Advertentie
Advertentie
Advertentie
Privacybeleid

Inleidende informatie

Livesport s.r.o. ("wij", "onze" of "ons") respecteert de privacy van haar gebruikers ("jij", "jou", of "jouw"). Deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens ("Informatie") verklaart hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekend maken en beschermen in verband met onze website in elke taalversie en op alle locaties ("Website"). We verwerken jouw persoonsgegevens in verband met jouw gebruik van de Website, in verband met direct marketing, en in verband met de opslag van HTTP-cookies op jouw apparaat.

 1. Onze identiteit en contactinformatie

  1. Wij, de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens, zijn Livesport s.r.o., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met plaats van vestiging te Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Tsjechië, persoons identificatienummer 274 33 722, geregistreerd in het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank in Praag onder dossiernummer C 113331.

  2. Onze contactgegevens zijn de volgende: postadres Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Tsjechië, e-mailadres privacy@livesport.eu.

  3. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u contact kunt opnemen voor alle kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten door een e-mail te sturen naar dpo@livesport.eu.

 2. VERWERKING IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN JOUW REGISTRATIE

  1. Specificatie van verwerking bij gebruik van de Website. Wanneer je de Website gebruikt, verwerken we voor de doeleinden B en C die hieronder uiteen worden gezet de gegevens die gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de Website (IP-adres, Geo-IP locatie, besturingssysteemgegevens, je type en versie van de browser, en de gebruiksinstellingen van de Website) die automatisch worden verkregen wanneer je de Website gebruikt en leeftijdsinformatie als je ons dergelijke informatie hebt verstrekt.

  2. Registratie- en Inlogverwerkingsspecificaties. Als je een account aanmaakt of inlogt op de Website met gebruik van een eerder gecreëerd account van andere platforms of producten wanneer je de Website gebruikt, zullen we je persoonsgegevens verder verwerken wanneer je de Website gebruikt voor de doeleinden A, B en C hieronder, zoals

   1. de contactinformatie, inclusief e-mail, die je ons verschaft hebt toen je jouw account aanmaakte;

   2. leeftijdsinformatie, indien vereist voor registratie of na inloggen;

   3. gegevens met betrekking tot het gebruik van Websites functies (bijv. stemmen in polls of favoriete teams);

   4. een gepseudonimiseerde identificator om toezicht uit te oefenen over het functioneren van de Website en technische fouten door te geven, andere gepseudonimiseerde identificatoren die we hebben geïnstalleerd om je te beschermen, en indien je ervoor hebt gekozen om te registreren of in te loggen op de Website via je bestaande account bij een derde (bijvoorbeeld Facebook, Gmail, Apple), dan verwerken we tevens je naam, foto, en een gepseudonimiseerde identificator die is gegenereerd door een derde, verschaft door die geautoriseerde derde om in te loggen;

   5. gegevens over je aankopen, indien aanwezig, op de Website.

  3. Verwerkingsdoeleinden. We verwerken je persoonsgegevens voor zover vereist voor de volgende doeleinden:

   • Doeleinde A: Het doeleinde van de verwerking van je persoonsgegevens is om een contract tussen jou en ons uit te voeren, of om ons in staat te stellen om stappen te nemen alvorens we een dergelijk contract aangaan in verband met je registratie of inloggen op de Website.

   • Doeleinde B: Het doeleinde van de verwerking van de genoemde persoonsgegevens is om de technische werking van de Website te garanderen, d.w.z. het juist en soepel functioneren van de Website en het aanverwante oplossen van technische fouten die worden doorgegeven en de daaropvolgende optimalisatie (voorkomen van fouten in de toekomst) van de Website.

    We hebben een beoordeling uitgevoerd of het mogelijk is om jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde te verwerken en we hebben tevens de vereiste proportionaliteitstest uitgevoerd, die het belang van de bescherming van jouw rechten afweegt tegen onze belangen. We hebben geconcludeerd dat, gezien het feit dat de meeste persoonsgegevens die we verwerken beschikbaar zijn voor andere doeleinden, dat we gepseudonimiseerde identificatoren gebruiken, dat het verwijderen van onvolkomenheden ook in het belang is van de gebruiker van de Website, en dat de daaropvolgende optimalisatie van de Website in het belang is van alle gebruikers van de Website, het ons niet lijkt dat jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden om je persoonsgegevens te beschermen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen, zoals hierboven uiteengezet.

   • Doeleinde C: Het doeleinde van de verwerking van jouw persoonsgegevens is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder op het terrein van belastingen, boekhouding, en advertentie-regelgeving.

  4. Wettelijke grondslag. De wettelijke gronden voor het verwerken van persoonsgegevens voor elk doeleinde zijn als volgt:

   1. voor doeleinde A, het feit dat zulke verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons, of om ons in staat te stellen stappen te nemen voordat we een dergelijk contract aangaan in de zin van Art. 6(1)(b) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van zulke gegevens en ter intrekking van Verordening 95/46/EG (Algemene Gegevensbeschermingsverordening) (de "Verordening").

   2. voor doeleinde B, ons gerechtvaardigd belang onder Art. 6(1)(f) van de Verordening om het technisch functioneren van de Website te verzekeren.

   3. voor doeleinde C is het om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder Art. 6(1)(c) van de Verordening.

  5. Bewaartermijn. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt

   • voor doeleinde A gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van jouw contract;

   • voor doeleinde B voor de duur van het contract indien je een account bij ons hebt aangemaakt, of voor een maand nadat je de Website hebt gebruikt als je geen account hebt aangemaakt; en

   • voor doeleinde C voor de duur die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder toepasselijke, algemeen bindende wetgeving.

  6. Andere begunstigden. Personen die technische werkzaamheden voor ons verrichten, inclusief personen die ons hosting- en softwareontwikkelingsdiensten verschaffen, en andere bedrijven in onze groep ("onze groep") zouden andere ontvangers van je persoonsgegevens kunnen zijn. In gevallen waarin we verplicht zijn om dit te doen door algemeen bindende wetgeving, zouden de betreffende overheidsinstanties ook aanvullende ontvangers van je persoonsgegevens kunnen zijn voor het doeleinde van het vervullen van hun verplichtingen onder algemeen bindende wetgeving.

  7. Jouw rechten. Op voorwaarde van de bepalingen die in de Verordening uiteen zijn gezet en afhankelijk van de verklaarde doeleinden, heb je het recht te verzoeken dat we je toegang verschaffen tot je persoonsgegevens, het recht op rectificatie of wissen van je persoonsgegevens, of op de beperking van de verwerking ervan, en het recht op de portabiliteit van je persoonsgegevens. Let erop dat we je zouden kunnen vragen om je identiteit te verifiëren voordat we aan een dergelijk verzoek voldoen.

   1. Indien je vermoedt dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk heeft gemaakt of maakt op de Verordening, heb je onder andere het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk woonachtig bent, werkt, dan wel waar de beweerde inbreuk op de Verordening plaats heeft.

   2. Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor doeleinde B. In het geval dat je bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor doeleinde B, zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij we dwingende rechtmatige redenen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen of jouw rechten en vrijheden, of waar dergelijke gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening, dan wel verdediging van onze rechtsvorderingen.

   3. Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verschaffen. Het verschaffen van jouw persoonsgegevens is echter een noodzakelijke vereiste voor doeleinde A, d.w.z. voor het afsluiten en uitvoeren van het contract, en zonder dat je jouw persoonsgegevens verschaft kan het contract niet worden afgesloten of uitgevoerd, en dit zou je kunnen verhinderen gebruik te maken van bepaalde functies en aankopen binnen de Website die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. De verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinde C is een wettelijke vereiste in verband met je mogelijke aankoop op de Website.

 3. VERWERKING IN VERBAND MET DIRECT MARKETING VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

  1. Verwerkingsspecificaties. Als je je registreert op de Website of inlogt op de Website met gebruik van een account van andere platforms of producten (als onze klant) die voordien zijn aangemaakt, zouden we je commerciële berichten kunnen sturen (marketingaanbiedingen) met betrekking tot onze eigen, vergelijkbare, diensten conform de algemeen geldende wet, en voor dit doeleinde verwerken we:

   1. de contactinformatie, inclusief e-mail, die je ons hebt verschaft toen je jouw account aanmaakte;

   2. gepseudonimiseerde identificatoren die we hebben geïnstalleerd om je te beschermen, en wanneer je ervoor kiest om je te registreren of in te loggen op de Website via je bestaande account bij een derde (bijvoorbeeld Facebook, Gmail, Apple), dan verwerken we ook de gepseudonimiseerde identificator die is aangemaakt en verschaft door deze geautoriseerde derde voor het inloggen;

   Deze verwerking van persoonsgegevens is niet gebaseerd op jouw toestemming, maar je hebt te allen tijde het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken.

  2. Verwerkingsdoeleinde. Het doeleinde van de verwerking van je persoonsgegevens is om jou, als onze klant, commerciële berichten te sturen conform algemeen bindende wettelijke regelgeving.

  3. Wettelijke grondslag. De wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van Art. 6(1)(f) van de Verordening.

  4. Onze rechtmatige belangen. Ons rechtmatige belang is gebaseerd op het feit dat jij onze klant (gebruiker) bent en dat we je de heldere, duidelijke, gratis en simpele mogelijkheid hebben geboden om het gebruik van je elektronische contactinformatie uit te sluiten voor het versturen van commerciële berichten wanneer we je persoonsgegevens inzamelen ('opt-out').

   1. Wanneer we commerciële berichten versturen handelen we conform algemeen bindende wetgeving.

   2. De aanhef van punt 47 van de Verordening verklaart onder andere dat de "verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden mag worden beschouwd als verwerking die wordt uitgevoerd voor een rechtmatig belang".

   3. We hebben een beoordeling uitgevoerd of het wettig is om jouw persoonsgegevens te verwerken voor het doeleinde van het versturen van commerciële berichten naar jou en we hebben tevens de vereiste proportionaliteitstest uitgevoerd die de belangen bij het beschermen van je rechten en onze belangen beoordeelt. We hebben geconcludeerd dat, gezien het eerdere voldoen aan de vereisten die uiteen zijn gezet in de algemeen bindende wetgeving voor het versturen van commerciële berichten en tevens gezien het feit dat je verdere commerciële berichten te allen tijde kan weigeren, het ons niet lijkt dat jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden om de persoonsgegevens die je vrijwillig hebt verschaft te beschermen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen bij het versturen van commerciële berichten.

   4. Gezien het voorgaande en het feit dat je redelijkerwijs kan verwachten dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doeleinde van het versturen van commerciële berichten, beschouwen we ons gerechtvaardigd belang als de wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het doeleinde van het versturen van commerciële berichten.

  5. Bewaartermijn. Je persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van je contract, maar niet langer dan tot je bezwaar maakt of je enig gelijkaardig verzoek indient met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde van het versturen van commerciële berichten door ons, inclusief de uitoefening van je recht op het wissen van persoonsgegevens.

  6. Andere ontvangers. Personen die marketingservices voor ons verlenen conform onze instructies, personen die onze website of mobiele applicaties beheren (gegevensverwerkers) en andere bedrijven in onze groep zijn andere ontvangers van jouw persoonsgegevens.

  7. Jouw rechten. Op voorwaarde van de bepalingen van de Verordening heb je het recht te verzoeken dat we je toegang verschaffen tot je persoonsgegevens, het recht op de rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens, of het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

   1. Indien je vermoedt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk heeft gemaakt of maakt op de Verordening, dan heb je onder andere het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk woonachtig bent, waar je werkt, of waar de beweerde inbreuk op de Verordening plaats heeft.

   2. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief profiling, waar de profiling betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor zulke doeleinden.

 4. VERWERKING IN VERBAND MET DIRECT MARKETING (MET JOUW TOESTEMMING)

  1. Verwerkingsspecificatie. Met jouw toestemming verwerken we jouw

   1. contactinformatie, inclusief e-mail, die je ons verschaft hebt toen je jouw account hebt aangemaakt;

   2. leeftijdsinformatie, indien je deze aan ons hebt verstrekt;

   3. de gepseudonimiseerde identificatoren die we hebben geïnstalleerd om jou te beschermen en, waar je hebt gekozen om je te registreren of in te loggen op de Website via je bestaande account bij een derde (bijvoorbeeld Facebook, Gmail, Apple), verwerken we tevens de gepseudonimiseerde identificator die is gecreëerd en verschaft door die geautoriseerde derde voor het inloggen;

   4. gegevens over jouw gebruik van de Website (bijvoorbeeld IP-adres en Geo-IP locatiegegevens) en gegevens over je apparaat (bijvoorbeeld besturingssysteem, browser en browserversie), die automatisch worden verzameld door je gebruik van de Website;

   voor het doeleinde van het versturen van commerciële berichten (marketing-aanbiedingen) die reclame maken voor ons, onze groep, of derden, dan wel voor het doeleinde van de uitvoering van andere marketingactiviteiten in jouw richting. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw expliciete toestemming, die je te allen tijde kan intrekken.

  2. Verwerkingsdoeleinde. Het doeleinde van de verwerking van jouw persoonsgegevens is om jou commerciële berichten te sturen en om andere marketingactiviteiten in jouw richting uit te voeren.

  3. Wettelijke Grondslag. De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de toestemming die je ons hebt gegeven in de zin van Art. 6(1)(a) van de Verordening.

  4. Bewaartermijn. We zullen jouw persoonsgegevens verwerken (bewaren) gedurende een periode van vier (4) jaar vanaf de ontvangst van jouw toestemming voor de verwerking, en de verwerking zal stoppen indien je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde intrekt.

  5. Andere Ontvangers. Personen die marketing- en adverteringsdiensten aan ons verlenen, in het bijzonder de rechtspersonen die hier zijn aangegeven, zowel als personen die onze website of mobiele applicatie beheren en andere bedrijven in onze groep (gegevensverwerkers), en de meest algemeen gebruikte sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn (als verwerkingsverantwoordelijke of mede-verwerkingsverantwoordelijke, al naar gelang het geval) zijn aanvullende ontvangers van jouw persoonsgegevens.

  6. Jouw rechten. Op voorwaarde van de bepalingen die uiteen zijn gezet in de Verordening heb je het recht om te verzoeken dat we je toegang verschaffen tot je persoonsgegevens, het recht op rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking ervan, en het recht op de portabiliteit van je persoonsgegevens.

   1. Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens die je ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór een dergelijke intrekking van je toestemming niet aan. Je mag je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken door te klikken op de hyperlink die wordt verschaft in alle commerciële berichten die we je toesturen, dan wel door een e-mailbericht te sturen naar ons contact-e-mailadres (zie Art. 1.2 van deze Informatie).

   2. Indien je vermoedt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk heeft gemaakt dan wel maakt op de Verordening, dan heb je onder andere het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk woonachtig bent, werkt, of waar de beweerde inbreuk plaats heeft.

   3. Je hebt niet de verplichting om persoonsgegevens te verschaffen. Het verschaffen van jouw persoonsgegevens is niet een wettelijke of contractuele vereiste, noch is het een vereiste voor het aangaan van een contract.

 5. VERWERKING IN VERBAND MET DE PLAATSING VAN HTTP-COOKIES OP JE APPARAAT

  1. Verwerkingsspecificaties. Via de cookie-menubalk op de Website (de "Balk"), kan je toestemming geven voor de verwerking van je persoonsgegevens in verband met de opslag van http-cookies op je apparaat.

   Te Praag op 09.10.2023

  2. Verwerkingsdoeleinde. De doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens variëren al naar gelang de aard van de opgeslagen cookies, en meer gedetailleerde informatie zal je worden verschaft op de Balk of in een ander document dat door ons wordt gepubliceerd.

  3. Wettelijke grondslag. De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de toestemming die je ons geeft in de zin van Artikel 6(1)(a) van de Verordening.

  4. Bewaartermijn. Informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens met betrekking tot de opslag van cookies varieert afhankelijk van de aard van de opgeslagen cookies, en meer gedetailleerde informatie zal je worden verschaft op de Balk of in een ander document dat door ons wordt gepubliceerd.

  5. Andere ontvangers. De categorieën ontvangers van persoonsgegevens variëren al naar gelang de aard van de opgeslagen cookies, en meer gedetailleerde informatie zal je worden verschaft op de Balk of in een ander document dat door ons wordt gepubliceerd.

  6. Jouw rechten. Op voorwaarde van de bepalingen die uiteen zijn gezet in de Verordening heb je het recht om te verzoeken dat we jou toegang verschaffen tot jouw persoonsgegevens, het recht op rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens of om de verwerking ervan te beperken, en het recht op portabiliteit van je persoonsgegevens.

   1. Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens die je ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór een dergelijke intrekking van je toestemming niet aan. Je kan je toestemming intrekken via de Website.

   2. Indien je vermoedt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk heeft gemaakt dan wel maakt op de Verordening, dan heb je onder andere het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk woonachtig bent, werkt, of waar de beweerde inbreuk plaats heeft.

   3. Je hebt niet de verplichting om persoonsgegevens te verschaffen. Het verschaffen van jouw persoonsgegevens is niet een wettelijke of contractuele vereiste, noch is het een vereiste voor het aangaan van een contract.

 6. BEVEILIGING VAN JE INFORMATIE

  1. Om je persoonsgegevens te beschermen passen we administratieve, technische, en feitelijke beveiligingsmaatregelen toe conform algemeen bindende wetgeving.

 7. ANDERE INFORMATIE

  1. Geautomatiseerde besluitvorming. We voeren geen geautomatiseerde individuele besluitvorming uit binnen de betekenis van Art. 22 van de Verordening.

  2. Activiteiten van Derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden waaraan je persoonlijke of gevoelige informatie verschaft, en we hebben geen zeggenschap om het versturen van aanbiedingen door derden te bepalen of controleren. Als je niet langer correspondentie, e-mails, of andere berichten van derden wilt ontvangen, dien je rechtstreeks contact met die derde op te nemen.

 8. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

  1. We hebben niet de bedoeling om je persoonsgegevens opzettelijk door te geven aan een derde land (niet-EU-land) of internationale organisaties, maar sommige van onze partners, zoals de andere ontvangers van persoonsgegevens die hierboven zijn aangegeven, zouden gevestigd kunnen zijn in niet-EU-landen of zij bewaren gegevens op servers buiten de EU. In dergelijke gevallen zou er sprake kunnen zijn van een "doorgifte van jouw gegevens aan derde landen (een land buiten de EU)" binnen de betekenis van de Verordening, inclusief aan landen waarvoor de Europese Commissie nog niet heeft besloten over adequate bescherming die identiek is aan EU-wetgeving. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd zowel conform ons standaard privacybeleid, als door middel van de passende waarborgen die uiteen zijn gezet in Art. 46 van de Verordening en bijvoorbeeld hier beschikbaar zijn.

 9. VERANDERINGEN EN WIJZIGINGEN

  1. We zullen je op de hoogte stellen van alle wijzigingen aan deze Informatie.

  2. We moedigen je aan om deze Informatie regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat je je bewust bent van je rechten.

Livesport s.r.o.

Wil jij jouw toestemming voor het tonen van reclames voor weddenschappen intrekken?
Ja, verander instellingen