Generella Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkoren (hädanefter refererade till som ”AV”) utgör och styr över förhållandet mellan ”Leverantören” (definierad nedan) och alla parter som har tillgång till hemsidan (definierade nedan) och som använder dess funktioner och innehåll på något sätt (hädanefter refererade som ”Besökare”).

Leverantören och Besökare refereras vidare som ”Parter”.

Generellt

Användandet av någon eller av alla funktioner och service erbjuden av leverantören på Livescore.in hemsida och dess mobila applikationer (hädanefter refererade till som ”Webbplatsen”), information, material och länkinnehåll är föremål för AV enligt nedan. Om inte överenskommet av leverantören i skrift reglerar AV all relation mellan leverantören och Besökaren i användandet av Webbplatsen inkluderat någon eller av samtliga funktioner erbjuden av Webbplatsen.

Besökaren är ansvarig för att noggrant läsa och förstå AV innan denne använder Webbplatsen. En Besökare som har tittat på Webbplatsen anses ha läst, förstått och gått med på AV utan behov av någon ytterligare handling.

Leverantören förbehåller sig härmed rätten att avsluta, lägga till, ändra och/eller komplettera dessa AV framöver om det anses nödvändigt.

Leverantören rekommenderar att Besökaren noggrant läser innehållet på dessa sidor regelbundet. Genom att använda Webbplatsen instämmer Besökaren i AV så väl som i de senaste ändringarna i den oavsett om Besökaren är medveten eller ej om sådana ändringar.

Leverantören är inte skyldig att verifiera att alla Besökare använder Webbplatsen enligt de senaste AV. Den gällande versionen utav AV är den som är publicerad på Webbplatsen.

Webbplatsen skall endast användas för lagenligt ändamål. Användning av Webbplatsen för överföring, distribution, publikation eller förvaring av något material på eller via Webbplatsen som strider mot någon applicerbar lag eller reglering från tredje part är strängt förbjuden. Detta inkluderar (utan begränsning) användandet av Webbplatsen eller av överföring, distribution, publikation eller förvaring av något material på eller via Webbplatsen i ett ärende eller i ett syfte som kränker upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, är obscen eller skadlig för minderåriga, utgör en olaglig handling eller trakasserier, är ärekränkande eller nedsättande, bryter mot integritet eller dataskyddslagar, är bedrägligt eller överträder någon valutakontroll eller vadslagningslag.

I händelse av missbruk av Webbplatsen reserverar sig Leverantören rätten att stänga av eller blockera Besökare från Webbplatsen och rätten att stänga av ett konto registrerad i Besökarens namn. Leverantören förbehåller sig rätten att föra en rättsprocess mot Besökaren om den finner detta nödvändigt.

Tjänster

Webbplatsen tillhandahåller en interaktiv webb och mobilapplikationer/tjänster innehållande live sport information i sporttävlingar, sportresultat i realtid, slutresultat, matcher, laguppställningar och sportstatistik. Resultaten och statistiken som tillhandahålls på Webbplatsen återspeglar information tillhandahållen av andra oberoende källor (från tredje part), är egenproducerad alternativt hämtad från andra officiella webbplatser. Även om alla ansträngningar görs av Leverantören för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad så råder vi till att dubbelkolla informationen som finns samlad på Webbplatsen med andra källor. Leverantören är inte ansvarig för Besökarens användande av resultat och annan information som finns samlad på Webbplatsen.

Tredjeparts webbplatser

Besökaren erkänner att all typ av kontakt med en tredje part från Webbplatsen, oavsett om den var avsedd eller ej och all typ av påföljd det leder till är helt oberoende Leverantören. Leverantören är inte ansvarig för någon typ av överenskommelse eller konsekvens som kan ske till följd av denna kontakt.

All typ av anspråk eller dispyt som kan uppkomma mellan Besökaren och en sådan tredje part involverar inte Leverantören på något sätt.

Tredje part, inkluderat varje annonsör på Webbplatsen får aldrig tillgång till Besökarens personliga data som Besökaren kan ha lämnat till Leverantören.

Videoinnehåll

Leverantören är inte ansvarig för innehållet från andra externa webbplaster som visas på Webbplatsen. Allt videoinnehåll som visas på Webbplatsen är ej upplagt på Leverantörens servrar, inte heller är det skapat eller uppladdat till värdservern av Leverantören.

Inaktiva konton

Om Besökaren skapat ett konto på Webbplatsen men inte varit aktiv under 60 dagar reserverar sig Leverantören rätten att stänga kontot med omedelbar verkan utan att meddela Besökaren innan.

Immateriella rättigheter

Utan tillstånd i skrift från Leverantören har Besökaren inte rätt att kopiera, modifiera, manipulera, distribuera, överföra, visa, reproducera, transferera, ladda upp, ladda ned eller på annat sätt ändra något innehåll på Webbplatsen.

Överträdelse mot den ovannämnda klausulen kan leda till åtal i liktydighet med äganderätt för rådande lagar inom den Europeiska Unionen eller andra applicerbara lagar. Leverantören eller någon annan befogad part reserverar sig rätten att utreda eventuella uppkomna skador till den gräns lagen tillåter.

Typ av relation

Dessa AV är inte ämnade att skapa någon form av partnerskap mellan Leverantören och Besökaren.

Brott mot avtalet

Om Besökaren bryter mot någon nämnd klausul i AV eller om Leverantören misstänker att Besökaren medvetet eller ej gör så reserverar sig Leverantören rätten att stänga av Besökaren från Webbplatsen och avsluta dennes konto. Fortsättningsvis kan Leverantören komma att ställa Besökaren inför rätta om den så finner det nödvändigt.

Juridisk efterlevnad

Besökaren uppmanas att följa gällande lagstiftning i dennes hemvist eller därifrån den använder tjänsten. Leverantören ansvarar inte för eventuella åtgärder som vidtas av någon myndighet mot någon besökare i samband med användningen av Webbplatsen.

Lag & Forum och/eller samfund

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Malta utan hänsyn till kollisionsregler. Parterna hävdar den exklusiva behörigheten för domstolen i Malta för att lösa eventuella tvister som rör detta avtal. Detta avtal kommer inte att styras av FN: s konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts.

Rubriker

Rubriker är avsedda för tydlighet och för att underlätta läsningen av dessa AV. De är inte avsedda som ett medel för tolkning av innehållet i det stycke som följer varje rubrik. Rubriker är inte avsedda att binda Leverantör på något som helst sätt.

Dispensklausul

Varje undantag som bryter mot någon överträdelse av någon Besökare i någon av bestämmelse i dessa AV skall inte betraktas som ett avstående av någon senare brott mot samma eller någon annan bestämmelse i dessa AV.

Ansvarsfriskrivning

Garantier och representationer

Härmed specificeras att Leverantören lämnar inga garantier (uttrycklig eller underförstådd) att innehållet på Webbplatsen är korrekt och/eller lämpligt för ett visst ändamål utom sådana garantier som inte uttryckligen kan undantas enligt gällande lag av dessa AV.

Användning av Webbplatsen är helt på Besökarens risk. Webbplatsen är inte en spel eller vadslagningswebbplats. Leverantör av Webbplatsen erbjuder inte spel eller speltjänster, därför kan den inte heller kontrollera speltillgångar och är inte inblandad i några speltransaktioner. Spel odds som visas på webbplatsen är en del av information och funktioner på webbplatsen.

Leverantören garanterar inte att någon av de funktioner som Webbplatsen tillhandahåller är tillåten och att användningen till fullo kommer tillfredsställa Besökaren, att det är helt säkert och befriade från fel, att den uppdateras regelbundet, att någon programvara fel regelbundet korrigeras, att den är oavbruten, att webbplatsen är virus eller bugg fri, eller att den ständigt är i drift, att den är tillräcklig för att den information och de funktioner som finns är pålitlig, eller att all annan information som erhållits och funktioner som används på Webbplatsen är adekvat och tillförlitlig. De som väljer att gå in på Webbplatsen gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpbara.

Webbplatsen kan innehålla länkar och referenser till tredje parts webbplatser/annonser/innehåll. Dessa är till förmån och intresse för Besökaren och innebär inte ansvar för eller godkännande av, informationen i dessa webbplatser annonser/innehåll av Leverantören. Leverantören ger inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda avseende riktigheten, tillgängligheten av innehåll eller information, text eller bilder som inte är i sin domän. Leverantören har inte testat någon programvara som ligger på andra webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet eller lämplighet för sådan programvara.

Förlust eller skada

Leverantören är inte ansvarig för förlust eller skada, direkt eller indirekt som Besökaren eller tredje part kan ha lidit av till följd av att använda Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till skador som orsakats av kommersiell förlust, förlust av förmåner, förlust på förväntade resultat, vinst eller annan vinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller andra materiella och/eller raka förluster.

Leverantören ansvarar inte för vinster som gjorts eller förluster på tredje parts webbplatser som resultat av användning av informationen som visas på Webbplatsen.

Utan begränsning av det generella i de föregående två avsnitten, tas inget ansvar som erkänts eller accepteras nedan för bland annat följande ärenden:
 1. misstag, tryckfel, feltolkning(ar), felläsning(ar), felaktiga översättningar, stavfel, felaktigheter i läsning, transaktionsfel, tekniskt hinder, registreringsfel, uppenbart fel, Force Majeure och/eller andra liknande misstag/fel;
 2. överträdelse mot Leverantörens regler;
 3. kriminella handlingar;
 4. råd i vilken som helst form tillhandahållet av Leverantören;
 5. rättsliga åtgärder och/eller andra åtgärder;
 6. förlust eller skada som Besökaren eller tredje man kan ha lidit till följd av användningen av Webbplatsen, dess innehåll eller av någon länk som föreslagits av Leverantören;
 7. förlust eller skada som Besökaren eller tredje man kan ha lidit till följd av någon ändring, avstängning eller avbrott på webbplatsen;
 8. brottslig användning av Webbplatsen eller av dess innehåll av någon person, av en defekt, eller försummelse eller av någon annan faktor utanför vår kontroll;
 9. all användning av Webbplatsen på grund av att en tredje part har fått tillgång till privata områden som kräver användarnamn och lösenord genom att använda en Besökares användarnamn och lösenord;
 10. i fråga om avvikelser i servicen, funktioner och andra tjänster som erbjuds av Webbplatsen på grund av virus eller buggar när det relaterar till webbplatsen funktion görs anspråk på skador, kostnader, utgifter, förluster till följd av nämnda avvikelser;
 11. en handling eller en underlåtenhet av en internetleverantör eller någon annan tredje part med vilken Besökaren kan ha kontrakterat för att få tillgång till Webbplatsen. I händelse av tvist mellan internetleverantören och besökare kan Leverantören inte vara part i stämningen, och en sådan stämning skall inte på något sätt påverka dessa AV;

  och

 12. alla krav som uppstår till följd av skador som uppstått av en Besökare på grund av innehållet i något material som postas av en annan Besökare eller annan tredje part som inte godkänts av Leverantören på Webbplatsen.

Integritetspolicy

Livescore.in hemsida och dess mobilapplikationer (hädanefter refererade till som ”Webbplatsen”) respekterar integriteten för alla parter som på något sätt använder Webbplatsen, hädanefter refererade till som ”Besökare” och är förpliktigad att skydda dennes integritet. Från tid till annan, och endast efter medgivande samlar Webbplatsen in och använder ”Persondata” (definierade nedan) rörande sina Besökare för att förse dem med de tjänster som tillhandahålls av Webbplatsen och endast för något ändamål som uttryckligen anges nedan.

Denna integritetspolicy överensstämmer med internationella konventioner och EU-direktiv som införlivats i den maltesiska lagen i Data Protection Act (Chapter 440 of the laws of Malta), behandlingen av personuppgifter (Electronic Communication Sector) Regultations (Legal Notice 16 of 2003 inclusive of the later amendments) den antar rekommendationen 2/2001 i artikeln 29 Data Protection Working Party, antagen 17 maj 2001 om vissa minimikrav för insamling av personuppgifter på nätet och implementerar även andra tillämpliga regler och praxis.

Insamling av persondata

Webbplatsen samlar inte in några personliga uppgifter när Besökare surfar på Webbplatsen. Däremot kräver Webbplatsen att Besökare lämnar vissa personuppgifter vid användning av tilläggs-eller avancerade tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen efter registrering. Vid dessa tillfällen kommer Webbplatsen att be Besökare om sitt medgivande före insamling och användning av personuppgifter. Vid registrering eller vid andra tillfällen kan Webbplatsen be Besökare att lämna in sina inloggnings e-postadress och lösenord.

Besökare är inte skyldiga att uppge sina personuppgifter eller för att tillåta sina personuppgifter som skall samlas in genom Webbplatsen. Dock kan inte Webbplatsen erbjuda Besökarna som inte samtycker till insamlingen av deras personuppgifter med alla tjänster som erbjuds av Webbplatsen.

Även om Besökare kan ha samtyckt till att Webbplatsen använder personuppgifter, har de rätt att i efterhand återkalla sitt samtycke genom att förse Webbplatsen med berättigade skäl.

Rätten till access

Besökare har rätt att begära att Controllern (definierad nedan) tillhandahåller dem med skriftlig information om vilka av deras respektive personuppgifter som samlats in och/eller använts. En ansökan kan göras genom att skicka in en skriftlig begäran till den Controllern (definierat nedan).

Webbplatsen förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som samlas in uppdaterade. Besökare uppmanas att informera Webbplatsen om eventuella ändringar av sina personuppgifter som innehas av Webbplatsen.

Besökare som anser att någon av deras respektive personuppgifter är felaktiga, kan skriftligen begära att Controllern korrigerar uppgifterna. Besökare har också rätt att begära att Controllern blockerar eller raderar personuppgifter om de har behandlats olagligt.

Ändamål för insamling och användning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in av Webbplatsen ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (Chapter 440 of the Laws of Malta) och dotterbolagets lagstiftning som antagits där under och uteslutande behandlas i syfte att:
 1. Kommunicera med Besökare;
 2. Skicka bortglömda lösenord till Besökare till deras personliga konton;
 3. Att skicka Besökare information som Leverantören tror att de kan ha nytta av, inklusive information om produkter, tjänster, information och kommersiell/reklammaterial som erbjuds av Webbplatsen/reklammaterial som erbjuds av tredje part som Webbplatsen samarbetar med;
 4. Tillhandahålla någon avancerad service som gör det möjligt att konfigurera Webbplatsen i någon grad;
 5. Att förbättra det innehåll som erbjuds av Webbplatsen;
 6. Att erbjuda Besökare tillgång till ett personifierat innehåll/layout på Webbplatsen.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Leverantören säljer inte, handlar eller hyr ut eller på annat sätt lämnar ut personuppgifter som hör till Besökare till tredje part utan deras samtycke. Dock skulle personuppgifter kunna lämnas ut till tredje part i händelse av en försäljning av Webbplatsen. Ovanstående påverkar inte någon rättslig skyldighet på Webbplatsen för att lämna ut personuppgifter till tredje part.

Ovanstående påverkar inte heller till avslöjanden som är absolut nödvändiga som en del av en eller flera av ändamålen för insamling och användning av personuppgifter. I detta fall skall Webbplatsen uttryckligen söka samtycke av berörda Besökare.

Leverantören förbehåller sig rätten att tillhandahålla statistik om besökare, försäljning, trafik och annan statistisk information om Webbplatsen till tredje part, dock utan att identifiera någon särskild Besökare.

Logg filer

För att bättre administrera Webbplatsen och för att samla in bred demografisk information för Besökare för total användning, loggar Webbplatsen automatiskt IP-adressen för alla Besökare och besökta sidor av varje Besökare.

Cookie ansvarsfriskrivning

En "cookie" är information som lagras på Besökarens dator från en webbserver och används för att anpassa en webbtjänst på något sätt. Webbplatsen använder cookies för att lagra information om besöks interaktioner som kan behövas senare för att utföra en funktion. Besökare kan välja att inte acceptera cookies och fortfarande använda tjänster som tillhandahålls av Webbplatsen.

Vi använder cookies för att personifiera innehållet och annonserna, för att tillhandahålla social media funktioner och för att analysera vår trafik. Vi delar även med oss av information om ditt användande på vår sida med våra sociala medier, annonsörer och analytiska partners. Se information.

Säkerhet

Webbplatsen och Controllern har vidtagit olika åtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att hjälpa till att skydda mot förstörelse, förlust, missbruk och ändring av personuppgifter som har samlats in och använts. Trots dessa ansträngningar, kan Leverantören inte garantera att en sådan händelse ej inträffar.

Perioden inom vilken personligdata hålls

Personuppgifts hålls endast för den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlats in. Vid inaktivitet av ett användarkonto i 3 år raderas all personligdata.

Tredje parts webbplats

Tredje parts webbplatser täcks inte av denna integritetspolicy. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser för att underlätta för Besökare. Webbplatsen är inte ansvarig för innehållet som visas på tredje parts webbplatser och åtgärder de vidtar för att skydda din integritet. Någon annan webbplats som besökare får tillgång till från Webbplatsen kan inneha otillräcklig integritetspolicy.

Acceptans av integritetspolicy

Besökares samtycke till insamling och användning av deras respektive personuppgifter från Webbplatsen och Controllern är föremål för integritetspolicyn beskriven ovan. Besökare uppmanas att granska integritetspolicyn regelbundet för att bli bekant med de villkor och klausuler däri och med eventuella ändringar som från tid till annan kan komma att genomföras av Webbplatsen.

Gratis Livescore Innehåll

LIVESCORE.in erbjuder ägare till webbsidor möjligheten att förbättra deras innehåll med anpassad livescore lösning. Användandet av denna service för tredjepart är begränsad med hänvisning till Användarvillkoren för Gratis livescore lösning.

Leverantör

Livesport Media Ltd ett företag behörigt registrerat under Maltas lagar den 22 november 2011 med registreringsnummer C 54555, och har dess registrerade adress på CMS House, First Floor, St. Peter’s, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Controllern av den insamlade data som Besökare använder på Webbplatsen är Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Tjeckien.

Detta är en översättning av de engelska användarvillkoren. I händelse av dispyt mellan den engelska versionen och andra versioner av dessa användarvillkor kommer den engelska versionen ha företräde.

FRI LIVESCORE:

GRATIS LIVESCORE
FÖR DIN WEBBPLATS

Medlem:

Språk: