu, osim onih garancija koje se ne mogu izričito isključiti u skladu sa zakonom od ovih UK.
Upotreba aplikacije je u potpunosti na riziku posetilaca. Aplikacija nije aplikacija za igranje igara ili kockanje. Dobavljač aplikacije ne pruža usluge igranja igara ili kockanja; stoga ne drži ili kontroliše sredstva igrača i nije uključen u bilo kakve igračke transakcije. Kvote koje se prikazuju na aplikaciji su deo informacija i funkcija aplikacije.

Provajder ne garantuje: - da je bilo koja od funkcija koje pruža aplikacija ovlašćena, da će operacija u potpunosti zadovoljiti posetitelja, da je u potpunosti sigurna i izuzeta od greške, da se redovno ažurira, da je svaki programski nedostatak redovno ispravljen, da je neprekidna, da je aplikacija bez virusa ili greške, da je stalno operativna, da su adekvatna, da su informacije i funkcije koje su na njoj dostupne pouzdane, ili da su sve druge informacije i funkcije koje se koriste na aplikaciji adekvatne i pouzdane. Oni koji odluče da pristupe Sajtu to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za usklađivanje sa lokalnim zakonima, i to u meri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi.

Aplikacija može sadržavati veze i reference na veb lokacije trećih lica / aplikacije / oglasa / sadržaja. Ovi drugi vebsajtovi / aplikacije / oglasi / sadržaji biće predmet posebnih uslova, koji se obično nalaze na tim veb sajtovima / aplikacijama / oglasima / sadržaju. Oni su obezbeđeni za pogodnost i interesovanje posetilaca i ne podrazumevaju odgovornost, niti odobrenje, informacije sadržane na ovim veb stranicama / aplikacijama / oglasima / sadržaju od strane Provajdera. Provajder ne daje nikakvu garanciju, niti iskazanu, niti impliciranu, u pogledu tačnosti, dostupnosti sadržaja ili informacija, teksta ili grafike koji nisu u njegovom domenu. Provajder nije testirao nikakav softver koji se nalazi na drugim veb stranicama / aplikacijama i nema nikakvu predstavu o kvalitetu, sigurnosti, pouzdanosti ili podobnosti takvog softvera.

14.2 Gubitak ili šteta

Provajder nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, direktnu ili indirektnu, ukoliko je posetilac ili treća strana pretrpio posledicu korišćenja aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na štete nastale komercijalnim gubitkom, gubitak beneficija, gubitak od predviđene zarade, dobitka ili druge dobiti, prekida poslovanja, gubitka komercijalnih podataka ili bilo kojeg novčanih i ili uzastopnih gubitaka.
Provajder nije odgovoran za ostvarene dobitke ili gubitke na veb stranicama / aplikacijama trećih lica koje su rezultat upotrebe informacija prikazanih na App.
Bez ograničenja na opštinu prethodnih dve klauzule, nikakva odgovornost nije prihvaćena ili prihvaćena u daljem tekstu, između ostalog, za sljedeća pitanja:

 1. greške, neispravnosti, pogrešno tumačenje, pogrešno čitanje, greške u prevodu, greške u pravopisu, greške u čitanju, greške u transakcijama, tehničke greške, opasnosti, greške pri registraciji, grešaka u očitavanju, višoj sili i / ili bilo kojoj drugoj sličnoj grešci / greškama;
 2. kršenje Pravila provajdera;
 3. kriminalne radnje;
 4. savet, u bilo kojem obliku, koji pruža Provajder;
 5. pravni postupci i / ili drugi pravni lijekovi;
 6. gubitak ili štetu koju su posetioci ili treća lica mogli pretrpeti kao rezultat njihove upotrebe aplikacije, njegovog sadržaja ili bilo koje veze koju je predložio Provajder;
 7. gubitak ili štetu koju su posetioci ili treća lica mogli pretrpjeti kao rezultat bilo kakve izmene, suspenzije ili prekida aplikacije;
 8. krivično korišćenje aplikacije ili njegovog sadržaja od strane bilo kog lica, nedostatka ili propusta ili bilo kojeg drugog faktora izvan kontrole Provajdera;
 9. bilo koja upotreba od aplikacije zbog treće strane koja pristupa privatnim područjima koja zahtevaju prijavljivanje i lozinku koristeći korisničko ime i lozinku posetilaca;
 10. u slučajevima neslaganja u uslugama, funkcijama i bilo kojoj drugoj osobi koju nudi App zbog virusa ili grešaka, jer se odnosi na sve parametre koji čine aplikaciju, svaku štetu, troškove, troškove, gubitke ili potraživanja nastale ovim neslaganjima ;
 11. bilo koje delo ili propust od strane internet provajdera ili bilo koje druge treće strane sa kojom su posetioci možda ugovorili da bi imali pristup aplikaciji. U slučaju sudskih postupaka između internet provajdera i posetilaca, Provajder ne može biti stranka u tužbi, a takvo tužba neće na bilo koji način uticati na ove obaveze; i
 12. bilo koje tužbe koje proizilaze iz štete koju je posetilac dolazio zbog sadržaja bilo kog materijala objavljenog od strane drugog posjetitelja ili druge treće strane koja nije ovlastena od strane Provajdera na App.

15 Politika privatnosti

Livescore.in vebsajt i njegove mobilne aplikacije (u daljem tekstu 'App') poštuju privatnost svih stranaka koji gledaju i na drugi način koriste aplikaciju (u daljem tekstu 'posetioci') i posvećen je zaštiti njihove privatnosti. Aplikacija može prikupljati i koristiti "Lične podatke" (definisane u daljem tekstu) koji se odnose na svoje posetioce kako bi im pružili usluge koje pruža aplikacija i samo za svrhu koja je izričito navedena ovde.
Ova Politika privatnosti je u saglasnosti sa međunarodnim konvencijama i zakonima EU uključujući i Uredbu o opštoj zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), kao što je preneto u malteški zakon o zaštiti podataka (Poglavlje 440 zakona Malte), Obrada ličnih podataka Uredba o podacima (elektronskim komunikacijama) (Pravno obaveštenje 16 od 2003. uključujući kasnije izmene) usvaja Preporuku 2/2001 Radne grupe za zaštitu podataka iz člana 29, usvojene 17. maja 2001. godine, o određenim minimalnim zahtevima za prikupljanje ličnih podataka onlajn i primenjuje i sva druga primenjiva pravila i prakse.

Kontroler podataka prikupljenih i korišćenih od posetilaca aplikacije je Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Prag, Češka i odgovoran je za ovu aplikaciju.
Kontroler podataka se može kontaktirati na gdpr@livesport.eu.
Provajder se može kontaktirati na gdpr@livesportmedia.eu.

16 Svrha ove izjave

Svrha ove izjave je:

 • da navede vrstu ličnih podataka koje će kontrolor prikupiti od Vas i kako ćemo koristiti vaše lične podatke;
 • osnove na kojoj lične podatke obrađuju kontrolori;
 • da Vas obaveštava kako će kontrolor rukovati vašim ličnim podacima;
 • da pojasni obaveze kontrolora prema propisima o zaštiti podataka u vezi sa obradom vaših ličnih podataka zakonito i odgovorno; i
 • da Vas obaveštava o svojim pravima za zaštitu podataka.

Vaše lične podatke obrađujemo na odgovarajući i zakonit način, u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka i Uredbom o opštoj zaštiti podataka EU 2016/679 ("GDPR") koja važi od 25. maja 2018. godine.

17 Prikupljanje ličnih podataka

Čuva se tamo gde je posebno navedeno u ovoj Politici privatnosti, te aplikacija ne prikuplja nikakve lične podatke kada posetitelji jednostavno pretražuju aplikaciju. Međutim, aplikacija zahtijeva da posetioci poseduju neke lične podatke prilikom korištenja dodatnih ili naprednih usluga koje se pružaju na aplikaciji nakon registracije. U ovim prilikama Aplikacija će zatražiti posetitelja za njihovu saglasnost pre sakupljanja i korištenja ličnih podataka posetitelja. Po registraciji ili u drugim slučajevima App može zatražiti od posetilaca da podnesu svoje korisničko ime (e-mail adresu obično) i lozinku.
Posetioci nisu u obavezi da daju svoje lične podatke ili da dozvole da njihovi lični podaci prikupi aplikacija. Međutim, aplikacija možda neće moći da obezbedi posetiocima da ne pristaju na prikupljanje svojih ličnih podataka sa svim uslugama koje nudi App.
Iako su posetioci mogli pristati na aplikaciju koristeći svoje lične podatke, imaju pravo da naknadno opozove svoju saglasnost iz bilo kog razloga kontaktirajući gdpr@livesport.eu. U slučaju ukidanja saglasnosti, dodatni ili unapred pružene usluge na aplikaciji nakon registracije više neće biti dostupni.

18 Vaša prava o podacima

18.1.1 Pravo pristupa

Posetioci imaju pravo da zahtevaju da kontrolor (definisan u daljem tekstu) pruži pismenu informaciju o tome koji od njihovih ličnih podataka koje je prikupio i / ili koristio. Zahtev se može podnijeti podnošenjem zahteva u pismenoj formi kontroloru (definisanom u daljem tekstu).
Aplikacija se obavezuje da će uložiti sve razumne napore da ažuriraju lične podatke. Međutim, posetioci su pozvani da informišu App o svim promenama u svojim ličnim podacima koji se nalaze u aplikaciji.

18.1.2 Blokiranje, korekcije ili brisanja podataka

Posetioci koji smatraju da je bilo koji od njihovih ličnih podataka netačan, mogu zatražiti od kontrolora u pisanoj formi da ispravi podatke. Posetioci takođe imaju pravo da zatraže od kontrolora da blokira ili izbriše njihove lične podatke ako je procesuirano nezakonito.

18.1.3 Pravo na prigovor

Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku na gdpr@livesport.eu da nas zamolite da ne obradimo vaše lične podatke u marketinške svrhe, npr. dobijate informacije od nas o predstojećim događajima, biltama i publikacijama i vaši podaci više neće biti obrađeni u takve svrhe.

18.1.4 Pravo povlačenja saglasnosti

Imate pravo da povučete vašu saglasnost na ovu izjavu i praksa obrade opisane u ovom tekstu, u bilo kom trenutku, slanjem e-pošte na gdpr@livesport.eu. Ovo neće uticati na zakonitost obrade koju smo obavili na osnovu takvog pristanka pre njegovog povlačenja. Povlačenje saglasnosti rezultiraće nam da odmah moramo da prekinemo naše usluge.

18.1.5 Pravo na ispravljanje

Imate pravo da dobijete ispravke bilo kakvih netačnih ličnih podataka o vama koje smo obradili, ažurirati sve podatke koji su zastareli i pravo da imate nepotpune Lične podatke kompletirane, uključujući i dodatnu izjavu.

18.1.6 Pravo na brisanje

Imate pravo da dobijete brisanje ličnih podataka koje imamo u vezi sa vama kada vaši lični podaci više nisu potrebni ako:

 • povlačite vašu saglasnost na obradu vaših ličnih podataka;
 • vaši lični podaci više ne moraju biti obrađeni; ili
 • vaši lični podaci su nezakonito obrađeni.

18.1.7 Pravo na ograničavanje obrade

 • Imate pravo da ograničite naše prerađivačke delatnosti gde:
 • osporavate tačnost ovih ličnih podataka, za period koji nam omogućava da
 • potvrdimo tačnost istih ličnih podataka;
 • se naša obrada smatra nezakonitim i protivi se brisanju vaših ličnih podataka i zatražite ograničenje njegove upotrebe;
 • mi više ne trebamo vaše lične podatke u svrhe navedene u ovom dokumentu, ali tražite ga za uspostavljanje, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva; ili
 • prigovorili ste se na našu obradu u očekivanju verifikacije da li legitimni osnovi naših aktivnosti obrade prevladavaju one koji se odnose na Vas.

18.1.8 Pravo prenosa podataka

Od 25. maja 2018. godine, imate pravo da primate vaše lične podatke u strukturiranom i strojno čitljivom formatu i prenosite ove podatke drugom kontroleru (kao što je definisano u GDPR-u).

19 Ciljevi za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni u aplikaciji obrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka (poglavlje 440 zakona Malte) i podzakonskih akata donetih u skladu sa njima i obrađeni isključivo za potrebe:

 1. Komuniciranje sa posetiocima;
 2. Slanja posetiocima nove lozinke na njihov lični račun;
 3. Pružanje bilo kakvih naprednih usluga kojeu određenoj meri mogu konfigurirati aplikaciju;
 4. Poboljšanje sadržaja koji nudi aplikacija;
 5. Obezbeđivanje posetioca personalizovanom sadržaju i / ili izgledu aplikacije.

20 Pravne osnove za obradu

Mi ćemo samo obrađivati vaše lične podatke ukoliko ste dali svoju saglasnost ili ukoliko je to neophodno da bismo mogli pružiti usluge koje nudimo i / ili u svrhe navedene u ovoj izjavi.
Mi takođe možemo obraditi vaše lične podatke na osnovu bilo kog legitimnog interesa ili da bismo ispunili zakonske obaveze po zakonu. Ovo može uključivati vršenje odbrane pravnih zahteva ili u cilju poštivanja naloga bilo kog suda, tribunala ili organa.

21 Marketing

Dobićete od nas marketinšku komunikaciju ako ste od nas zatražili takve marketinške podatke tako što ćete nam dati svoje podatke kroz ovu aplikaciju i ako ste se odlučili za prijem takvih informacija.
Vaše lične podatke nećemo dijeliti sa bilo kojom trećom stranom u svrhu marketinga bez vaše nedvosmislene saglasnosti.

22 Obelodanjivanje ličnih podataka trećim licima

Provajder ne prodaje, ne trguje ili ne izdaje ili na drugi način ne otkriva lične podatke koji pripadaju posetiocima bilo kojoj trećoj strani bez prethodne odgovarajuće saglasnosti. Međutim, Lični podaci bi bili otkriveni trećim licima u slučaju prodaje aplikacije.
Gorenavedeni tekst ne utiče na bilo koju zakonsku obavezu na aplikaciji za otkrivanje ličnih podataka posetioca trećim stranama.
Gore navedeno takođe ne prejudicira obelodanjivanja koja su apsolutno neophodna kao dio jednog ili više ciljeva za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. U ovom slučaju App će tražiti prethodnu izričitu saglasnost zainteresovanih posetilaca.
Provajder zadržava pravo da na treće strane dostavi statističke podatke o posetiocima, prodaji, saobraćaju i drugim statističkim informacijama koje se odnose na aplikaciju, bez identifikacije nekog posebnog posetioca.

23 Pristupne informacije

Kako bi bolje administrirali aplikaciju i sakupili široku demografsku informaciju posetilaca za zajedničku upotrebu, aplikacija automatski registruje IP adresu svih posetilaca i stranica koje gleda svaki posetilac, respektivno.

24 Kolačić - odricanje

"Kolačić" je informacija koja se na računaru posetioca pohranjuje od strane veb servera i koristi se za prilagođavanje njihovog veb servisa. Aplikacija koristi kolačiće za čuvanje informacija o interakcijama posetilaca koje bi kasnije mogle biti potrebne za obavljanje funkcije. Posetioci mogu da odaberu da onemoguće kolačiće u podešavanjima pretraživača. Koristimo kolačiće da personalizujemo sadržaj i oglase, da obezbedimo funkcije društvenih medija i da analiziramo naš saobraćaj. Takođe razmenjujemo informacije o vašoj upotrebi našeg sajta sa našim partnerima za analizu aplikacija, nekim partnerima za oglašavanje (programskim) i društvenim medijima (samo kada se prijavljujete putem vašeg društvenog naloga). Pogledajte detalje ovde.
Ova izjava treba da se pročita u vezi sa našom Politikom za kolačić i bilo kojim drugim obaveštenjem o privatnosti koje možemo da pružimo u određenim prilikama kada sakupljamo ili obrađujemo lične podatke o vama, kako biste bili potpuno svesni kako i zašto koristimo vaše lične podatke. Podesi privatnost

25 Prenos ličnih podataka u treće zemlje

Kontrolor ne prenosi nikakve lične podatke izvan Evropskog ekonomskog područja i, ukoliko je to potrebno, prvo će osigurati da postoje odgovarajuće zaštitne mere kako bi se osiguralo da su vaši lični podaci adekvatno zaštićeni.

26 Sigurnost

Aplikacija i kontrolor su usvojili razne mjere, kako tehničke tako i organizacione, kako bi se zaštitila komunikacija od uništavanja, gubitka, zloupotrebe i izmjene ličnih podataka koji su sakupljeni i korišteni (uključujući osiguranje da su svi prenosi podataka osigurani) preko Secured komunikacija između posetiteljevog uređaja i servera provajdera "HTTPS". Pored toga, sve lozinke koje ste postavili čuvaju se pomoću BCript standarda. Bez obzira na ove napore, Provajder ne može garantovati da takav događaj neće doći.

27 Period čuvanja ličnih podataka

Lični podaci se čuvaju samo u vremenskom periodu koji je potreban da ispuni svrhu za koju je prikupljena. U slučaju neaktivnosti korisničkog naloga za jednu (1) godinu, svi prikupljeni Lični podaci korisnika će biti izbrisani.

28 Sajtovi / aplikacije trećih strana

Sajtovi / aplikacije trećih strana nisu obuhvaćene ovom Politikom privatnosti. Aplikacija pruža veze sa drugim sajtovima radi pogodnosti za posetioca. Aplikacija nije odgovorna za sadržaj koji se prikazuje na veb stranicama / aplikacijama drugih proizvođača i mjere koje oni usvajaju kako bi zaštitili vašu privatnost. Bilo koji drugi vebsajtovi / aplikacije kojima posetio Pristup iz aplikacije možda neće imati adekvatnu Politiku privatnosti.

29 Prihvatanje Politike privatnosti

Saglasnost posetilaca na prikupljanju i korišćenju njihovih ličnih podataka od strane App i Kontrolora podložna je Politici privatnosti koja je navedena gore. Posetiocima se savetuje da redovno pregledaju Pravilnik o privatnosti kako bi se upoznali sa uslovima i odredbama u njemu i sa bilo kojim izmenama koje povremeno može da implementira App.

30 Besplatni sadržaj rezultata uživo

LIVESCORE.in pruža vlasnicima web sajtova šansu da obogate njihov sadržaj postavljanjem rešenja rezultata uživo. Upotreba ovih servisa trećih lica je ograničena uslovima Besplatnih livescore opcija.

31 Provajder

Provajder je Livesport Media Ltd kompanija registrovana u skladu sa zakonima Malte 22. novembra 2011. godine sa registracionim brojem C 54555, a ima registrovanu adresu na CMS House, prvi sprat, St. Peter's Street, San Gvann, SGN 2310, Malta . Da nas kontaktirate, pošaljite nam e-mail na info@livesportmedia.eu.

32 Verzija i datum UK

Ova izjava u verziji 2 je poslednji put ažurirana 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)

Ovo je prevod Uslova korišćenja sa engleske verzije Uslova korišćenja. U slučaju nesaglasnosti ili neslaganja između verzije na engleskom jeziku i bilo kom drugom jeziku verzije ovih Uslova korišćenja, verzija na engleskom jeziku će prevladati.

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO:

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO
ZA VAŠ WEB SAJT

Deo za članove:

Jezik: