Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Adatvédelmi irányelvek

Bevezető információ

A Livesport s.r.o. ("mi","miénk" vagy"minket") tiszteletben tartja a felhasználók ("ön" vagy"öné") magánéletét. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen tájékoztató ("Tájékoztató") elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk ki és védjük az ön személyes adatait a weboldalunkkal kapcsolatban, bármely nyelvi változatban vagy helyszínen ("Weboldal"). Az ön személyes adatait a Weboldal ön általi használatával, a Weboldalon történő regisztrációjával, közvetlen üzletszerzéssel és HTTP-sütiknek az ön eszközén történő tárolásával kapcsolatban kezeljük.

 1. Kik vagyunk és elérhetőségeink

  1. Az ön személyes adatainak kezelőjeként eljáró Livesport s.r.o. egy korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 27433722, bejegyezték a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C113331 jelű.

  1. Elérhetőségeink a következők: postacím Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, e-mail cím privacy@livesport.eu.

  1. Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, aki az Ön személyes adatainak feldolgozásával és jogainak gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben a dpo@livesport.eu e-mail címen érhető el.

 2. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS AZ ÖN REGISZTRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása a Weboldal használata során. Ha ön használja a Weboldalt, az alábbiakban meghatározott B. és C. célok érdekében kezeljük a Weboldal ön általi használatára vonatkozó bejegyzéseket (IP-cím, Geo IP, operációsrendszer-adatok, az ön böngészőjének típusa és verziója, valamint a Weboldal felhasználói beállításai), amelyeket automatikusan kapunk, amikor ön használja a Weboldalt, valamint az ön életkorára vonatkozó információkat, ha ön megdja nekünk az ilyen adatokat.

  2. Adatkezelés leírása a regisztráció és a bejelentkezés során. Ha a Weboldal használata során ön fiókot hoz létre, vagy a Weboldalra más platformjainkról vagy termékeinkből korábban létrehozott fiókkal jelentkezik be, a Weboldal használata során a személyes adatait az alábbi A., B. és C. célokra is fogjuk kezelni, mint például:

   1. az ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. életkori adatokat, ha a regisztrációhoz vagy a bejelentkezés után szükséges;

   3. a Weboldal funkcióinak használatával kapcsolatos adatok (pl. szavazások vagy kedvenc csapatok);

   4. egy álnevesített azonosítót a Weboldal működésének nyomon követése és a technikai hibák jelentése céljából, egyéb álnevesített azonosítókat, amelyeket az ön védelme érdekében hoztunk létre, és ha ön úgy döntött, hogy a Weboldalra egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be, akkor az ön nevét, fényképét és egy harmadik fél által generált álnevesített azonosítót is kezeljük, amelyet az ilyen felhatalmazott harmadik fél adott a bejelentkezéshez;

   5. a Weboldalon történő esetleges vásárlásaival kapcsolatos adatok.

  3. Az adatkezelés céljai. Az ön személyes adatait a következő célokból szükséges mértékben kezeljük:

   • A. cél: Az ön személyes adatai kezelésének célja az ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése, vagy az ön regisztrációjával vagy a Weboldalra való bejelentkezéssel kapcsolatos, ilyen szerződés megkötését megelőző lépések megtétele.

   • B. cél: A fent említett személyes adatok feldolgozásának célja a Weboldal technikai működésének biztosítása, azaz a Weboldal megfelelő és zökkenőmentes működése, valamint a bejelentett technikai hibákhoz kapcsolódó hibaelhárítás és a Weboldal későbbi optimalizálása (a hibák jövőbeli megelőzése).

    Elvégeztük annak értékelését, hogy lehetséges-e az ön személyes adatainak ilyen célú kezelése, és elvégeztük a szükséges arányossági tesztet is, amely az ön jogainak és a mi érdekeink védelméhez fűződő érdekeket értékeli. Arra a következtetésre jutottunk, hogy tekintettel arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok többsége más célokra is rendelkezésre áll, hogy álnevesített azonosítókat használunk, hogy a hibák eltávolítása a Weboldal felhasználójának is érdekében áll, hogy a Weboldal utólagos optimalizálása a Weboldal valamennyi felhasználójának érdekében áll, tűnik úgy, hogy az ön érdekei vagy a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a fentiekben meghatározott jogos érdekeinkkel szemben.

   • C. cél: Az ön személyes adatainak kezelésének célja, hogy eleget tegyünk a jogi kötelezettségeinknek, különösen az adózás, a számvitel és a reklámszabályozás területén.

  4. Jogalap. A személyes adatok kezelésének jogalapja az egyes célok tekintetében a következő:

   1. Az A. cél érdekében az, hogy az ilyen adatkezelés az ön és köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: "Rendelet") 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti lépéseket tegyünk egy ilyen szerződés megkötése előtt.

   2. a B. cél esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk a Weboldal technikai működésének biztosítására.

   3. a C. cél esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

  5. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait az alábbi iedig kezeljük:

   • az A. célra a szerződésének lejártától számított három (3) évig;

   • a B. célra a szerződés időtartama alatt, ha ön létrehozott nálunk egy fiókot, vagy a Weboldal használatát követő 1 hónapig, ha ön nem hozott létre fiókot; és

   • a C. célra a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges ideig, az alkalmazandó, általánosan kötelező erejű jogszabályokkal összhangban.

  6. Egyéb címzettek. Az ön személyes adatainak egyéb címzettjei lehetnek azok a személyek, akik szaktevékenységet végeznek számunkra, beleértve a számunkra tárhely- és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó személyeket, valamint a csoportunkhoz ("Csoportunk") tartozó más vállalatokat. Azokban az esetekben, amikor erre általánosan kötelező erejű jogszabályok köteleznek bennünket, az érintett hatóságok is lehetnek az ön személyes adatainak további címzettjei az általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából.

  7. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett és a megadott céloktól függően ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, jogosult a személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen kérés teljesítése előtt megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát.

   1. Ha azt gyanítja, hogy személyes adatai kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen azon uniós tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a rendelet állítólagos megsértésének helye található.

   2. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai B. célú kezelése ellen. Amennyiben ön tiltakozik személyes adatai B. célú kezelése ellen, nem fogjuk tovább kezelni a személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az ilyen adatokra jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

   3. Ön nem köteles megadni nekünk a személyes adatait. Az ön személyes adatainak megadása azonban az A. cél, azaz a szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges, és az ön személyes adatainak megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy teljesítése, és ez megakadályozhatja önt abban, hogy a Weboldalon belül bizonyos funkciókat és vásárlásokat használjon, amelyek csak regisztrált felhasználók számára állnak rendelkezésre. Az ön személyes adatainak kezelése a C. cél érdekében jogi követelmény a Weboldalon történő esetleges vásárlással kapcsolatban.

 3. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása. Ha ön regisztrál a Weboldalon, vagy bejelentkezik a Weboldalra más platformjainkról vagy termékeinkről korábban létrehozott fiókjával (mint ügyfelünk), akkor az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kereskedelmi közleményeket (marketing ajánlatokat) küldhetünk önnek A saját hasonló szolgáltatásainkkal kapcsolatban, és ebből a célból kezeljük:

   1. az ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. az ön védelme érdekében általunk létrehozott álnevesített azonosítókat, és amennyiben ön úgy döntött, hogy egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be a Weboldalra, akkor az ilyen felhatalmazott harmadik fél által generált és a bejelentkezéshez megadott álnevesített azonosítót is kezeljük;

   A személyes adatok ilyen kezelése nem az ön hozzájárulásán alapul, azonban ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.

  2. Az adatkezelés célja. Az ön személyes adatai kezelésének célja, hogy az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően kereskedelmi közleményeket küldjünk önnek, mint az ügyfelünknek.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az, hogy ez az ilyen adatkezelés a mi jogos érdekeink miatt szükséges a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

  4. Jogos érdekeink. Jogos érdekünk azon alapul, hogy ön a mi ügyfelünk (felhasználó), és hogy a személyes adatainak gyűjtése során egyértelmű, félreérthetetlen, ingyenes és egyszerű lehetőséget biztosítottunk önnek arra, hogy lemondjon az elektronikus elérhetőségi adatainak kereskedelmi közlemények küldésére történő felhasználásáról.

   1. A kereskedelmi közlemények küldése során az általánosan kötelező érvényű jogi szabályozásnak megfelelően járunk el.

   2. A Rendelet (47) preambulumbekezdése többek között kimondja, hogy "személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető".

   3. Elvégeztük annak értékelését, hogy jogszerű-e az ön személyes adatainak kezelése arra, hogy kereskedelmi közleményeket küldjünk önnek, és elvégeztük a szükséges arányossági tesztet is, amely az ön jogainak és a mi érdekeink védelméhez fűződő érdekeket vizsgálja. Arra a következtetésre jutottunk, hogy tekintettel a kereskedelmi kommunikáció küldésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott előfeltételek korábbi teljesülésére, valamint arra, hogy ön bármikor visszautasíthatja a további kereskedelmi kommunikációt, úgy tűnik, hogy az ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai az ön által önkéntesen megadott személyes adatok védelméhez fűződő érdekei nem élveznek elsőbbséget a kereskedelmi kommunikáció küldéséhez fűződő jogos érdekeinkkel szemben.

   4. A fentiekre és arra a tényre tekintettel, hogy ön észszerűen elvárhatja, hogy a személyes adatait kereskedelmi közlemények küldése céljából kezeljük, úgy véljük, hogy a jogos érdekünk a jogalapja az ön személyes adatainak kereskedelmi közlemények küldése céljából történő kezelésének.

  5. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait a szerződésének megszűnésétől számított három (3) évig kezeljük, de legfeljebb addig, amíg ön nem tiltakozik vagy nem nyújt be más hasonló kérelmet a személyes adatok általunk történő, kereskedelmi célú kommunikáció céljából történő kezelése ellen, beleértve a személyes adatok törléséhez való jogának gyakorlását.

  6. Egyéb címzettek. Az ön személyes adatainak egyéb címzettjei a számunkra marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek, a weboldalunkat vagy mobilalkalmazásainkat üzemeltető személyek (adatfeldolgozók) és a Csoportunkhoz tartozó egyéb vállalatok.

  7. Az ön jogai. A Rendeletben foglalt feltételek szerint ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, jogosult a személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve jogosult arra, hogy korlátozza a személyes adatai kezelését.

   1. Ha azt gyanítja, hogy személyes adatai kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen azon uniós tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a rendelet állítólagos megsértésének helye található.

   2. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a profilalkotás ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen, a személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

 4. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS (AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSÁVAL)

  1. Adatkezelés leírása. Az ön hozzájárulásával kezeljük:

   1. az ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. az ön életkori adatait, ha megadta azokat nekünk;

   3. az ön védelme érdekében általunk létrehozott álnevesített azonosítókat, és amennyiben ön úgy döntött, hogy egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be a Weboldalra, akkor az ilyen felhatalmazott harmadik fél által generált és a bejelentkezéshez megadott álnevesített azonosítót is kezeljük;

   4. a Weboldal használatára vonatkozó adatokat (pl. IP-cím és Geo IP) és az ön eszközére vonatkozó adatokat (pl. operációs rendszer, böngésző és böngésző verzió), amelyeket a Weboldal használata során automatikusan gyűjtünk;

   kereskedelmi kommunikáció (marketingajánlatok) küldése céljából, amely minket, a Csoportunkat vagy harmadik feleket népszerűsít, vagy önt célzó egyéb marketing tevékenységek végzése céljából. A személyes adatok kezelése az ön kifejezett hozzájárulásán alapul, amelyet ön bármikor visszavonhat.

  2. Az adatkezelés célja. Az ön személyes adatai kezelésének célja, hogy kereskedelmi közleményeket küldjünk önnek, és egyéb marketing tevékenységeket folytassunk az ön irányában.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  4. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait attól a naptól számított négy (4) évig kezeljük (őrizzük meg), amikor megkaptuk az ön hozzájárulását azok kezeléséhez, és az adatkezelés megszűnik, ha ön visszavonja a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását.

  5. Egyéb címzettek. Azok a személyek, akik marketing- és reklámszolgáltatásokat nyújtanak számunkra, különösen az itt felsorolt szervezetek, valamint a weboldalunkat vagy mobilalkalmazásunkat üzemeltető személyek és a Csoportunkhoz tartozó más vállalatok (adatfeldolgozók), valamint a legszélesebb körben használt közösségi hálózatok, mint a Facebook, Twitter, LinkedIn (adott esetben adatkezelőként vagy közös adatkezelőként) további címzettjei az ön személyes adatainak.

  6. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, joga van a személyes adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához.

   1. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja az ön által a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti az ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja az általunk küldött bármely kereskedelmi közleményben található hiperhivatkozásra kattintva, vagy a kapcsolattartási e-mail címünkre küldött e-mail üzenettel (lásd a jelen tájékoztató 1.2. cikkét).

   2. Ha azt gyanítja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között ahhoz, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen annak az uniós tagállamnak a felügyeleti hatóságánál, ahol ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található.

   3. Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Az ön személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is szükséges a szerződéskötéshez.

 5. HTTP-SÜTIKNEK AZ ÖN ESZKÖZÉN VALÓ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása. A Weboldalon található süti-sávon ("Sáv") keresztül ön hozzájárulását adhatja a személyes adatai kezeléséhez a http-sütiknek az ön eszközén történő tárolásával kapcsolatban.

   Kelt: 09.10.2023, Prága

  2. Az adatkezelés célja. A személyes adatok kezelésének céljai a tárolt sütik jellegétől függően változnak, és részletesebb információt a Sávon belül vagy egy másik, általunk közzétett dokumentumban kaphat.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  4. Adatmegőrzési időszak. Az egyes sütik tárolásával kapcsolatos személyes adatok megőrzési időtartamára vonatkozó információk a tárolt sütik jellegétől függően változnak, és részletesebb információkat a Sávon belül vagy egy másik, általunk közzétett dokumentumban kaphat.

  5. Egyéb címzettek. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái a tárolt sütik jellegétől függően változnak, és részletesebb információt a Sávon belül vagy egy másik, általunk közzétett dokumentumban kaphat.

  6. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, joga van a személyes adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához.

   1. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja az ön által a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti az ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét. Ön a Weboldalon keresztül visszavonhatja a hozzájárulását.

   2. Ha azt gyanítja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között ahhoz, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen annak az uniós tagállamnak a felügyeleti hatóságánál, ahol ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a Rendelet állítólagos megsértésének helye található.

   3. Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Az ön személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is szükséges a szerződéskötéshez.

 6. AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA

  1. Adminisztratív, technikai és tényleges biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az ön személyes adatainak védelme érdekében, az általánosan kötelező érvényű jogi előírásoknak megfelelően.

 7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

  1. Automatizált döntéshozatal. Nem végzünk automatizált egyedi döntéshozatalt a Rendelet 22. cikke értelmében.

  2. Harmadik felek tevékenységei. Nem vagyunk felelősek azoknak a harmadik feleknek a tetteiért, akiknek ön személyes vagy érzékeny információkat ad meg, és nincs jogunk arra, hogy irányítsuk vagy ellenőrizzük ajánlatok küldését harmadik felek által. Ha a továbbiakban nem kíván levelezést, e-maileket vagy egyéb kommunikációt kapni harmadik felektől, kérjük, forduljon közvetlenül az adott harmadik félhez.

 8. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EU-N KÍVÜLRE

  1. Nem áll szándékunkban az ön személyes adatait szándékosan továbbítani harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek, azonban egyes partnereink, például a személyes adatok fent említett egyéb címzettjei nem EU tagországokban rendelkeznek székhellyel, vagy az adatokat az EU-n kívüli szervereken tárolják. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a Rendelet értelmében "az ön adatait harmadik országokba (nem uniós országba) továbbítják", beleértve olyan országokba, amelyek esetében az Európai Bizottság még nem döntött az uniós joggal azonos megfelelő védelemről. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy az ön személyes adatait a szokásos adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, valamint a Rendelet 46. cikkében meghatározott és elérhető garanciákkal kezeljék és védjék, amelyek elérhetők például itt.

 9. Változások és módosítások

  1. Értesítjük önt e Tájékoztató bármilyen megváltozásáról.

  2. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt a Tájékoztatót, hogy tisztában legyen a jogaival.

Livesport s.r.o.