Personal data

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bạn đồng ý với việc cho phép công ty Livesport Media Ltd sử dụng dữ liệu cá nhân dành cho mục đích liên lạc với bạn trong phạm vi mà bạn yêu cầu. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho mục đích marketing. Bạn có thể thu hồi việc đồng ý này bất kỳ lúc nào và việc sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ chấm dứt. Thông tin chi tiết hơn về vấn đề sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ được diễn giải ở phần nội dung dưới đây.
ĐỊNH DANH PHÁP NHÂN KIỂM SOÁT VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
Pháp nhân kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là công ty Livesport Media Ltd, trụ sở được đăng ký tại CMS House, tầng một, St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, mã số công ty C 54555 (‘Bên Kiểm soát’).
Thông tin liên hệ của Bên Kiểm soát như sau: địa chỉ dịch vụ chăm sóc Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, địa chỉ email gdpr@livesportmedia.eu.
Bên Kiểm soát chưa chỉ định nhân viên chuyên trách về bảo vệ dữ liệu.
CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Cơ sở pháp lý của việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là sự đồng thuận của bạn dành cho Bên Kiểm soát trong khuôn khổ nội dung của điều 6(1)(a) của Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện chung Châu Âu và của Hội đồng vào 27 tháng Tư 2016 về việc Bảo vệ Thể nhân trong vấn đề Sử dụng Dữ liệu Cá nhân và vấn đề Tự do Chuyển dịch của dữ liệu đó, và Chỉ thị Bãi bỏ 95/46/EC (Quy định Chung về việc Bảo vệ Dữ liệu) (gọi tắt là 'Quy định').
MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Mục đích của việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện việc truyền tải thông tin giữa bạn và Bên Kiểm soát trong phạm vi những yêu cầu của bạn.
Bên Kiểm soát không sử dụng việc lựa chọn quyết định hướng cá thể một cách tự động hóa theo định nghĩa ở điều 22 của Quy định.
THỜI HIỆU LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Bên Kiểm soát sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn hai (2) năm từ khi bạn đồng ý cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích này, nhưng không được kéo dài hơn thời điểm mà bạn hủy bỏ sự đồng thuận đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích này.
NGƯỜI TIẾP NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Những cá nhân đảm bảo các hoạt động kỹ thuật, tổ chức hoặc thương mại có liên quan đến hoạt động của website hoặc ứng dụng của Bên Kiểm soát, trong phạm vi hướng dẫn của Bên Kiểm soát (những người xử lý dữ liệu cá nhân) có thể là những người tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn.
Bên Kiểm soát không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một nước thứ ba (một nước nằm ngoài EU) hoặc cho bất kỳ một tổ chức quốc tế nào.
QUYỀN CHỦ THỂ DỮ LIỆU
Theo các điều kiện được thiết lập trong Quy định, bạn có quyền yêu cầu Bên Kiểm soát cung cấp truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, quyền đính chính hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc hạn chế việc sử dụng nó, và ngoài ra là quyền truyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có quyền thu hồi sự đồng thuận đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dành cho Bên Kiểm soát vào bất kỳ lúc nào. Việc này sẽ không tác động đến tính hợp pháp của việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trước thời điểm mà bạn thu hồi sự đồng thuận. Bạn có thể thu hồi sự đồng thuận với việc sử dụng dữ liệu cá nhân: gdpr@livesportmedia.eu.
Nếu bạn nghi ngờ việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đã vi phạm hoặc đang vi phạm Quy định, bạn có quyền, bên cạnh những quyền khác, khiếu nại lên các cơ quan chức năng.
Bạn không nhất thiết phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn không phải do yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của hợp đồng và nó cũng không phải là một điều kiện thiết yếu để thành lập một hợp đồng.
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo